បញ្ជីរាយនាមប្រទេស​ / តំបន់​ដែល​អនុ​ញ្ញា​តឲ្យ​មានការ​​ផ្ញើប្រាក់​

បញ្ជីរាយនាម​ប្រទេស​ និង​តំបន់ដែលក្រុមហ៊ុន​​ SBI Remit និង​ដៃ​គូរបស់ខ្លួន​​អាច​ផ្ញើ​ប្រាក់បាន​។​ ប្រទេស​ និង​តំបន់ដែល​យើង​អាចផ្ញើ​ប្រាក់​នោះ អាច​មានការ​ប្រែប្រួល​​អាស្រ័យលើ​ស្ថានភាព​អន្តរជាតិ​។​  

* គិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ ២០២១

វិធីសាស្ត្រ​ផ្ញើប្រាក់​តែមួយ​គត់ដែលអាច​ប្រើ​បាន​​​សម្រាប់ការដក​​​ប្រាក់​​។​

អាស៊ី

ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ឈ្មោះប្រទេស
​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​
សាធារណរដ្ឋ​ឥស្លាមអាហ្វហ្គានីស្ថាន AFGHANISTAN AFN
ឥណ្ឌា INDIA INR
សាធារណរដ្ឋអ៊ូសបេគីស្ថាន​ UZBEKISTAN USD
សាធារណរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាន KAZAKHSTAN USD  EUR
សាធារណ​រដ្ឋកៀរហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន KYRGYZSTAN USD
សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី SINGAPORE SGD
តួកម៉េនីស្ថាន TURKMENISTAN USD
សាធារណរដ្ឋ​ឥស្លាម​បាគីស្ថាន PAKISTAN PKR
សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតបង់ក្លាដេស​ BANGLADESH BDT
ព្រះ​រាជាណាចក្រប៊ូតង់​ BHUTAN BTN
រដ្ឋ​ព្រុយណេដារូសាឡឹម​ BRUNEI DARUSSALAM​ BND
ម៉ាឡេស៊ី MALAYSIA MYR
ម៉ុងហ្គោលី MONGOLIA USD
សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​​ប្រជាមានិតឡាវ​ LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC​ USD
ហុងកុង HONG KONG HKD
សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ KOREA, REPUBLIC OF USD
សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ទីម័រ​ឡេស្តេ​ (ទីម័រខាងកើត) TIMOR-LESTE USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ឥស្លាមអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ AFGHANISTAN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ AFN
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ឥណ្ឌា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ INDIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ INR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋអ៊ូសបេគីស្ថាន​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ UZBEKISTAN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ KAZAKHSTAN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD   EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណ​រដ្ឋកៀរហ្ស៊ីស៊ីស្ថាន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ KYRGYZSTAN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SINGAPORE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ SGD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ តួកម៉េនីស្ថាន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ TURKMENISTAN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ឥស្លាម​បាគីស្ថាន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ PAKISTAN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ PKR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិតបង់ក្លាដេស​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BANGLADESH
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ BDT
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ព្រះ​រាជាណាចក្រប៊ូតង់​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BHUTAN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ BTN
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ រដ្ឋ​ព្រុយណេដារូសាឡឹម​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BRUNEI DARUSSALAM
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ BND
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ម៉ាឡេស៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MALAYSIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ MYR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ម៉ុងហ្គោលី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MONGOLIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​​ប្រជាមានិតឡាវ​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហុងកុង
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ HONG KONG
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ HKD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​កូរ៉េ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ KOREA, REPUBLIC OF
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​ទីម័រ​ឡេស្តេ​ (ទីម័រខាងកើត)
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ TIMOR-LESTE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD

មជ្ឈឹមបូព៌ា

ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ឈ្មោះប្រទេស
​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​
អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម​ UNITED ARAB EMIRATES​ AED
សាធារណរដ្ឋ​យេម៉ែន YEMEN SAR USD YER
រដ្ឋ​អ៊ីស្រាអែល​ ISRAEL ILS  USD  EUR
សាធារណរដ្ឋ​អ៊ីរ៉ាក់ IRAQ USD
ព្រះ​រាជាណាចក្រស៊ូតង់អូម៉ង់ OMAN OMR
រដ្ឋ​កូវ៉េត​ KUWAIT KWD
ព្រះ​រាជាណាចក្រ​អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត SAUDI ARABIA SAR
សាធារណរដ្ឋ​តួកគី TURKEY TRY  USD  EUR
ព្រះ​រាជាណាចក្របារ៉ែន BAHRAIN BHD
ទឹកដី​​​ប៉ាលីស្ទីន​​​កាន់កាប់​ដោយ​[អ៊ីស្រាអែល] PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED USD
ព្រះ​រាជាណាចក្រ​អាហ្ស៊ី​មីត​ហ្ស៊កដានី​ JORDAN USD  JOD
សាធារណរដ្ឋ​លីបង់ LEBANON USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ UNITED ARAB EMIRATES​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ AED
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​យេម៉ែន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ YEMEN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ SAR USD YER
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ រដ្ឋ​អ៊ីស្រាអែល​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ISRAEL
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​អ៊ីរ៉ាក់
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ IRAQ
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ព្រះ​រាជាណាចក្រស៊ូតង់អូម៉ង់
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ OMAN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ OMR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ រដ្ឋ​កូវ៉េត​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ KUWAIT
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ KWD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ព្រះ​រាជាណាចក្រ​អារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SAUDI ARABIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ SAR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​តួកគី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ TURKEY
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ TRY  USD  EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ព្រះ​រាជាណាចក្របារ៉ែន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BAHRAIN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ BHD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ទឹកដី​​​ប៉ាលីស្ទីន​​​កាន់កាប់​ដោយ​[អ៊ីស្រាអែល]
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ព្រះ​រាជាណាចក្រ​អាហ្ស៊ី​មីត​ហ្ស៊កដានី​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ JORDAN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD JOD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​លីបង់
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ LEBANON
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD

អាហ្វ្រិក​

ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ឈ្មោះប្រទេស
​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​
សាធារណរដ្ឋ​អង់ហ្គោឡា​ ANGOLA AOA
សាធារណរដ្ឋ​អ៊ូហ្គង់ដា UGANDA UGX
សាធារណរដ្ឋ​អារ៉ាប់ អេហ្ស៊ីប​ EGYPT EUR USD
សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាធិបតេយ្យ​សហព័ន្ធ​អេត្យូពី ETHIOPIA USD
រដ្ឋ​អេរីត្រេ ERITREA ERN
សាធារណរដ្ឋ​ហ្គា​ណា​ GHANA GHS
សាធារណរដ្ឋ​កាប់វែរ​ CAPE VERDE CVE
សាធារណរដ្ឋ​ហ្គាបុង​ GABON XAF
សាធារណរដ្ឋកាមេរូន CAMEROON XAF
សាធារណរដ្ឋ​ហ្គំប៊ី GAMBIA GMD
សាធារណរដ្ឋហ្គីណេ​ប៊ីស្សូ GUINEA-BISSAU XOF
សាធារណរដ្ឋហ្គីណេ GUINEA GNF USD
សាធារណរដ្ឋ​កេនយ៉ា​ KENYA​ KES
សាធារណរដ្ឋ​កូតឌឺ​វ័រ COTE D’IVOIRE XOF
សាធារណរដ្ឋកុងហ្គោ​ CONGO XAF
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO USD
សាធារណរដ្ឋ​សៅតូម៉េ និង​ប្រាំងស៊ីប SAO TOME AND PRINCIPE STD
សាធារណរដ្ឋ​សំប៊ី ZAMBIA ZMW
សាធារណរដ្ឋ​សៀរ៉ា​ឡេអូន SIERRA LEONE SLL
សាធារណរដ្ឋ​ជីប៊ូទី DJIBOUTI DTF
សាធារណរដ្ឋ​ស៊ីមបាវ៉េ ZIMBABWE USD
ព្រះ​រាជាណាចក្រ​អេស្វាទីនី SWAZILAND​ SZL
សាធារណរដ្ឋ​សេណេហ្គាល់ SENEGAL XOF
សាធារណរដ្ឋសហភាព​​តង់សានី​ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF TZS
សាធារណរដ្ឋ​ឆាត CHAD XAF
សាធារណរដ្ឋ​ទុយនីស៊ី TUNISIA TND
សាធារណរដ្ឋ​តូហ្គោ TOGO XOF
សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​នីហ្សេរីយ៉ា NIGERIA USD
សាធារណរដ្ឋណាមីប៊ី NAMIBIA USD
សាធារណរដ្ឋ​នីហ្សេ NIGER XOF
បួគីណាហ្វាសូ BURKINA FASO XOF
សាធារ​ណ​រដ្ឋ​​ប៊ូរុនឌី BURUNDI BIF
សាធារណរដ្ឋ​​​បេណាំង BENIN XOF
សាធារណរដ្ឋ​បុតស្វាណា BOTSWANA BWP
សាធារណរដ្ឋ​ម៉ាឡាវី MALAWI MWK
សាធារណរដ្ឋ​ម៉ាលី MALI XOF
សាធារណរដ្ឋ​ម៉ូរីស MAURITIUS MUR
សាធារណរដ្ឋ​ឥស្លាម៉ូរីតានី MAURITANIA MRU
សាធារណរដ្ឋ​ម៉ូសំប៊ិក MOZAMBIQUE MZN
ព្រះ​រាជាណាចក្រម៉ារ៉ុក​ MOROCCO​ MAD
សាធារណរដ្ឋ​លីប៊ី LIBYA LYD
សាធារណរដ្ឋ​លីបេរីយ៉ា LIBERIA USD
សាធារណរដ្ឋ​រវ៉ាន់ដា RWANDA​ RWF
សាធារណរដ្ឋហ្គីណេអេក្វាទ័រ​ EQUATORIAL GUINEA XAF
សាធារណរដ្ឋ​អាហ្វ្រិកកណ្តាល CENTRAL AFRICAN REPUBLIC XAF
សាធារណរដ្ឋ​អាហ្រ្វិកខាងត្បូង SOUTH AFRICA USD ZAR
សាធារណរដ្ឋ​ស៊ូដង់ខាងត្បូង SOUTH SUDAN USD
សាធារណរដ្ឋសីស្ហែល SEYCHELLES SCR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អង់ហ្គោឡា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ANGOLA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ AOA
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អ៊ូហ្គង់ដា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ UGANDA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ UGX
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អេហ្ស៊ីប
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ EGYPT
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អេត្យូពី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ETHIOPIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អេរីត្រេ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ERITREA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ ERN
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហ្គាណា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GHANA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ GHS
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ កាប់វែរ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CAPE VERDE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ CVE
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហ្គា​​​បុង
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GABON
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XAF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ កាមេរូន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CAMEROON
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XAF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហ្គំប៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GAMBIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ GMD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហ្គីណេប៊ីស្សូ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GUINEA-BISSAU
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XOF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហ្គីណេ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GUINEA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ GNF USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ កេនយ៉ា​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ KENYA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ KES
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ កូតឌឺវ័រ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ COTE D’IVOIRE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XOF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ កុងហ្គោ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CONGO
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XAF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សៅតូមេ និង​ប្រាំងស៊ីប
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SAO TOME AND PRINCIPE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ STD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សំប៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ZAMBIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ ZMW
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សៀរ៉ាឡេអូន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SIERRA LEONE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ SLL
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ជីប៊ូទី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ DJIBOUTI
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ DTF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ស៊ីមបាវ៉េ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ZIMBABWE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ស្វាស៊ីឡង់​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SWAZILAND​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ SZL
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សេណេហ្គាល់
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SENEGAL
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XOF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ តង់សានី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ TZS
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ឆាត
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CHAD
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XAF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ទុយនីស៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ TUNISIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ TND
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ តូហ្គោ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ TOGO
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XOF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ នីហ្សេរីយ៉ា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ NIGERIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ណាមីប៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ NAMIBIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ នីហ្សេ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ NIGER
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XOF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ បួគីណាហ្វាសូ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BURKINA FASO
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XOF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ប៊ូរុនឌី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BURUNDI
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ BIF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ បេណាំង
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BENIN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XOF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ បូតស្វាណា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BOTSWANA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ BWP
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ម៉ាឡាវី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MALAWI
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ MWK
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ម៉ាលី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MALI
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XOF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ម៉ូរីស
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MAURITIUS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ MUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ម៉ូរីតានី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MAURITANIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ MRU
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ម៉ូសំប៊ិក
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MOZAMBIQUE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ MZN
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ម៉ារ៉ុក​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MOROCCO​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ MAD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ លីប៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ LIBYA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ LYD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ លីបេរីយ៉ា
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ (អង់គ្លេស) LIBERIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ រវ៉ាន់ដា​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ RWANDA​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ RWF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហ្គីណេអេក្វាទ័រ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ EQUATORIAL GUINEA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XAF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​អាហ្វ្រិកកណ្តាល
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XAF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អាហ្វ្រិកខាងត្បូង
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SOUTH AFRICA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD ZAR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ស៊ូដង់ខាងត្បូង
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SOUTH SUDAN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋសីស្ហែល
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SEYCHELLES
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ SCR

អឺរ៉ុប

ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ឈ្មោះប្រទេស
​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​
សាធារណរដ្ឋ​អ៊ីស្លង់ ICELAND ISK
អៀរឡង់ IRELAND EUR
សាធារណរដ្ឋ​អាល់បានី ALBANIA EUR  ALL  USD
សាធារណរដ្ឋ​អាមេនី ARMENIA USD  EUR
ហ្ស៊ីប្រាល់តា​ (ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​) GIBRALTAR GBP
សាធារណរដ្ឋ​អ៊ីតាលី ITALY EUR
អ៊ុយក្រែន UKRAINE EUR UAH USD
សាធារណរដ្ឋ​អេស្តូនី ESTONIA USD  EUR
សាធារណរដ្ឋ​អូទ្រីស AUSTRIA EUR
ព្រះ​រាជាណាចក្រ​ហូឡង់ NETHERLANDS EUR
សាធារណរដ្ឋ​ស៊ីប CYPRUS EUR GBP TRY USD
សាធារណរដ្ឋ​ហិលឡេនិក GREECE EUR
ហ្សកហ្ស៊ី GEORGIA USD  EUR
សាធារណរដ្ឋ​ក្រូអាស៊ី CROATIA HRK
សាធារណរដ្ឋកូសូវ៉ូ KOSOVO EUR
សហព័ន្ធ​ស្វីស​ SWITZERLAND CHF
រាជាណាចក្រស៊ុយអ៊ែត SWEDEN SEK
ព្រះ​រាជាណាចក្រ​អេស្ប៉ាញ SPAIN EUR
សាធារណរដ្ឋ​ស្លូវេនី SLOVENIA EUR
សាធារណរដ្ឋ​ស៊ែប៊ី SERBIA EUR RSD
សាធារណរដ្ឋ​ឆែក CZECH REPUBLIC CZK  USD  EUR
រាជាណាចក្រដាណឺម៉ាក DENMARK DKK
សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​អាល្លឺម៉ង់ GERMANY EUR
ព្រះ​រាជាណាចក្រន័រ​វែស NORWAY NOK
ហុងគ្រី HUNGARY EUR HUF USD
សាធារណរដ្ឋហ្វាំង​ឡង់ FINLAND EUR
សាធារណរដ្ឋ​បារាំង FRANCE​ EUR
សាធារណរដ្ឋ​ប៊ុល​ហ្គារី BULGARIA EUR  BGN  USD
សាធារណរដ្ឋ​បេឡារុស BELARUS USD  EUR
សាធារណរដ្ឋ​បែលហ្ស៊ិក​ BELGIUM EUR
សាធារណរដ្ឋ​ប៉ូឡូញ POLAND PLN  EUR  USD
បូស្នី និងហឺសេហ្គោវីណា BOSNIA AND HERZEGOVINA BAM  EUR  USD
សាធារណរដ្ឋ​ព័រទុយហ្គាល់ PORTUGAL EUR
អតីត​សាធារណរដ្ឋ​យូហ្គោស្លាវី​ម៉ាសេដូនី MACEDONIA (FORMER YUGOSLAV REPUBLIC) EUR  USD
សាធារណរដ្ឋ​ម៉ាល់ត៍ MALTA EUR
សាធារណរដ្ឋ​ម៉ុលដាវី MOLDOVA EUR  USD
សាធារណរដ្ឋ​ឡេតូនី LATVIA USD  EUR
សាធារណរដ្ឋ​លីទុយអានី LITHUANIA EUR  LTL  USD
រូម៉ានី ROMANIA EUR RON
ព្រះ​រាជាណាចក្រលុចសំបួរ​ LUXEMBOURG​ EUR
សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី RUSSIAN FEDERATION USD  EUR
ចក្រភពអង់គ្លេស និង​អៀរឡង់ខាងជើង​ UNITED KINGDOM GBP
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​អ៊ីស្លង់
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ICELAND
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ ISK
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អៀរឡង់
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ IRELAND
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​អាល់បានី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ALBANIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR ALL USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​អាមេនី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ARMENIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហ្ស៊ីប្រាល់តា​ (ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​)
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GIBRALTAR
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ GBP
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​អ៊ីតាលី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ITALY
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អ៊ុយក្រែន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ UKRAINE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR UAH USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​អេស្តូនី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ESTONIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD  EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​អូទ្រីស
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ AUSTRIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ព្រះ​រាជាណាចក្រ​ហូឡង់
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ NETHERLANDS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ស៊ីប
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CYPRUS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR GBP TRY USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ហិលឡេនិក
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GREECE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហ្សកហ្ស៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GEORGIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD  EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ក្រូអាស៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CROATIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ HRK
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋកូសូវ៉ូ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ KOSOVO
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សហព័ន្ធ​ស្វីស​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SWITZERLAND
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ CHF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ រាជាណាចក្រស៊ុយអ៊ែត
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SWEDEN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ SEK
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ព្រះ​រាជាណាចក្រ​អេស្ប៉ាញ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាង​ជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SPAIN
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ស្លូវេនី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SLOVENIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ស៊ែប៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SERBIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR RSD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ឆែក
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CZECH REPUBLIC
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ CZK   USD   EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ រាជាណាចក្រដាណឺម៉ាក
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ DENMARK
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ DKK
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​សហព័ន្ធ​អាល្លឺម៉ង់
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GERMANY
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ព្រះ​រាជាណាចក្រន័រ​វែស
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ NORWAY
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ NOK
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហុងគ្រី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ HUNGARY
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR HUF USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋហ្វាំង​ឡង់
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ FINLAND
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​បារាំង
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ FRANCE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ប៊ុល​ហ្គារី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BULGARIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR  BGN  USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​បេឡារុស
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BELARUS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD  EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​បែលហ្ស៊ិក​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BELGIUM
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ប៉ូឡូញ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ POLAND
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ PLN  EUR  USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ បូស្នី និងហឺសេហ្គោវីណា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BOSNIA AND HERZEGOVINA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ BAM  EUR  USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ព័រទុយហ្គាល់
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ PORTUGAL
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អតីត​សាធារណរដ្ឋ​យូហ្គោស្លាវី​ម៉ាសេដូនី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MACEDONIA (FORMER YUGOSLAV REPUBLIC)
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR  USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ម៉ាល់ត៍
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MALTA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ម៉ុលដាវី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MOLDOVA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR  USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ឡេតូនី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ LATVIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD  EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​លីទុយអានី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ LITHUANIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR  LTL  USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ រូម៉ានី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ROMANIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR RON
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ព្រះ​រាជាណាចក្រលុចសំបួរ​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ LUXEMBOURG​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សហព័ន្ធ​រុស្ស៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ RUSSIAN FEDERATION
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD  EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ចក្រភពអង់គ្លេស និង​អៀរឡង់ខាងជើង​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ UNITED KINGDOM
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ GBP

អាមេរិកខាងជើង​

ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ឈ្មោះប្រទេស
​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​
សហរដ្ឋ​អាមេរិក UNITED STATES USD
កាណាដា CANADA CAD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សហរដ្ឋ​អាមេរិក
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ UNITED STATES
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ កាណាដា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CANADA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ CAD

អាមេរិកកណ្តាល និង​អាមេរិក​ខាងត្បូង

ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ឈ្មោះប្រទេស
​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​
កោះវឺជីននៃសហរដ្ឋអាមេរិក VIRGIN ISLANDS, U.S.​ USD
សាធារណរដ្ឋអាហ្សង់ទីន ARGENTINA ARS
អង់ទីក្វានិងបាប៊ូដា ANTIGUA AND BARBUDA XCD
អង់ហ្គីឡា​​ – ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ ANGUILLA USD  XCD
កោះកៃ​ម៉ាន់​ – ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ CAYMAN ISLANDS KYD USD
កោះទើគស៍ និងកៃកូស – ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ TURKS AND CAICOS ISLANDS USD
ម៉ុង​ស៊ែរ៉ា​​​ – ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ MONTSERRAT XCD
សាធារណរដ្ឋ​អ៊ុ​យរូហ្គាយ​ URUGUAY USD
សាធារណរដ្ឋ​អេក្វាទ័រ ECUADOR USD
សាធារណរដ្ឋ​អែល​សាល់វ៉ាឌ័រ​ EL SALVADOR USD
អារូបា​ – តំបន់​ឯនាយសមុទ្រ​របស់ប្រទេស​ហូឡង់​ ARUBA USD
គូរ៉ាកាវ CURACAO ANG USD
ស៊ីនមេថេន​ (ផ្នែកមួយនៃ​ប្រទេស​ហូឡង់​​) – តំបន់​ឯនាយសមុទ្រ​របស់ប្រទេស​ហូឡង់​ SINT MAARTEN (DUTCH SIDE) USD
សាធារណរដ្ឋ​ហ្គីយ៉ាន​ GUYANA GYD
សាធារណរដ្ឋ​ក្វាតេម៉ាឡា​ GUATEMALA GTQ
ហ្គ្រើ​ណាដ GRENADA XCD
សាធារណរដ្ឋ​កូស្តារីកា COSTA RICA CRC USD
សាធារណរដ្ឋ​កូឡុំប៊ី COLOMBIA COP
ហ្សាម៉ាអ៊ីក​ JAMAICA JMD
សាធារណរដ្ឋ​សូរីណាម​ SURINAME​ USD  EUR  SRD
សាំង​គិត និង​ណេវីស​ SAINT KITTS AND NEVIS​ XCD  USD
សាំង​វីនស៊ិន​ និង​ហ្គ្រើណាឌីន​ SAINT VINCENT AND THE GRENADINES XCD
សាំងលូស៊ី SAINT LUCIA XCD
សាធារណរដ្ឋ​ស៊ីលី CHILE CLP  USD
សាធារណរដ្ឋ​ដូមីនីក​ DOMINICAN REPUBLIC​ DOP   USD
ខមមិនវ៉ែល​អហ្វ​ដូមីនីក DOMINICA XCD
សាធារណរដ្ឋ​ទ្រីនីដាត និង​តូបាហ្គោ TRINIDAD AND TOBAGO TTD USD
សាធារណរដ្ឋ​នីការ៉ាហ្គា NICARAGUA NIO USD
ប័រមូដា​​​​ – ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​ BERMUDA BMD USD
សាធារណរដ្ឋ​ហៃ​ទី HAITI USD
សាធារណរដ្ឋ​ប៉ាណាម៉ា PANAMA​ USD
ខមមិនវ៉ែល​អហ្វ​បាហាម៉ា​ BAHAMAS BSD USD
សាធារណរដ្ឋ​ប៉ារ៉ាហ្គាយ​ PARAGUAY​ USD   PYG
បាបាដុស BARBADOS BBD
ព័រតូរីកូ – ដែនដី​មិនរួមបញ្ចូលទៅក្នង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ PUERTO RICO USD
សាធារណរដ្ឋ​បូលីវី ​​វ៉េណេស៊ុយ​អេឡា​ VENEZUELA USD
បេលី BELIZE BZD
រដ្ឋ​សហប្រជា​ជាតិ​បូលីវី BOLIVIA USD   BOB
សាធារណរដ្ឋហុងដូរ៉ាស HONDURAS​ HNL
សហរដ្ឋ​​ម៉ិកស៊ិក MEXICO MXN
កោះវីជីន​ចក្រភពអង់គ្លេស​ (British Virgin Islands) VIRGIN ISLANDS, BRITISH​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ កោះវឺជីននៃសហរដ្ឋអាមេរិក
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ VIRGIN ISLANDS, U.S.
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋអាហ្សង់ទីន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ARGENTINA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ ARS
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អង់ទីក្វានិងបាប៊ូដា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ANTIGUA AND BARBUDA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XCD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អង់ហ្គីឡា​​ – ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ANGUILLA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD  XCD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ កោះកៃ​ម៉ាន់​ – ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CAYMAN ISLANDS​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ KYD USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ កោះទើគស៍ និងកៃកូស – ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ TURKS AND CAICOS ISLANDS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ម៉ុង​ស៊ែរ៉ា​​​ – ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MONTSERRAT​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XCD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​អ៊ុ​យរូហ្គាយ​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ URUGUAY
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​អេក្វាទ័រ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ECUADOR
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​អែល​សាល់វ៉ាឌ័រ​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ EL SALVADOR
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ អារូបា​ – តំបន់​ឯនាយសមុទ្រ​របស់ប្រទេស​ហូឡង់​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ ARUBA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ គូរ៉ាកាវ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CURACAO
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ ANG USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ស៊ីនមេថេន​ (ផ្នែកមួយនៃ​ប្រទេស​ហូឡង់​​) – តំបន់​ឯនាយសមុទ្រ​របស់ប្រទេស​ហូឡង់​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SINT MAARTEN (DUTCH SIDE)
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ហ្គីយ៉ាន​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GUYANA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ GYD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ក្វាតេម៉ាឡា​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GUATEMALA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ GTQ
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហ្គ្រើ​ណាដ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GRENADA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XCD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​កូស្តារីកា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ COSTA RICA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ CRC USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​កូឡុំប៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ COLOMBIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ COP
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ហ្សាម៉ាអ៊ីក​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ JAMAICA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ JMD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​សូរីណាម​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SURINAME​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD  EUR  SRD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាំង​គិត និង​ណេវីស​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SAINT KITTS AND NEVIS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XCD  USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាំង​វីនស៊ិន​ និង​ហ្គ្រើណាឌីន​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XCD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាំងលូស៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SAINT LUCIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XCD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ស៊ីលី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ CHILE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ CLP  USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ដូមីនីក​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ DOMINICAN REPUBLIC​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ DOP   USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ខមមិនវ៉ែល​អហ្វ​ដូមីនីក
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ DOMINICA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ XCD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ទ្រីនីដាត និង​តូបាហ្គោ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ TRINIDAD AND TOBAGO
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ TTD USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​នីការ៉ាហ្គា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ NICARAGUA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ NIO USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ប័រមូដា​​​​ – ដែនដី​ឯ​នាយសមុទ្រ​របស់​ចក្រភព​អង់គ្លេស​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BERMUDA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ BMD USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ហៃ​ទី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ HAITI
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ប៉ាណាម៉ា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ PANAMA​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ខមមិនវ៉ែល​អហ្វ​បាហាម៉ា​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BAHAMAS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ BSD USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ប៉ារ៉ាហ្គាយ​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ PARAGUAY​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD   PYG
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ បាបាដុស
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BARBADOS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ BBD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ព័រតូរីកូ – ដែនដី​មិនរួមបញ្ចូលទៅក្នង​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ PUERTO RICO
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​បូលីវី ​​វ៉េណេស៊ុយ​អេឡា​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ VENEZUELA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ បេលី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BELIZE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ BZD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ រដ្ឋ​សហប្រជា​ជាតិ​បូលីវី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ BOLIVIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD   BOB
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋហុងដូរ៉ាស
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ HONDURAS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ HNL
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សហរដ្ឋ​​ម៉ិកស៊ិក
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MEXICO
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ MXN
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ កោះវីជីន​ចក្រភពអង់គ្លេស​ (British Virgin Islands)
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ VIRGIN ISLANDS, BRITISH​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD

អូសេអានី

ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ឈ្មោះប្រទេស
​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​
ដែនដីសហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៃ​កោះហ្គាំ GUAM USD
ខមមិនវ៉ែល​អហ្វ​អូស្ត្រាលី AUSTRALIA AUD
សហភាព​កូម៉ូរូស COMOROS KMF
រដ្ឋ​ឯករាជ្យ​សាម័រ SAMOA WST
កោះសូឡូមុន SOLOMON ISLANDS SBD
ទូវ៉ាលូ TUVALU AUD
ព្រះ​រាជាណាចក្រ​តុងហ្គា​ TONGA TOP
នូវែល​សេឡង់​ NEW ZEALAND​ NZD
សាធារណរដ្ឋ​វ៉ានូទូ VANUATU VUV
សាធារណៈ​រដ្ឋ​ហ្វីជី FIJI FJD
ម៉ាយូត​ – តំបន់ឯនាយសមុទ្រ​​​ & នាយកដ្ឋាន​បារាំង​ MAYOTTE EUR
រីយូញៀន​​ – តំបន់ឯនាយសមុទ្រ​ & នាយកដ្ឋាន​បារាំង​ REUNION EUR
សាធារណៈនៃ​កោះ​ម៉ាស់សល MARSHALL ISLANDS USD
សាធារណរដ្ឋ​ម៉ា​ដាហ្គាស្កា MADAGASCAR MGA
រដ្ឋសហព័ន្ធ​មីក្រូណេស៊ី MICRONESIA, FEDERATED STATES OF USD
សាធារណរដ្ឋ​ម៉ាឌីវ MALDIVES MVR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ដែនដីសហរដ្ឋ​អាមេរិក​នៃ​កោះហ្គាំ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ GUAM
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ខមមិនវ៉ែល​អហ្វ​អូស្ត្រាលី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ AUSTRALIA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ AUD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សហភាព​កូម៉ូរូស
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ COMOROS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ KMF
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ រដ្ឋ​ឯករាជ្យ​សាម័រ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SAMOA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ WST
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ កោះសូឡូមុន
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ SOLOMON ISLANDS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ SBD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ទូវ៉ាលូ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ TUVALU
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ AUD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ព្រះ​រាជាណាចក្រ​តុងហ្គា​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ TONGA
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ TOP
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ នូវែល​សេឡង់​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ NEW ZEALAND
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ NZD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​វ៉ានូទូ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ VANUATU
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ VUV
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណៈ​រដ្ឋ​ហ្វីជី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ FIJI
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ FJD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ ម៉ាយូត​ – តំបន់ឯនាយសមុទ្រ​​​ & នាយកដ្ឋាន​បារាំង​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MAYOTTE
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ រីយូញៀន​​ – តំបន់ឯនាយសមុទ្រ​ & នាយកដ្ឋាន​បារាំង​
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ REUNION
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ EUR
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណៈនៃ​កោះ​ម៉ាស់សល
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MARSHALL ISLANDS
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ម៉ា​ដាហ្គាស្កា
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MADAGASCAR
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ MGA
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ រដ្ឋសហព័ន្ធ​មីក្រូណេស៊ី
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MICRONESIA, FEDERATED STATES OF
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ USD
ឈ្មោះប្រទេស​ / តំបន់​ សាធារណរដ្ឋ​ម៉ាឌីវ
ឈ្មោះប្រទេស ​/ តំបន់​ដែលបាន​បង្ហាញ​នៅក្នុង​តារាងជ្រើសរើស​ទិន្នន័យ​ MALDIVES
​​រូបិយប័ណ្ណ​​ដែល​​ត្រូវ​ទទួល​បាន​ MVR