ဝန်ဆောင်မှုများ

 • ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုပုံ
  (တသီးပုဂ္ဂလ)

 • ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုပုံ
  (အဖွဲ့အစည်း)

 • ကိုယ်စားလှယ် စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍
  (Under Construction)

ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ထူးခြားချက်များ

 • ထူးခြားချက် 1

  ယန်း ၄၆ဝမှ စ၍ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်ခများ

  နိုင်ငံတကာငွေလွှဲနယ်ပယ်စံနှုန်းအရအသက်သာဆုံးငွေလွှဲဝန်ဆောင်ခ

 • ထူးခြားချက် 2

  လွယ်ကူအဆင်ပြေသောငွေလွှဲနည်း

  အသုံးပြုရာတွင်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေဖို့ များစွာသော ငွေလွှဲနည်းများ

 • ထူးခြားချက် 3

  နိုင်ငံတကာငွေလွှဲ Net Work များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း

  နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများ 200 အထက်ကို ငွေလွှဲပို့နိုင်ခြင်း

 • ထူးခြားချက် 4

  ငွေလက်ခံပုံနည်းလမ်းများနှင့် လက်ခံယူမည့် ငွေကြေးကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်း

  ငွေလွှဲပို့ခြင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ငွေလွှဲနည်းလမ်းများကို ခွဲခြားအသုံးပြုနိုင်ခြင်း

 • ထူးခြားချက် 5

  ယုံကြည်စိတ်ချစွာခေါ်ဆိုနိုင်ရန် ဘာသာစကားများစွာဖြင့် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ထားခြင်း

  ဘာသာစကား 11 မျိုးဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ထူးခြားချက်များ

 • ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုပုံ
  (တသီးပုဂ္ဂလ)

 • ဝန်ဆောင်မှုအသုံးပြုပုံ
  (အဖွဲ့အစည်း)

 • ကိုယ်စားလှယ် စနစ်နှင့် ပတ်သက်၍
  (Under Construction)

ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ထူးခြားချက်များ

 • ထူးခြားချက် 1

  ယန်း ၄၆ဝမှ စ၍ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်ခများ

  နိုင်ငံတကာငွေလွှဲနယ်ပယ်စံနှုန်းအရအသက်သာဆုံးငွေလွှဲဝန်ဆောင်ခ

 • ထူးခြားချက် 2

  လွယ်ကူအဆင်ပြေသောငွေလွှဲနည်း

  အသုံးပြုရာတွင်အဆင်ပြေလွယ်ကူစေဖို့ များစွာသော ငွေလွှဲနည်းများ

 • ထူးခြားချက် 3

  နိုင်ငံတကာငွေလွှဲ Net Work များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း

  နိုင်ငံများနှင့် ဒေသများ 200 အထက်ကို ငွေလွှဲပို့နိုင်ခြင်း

 • ထူးခြားချက် 4

  ငွေလက်ခံပုံနည်းလမ်းများနှင့် လက်ခံယူမည့် ငွေကြေးကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်း

  ငွေလွှဲပို့ခြင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ ငွေလွှဲနည်းလမ်းများကို ခွဲခြားအသုံးပြုနိုင်ခြင်း

 • ထူးခြားချက် 5

  ယုံကြည်စိတ်ချစွာခေါ်ဆိုနိုင်ရန် ဘာသာစကားများစွာဖြင့် ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ထားခြင်း

  ဘာသာစကား 11 မျိုးဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။

ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ထူးခြားချက်များ