ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំ

ទំនាក់ ទំនង មក កាន់ យើង ខ្ញុំតាម​អ៊ីម៉ែល

support@remit.co.jp

ទំនាក់ ទំនង មក កាន់ យើង ខ្ញុំតាម​ទូរសព្ទ

សេវាបម្រើអតិថិជនរបស់SBI Remit

ទូរសព្ទ​៖ 03-5652-6759

សម្រាប់​ទំនាក់ ទំនង មក កាន់ យើង ខ្ញុំបន្ទាន់​ សូម​ទាក់ទងសេវាបម្រើ​អតិថិជន​​ក្រុមហ៊ុន​យើងខ្ញុំ​តាម​រយៈ​ទូរសព្ទ​រាល់​ម៉ោង​ធ្វើ​ការ​។​

ម៉ោង​ការងារ​

សម្រាប់​ភាសា​​ជប៉ុននិង​ចិន

​ថ្ងៃចន្ទ-​សុក្រ​៖​ 09:00-18:00 (JST)

ថ្ងៃ​ចន្ទ-សុក្រ​​ និង​ថ្ងៃ​ឈប់សម្រាក​បុណ្យ​ជាតិ​៖​ 12:00-18:00 (JST)

 

Facebook

ម៉ោង​ធ្វើ​ការ​ 13:00–22:00