ប្រវត្តិក្រុមហ៊ុន​

ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ2010 បាន​បង្កើត​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​
ខែ​ធ្នូ ឆ្នាំ2010 បើក​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន SBI Remit
ខែមករា ឆ្នាំ2011 បើក​សេវាផ្ញើ​ប្រាក់​តាម​ហាង​ទំនើប​
ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​2011 ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​ទៅកាន់​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេសហ្វីលីពីន​
ខែមករា ឆ្នាំ2012 ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​ទៅកាន់​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេសចិន​​
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2012 ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​ទៅកាន់​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេសនេប៉ាល់​​​
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2014 ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​ទៅកាន់​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេសប៉េរូ
ខែមេសា ឆ្នាំ2015 ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​ទៅកាន់​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេសស្រីលង្កា
ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2015 ក្រុមហ៊ុន SBI Remit កើន​លើស​តម្លៃ​អតិបរមា 100 ប៊ីលាន​យ៉េន​ សម្រាប់​ចំនួន​សរុប​នៃ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​
ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2015 ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​ទៅកាន់​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេសប្រេស៊ីល
ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​2016 ក្រុមហ៊ុន SBI Remit បាន​បំបែក​កំណត់​ត្រា​​​តម្លៃ​អតិបរមា​ 200 ប៊ីលាន​យ៉េន ​សម្រាប់​ចំនួន​សរុប​នៃ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​
ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​2016 ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​ទៅកាន់​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី​
ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ2017 ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​ទៅកាន់​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេសវៀតណាម​
​ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2017 ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​ទៅកាន់​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​ ដោយ​ប្រើ​បច្ចេកវិទ្យាសៀវភៅធំ​ដែល​បាន​ចែកចាយ (DLT) ជាលើកដំបូង​។​
​ខែ​តុលា ឆ្នាំ​2017 ចាប់ផ្តើម​ដំណើរ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​ទៅកាន់​គណនី​ធនាគារ​ក្នុង​ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា​
ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ2017 ក្រុមហ៊ុន SBI Remit កើន​លើស​តម្លៃ​អតិបរមា 300 ប៊ីលាន​យ៉េន​ សម្រាប់​ចំនួន​សរុប​នៃ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ2018 ក្រុមហ៊ុន SBI Remit កើន​លើស​តម្លៃ​អតិបរមា 400 ប៊ីលាន​យ៉េន​ សម្រាប់​ចំនួន​សរុប​នៃ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​

ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​2018

ក្រុមហ៊ុន SBI Remit កើន​លើស​តម្លៃ​អតិបរមា 500 ប៊ីលាន​យ៉េន​ សម្រាប់​ចំនួន​សរុប​នៃ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​

ខែកក្កដា ឆ្នាំ​2020

ក្រុមហ៊ុន SBI Remit កើន​លើស​តម្លៃ​អតិបរមា 1 សែនកោដិយ៉េន​ សម្រាប់​ចំនួន​សរុប​នៃ​ការផ្ញើ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​