ផ្ទេរប្រាក់ទៅក្រៅប្រទេស/ទទួល​ប្រាក់​

បញ្ជី​រាយនាម​ប្រទេស / តំបន់​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​

ប្រាក់​អាច​ផ្ញើ​បាន​ទៅ​កាន់​ការិយាល័យ​ចំនួន 380,000 កន្លែង​នៅ​តាម​បណ្តា ប្រទេស​និង​តំបន់​ច្រើន​ជាង 200 កន្លែង​

បញ្ជី​រាយនាម​ប្រទេស / តំបន់​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​

បញ្ជី​រាយនាម​ប្រទេស / តំបន់​ដែល​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​

ដោយសារ​មាន​ការ​កើត​ឡើង​នូវ​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ខុស​ច្បាប់​ទៅកាន់​បណ្តា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ យើង​បាន​ធ្វើ​ការ​ស៊ើប​អង្កេត​ជា​បឋម​លើ​ប្រាក់​ដែល​ត្រូវ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ទាំង​អស់​នោះ​។​

បញ្ជី​រាយនាម​ប្រទេស / តំបន់​ដែល​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​
ឬ​ស្ថិត​ក្រោម​ការ​រឹត​បន្តឹង​

វិធី​ផ្ញើ​ប្រាក់​ដែល​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​

អតិថិជន​អាច​ជ្រើសរើស​វិធី​ផ្ញើ​ប្រាក់​ដែល​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ទាំង​អស់​នេះ៖ ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​តាម​អនឡាញ​ – ការដាក់ប្រាក់តាម ATM- ការផ្ញើ​ប្រាក់​តាម​ហាង​លក់​ទំនិញ​ធំ​ៗ​

វិធី​ផ្ញើ​ប្រាក់​ដែល​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​