វិធី​ផ្ញើ​ប្រាក់​ដែល​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​

ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​តាម​អនឡាញ​

ជា​វិធី​ផ្ញើ​ប្រាក់​ដែល​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​ជាង​គេ​មួយ​។ អតិថិជន​ដាក់​ប្រាក់​ទៅ​ក្នុង​គណនី​បម្រុង -ដោយ គ្រាន់​តែ​បញ្ជាក់​ពី​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់ និង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ត្រូវ​ផ្ញើ​មួយ​លើកៗ នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​សមាជិក​។​

ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​តាម​អនឡាញ​

ប័ណ្ណ​ផ្ញើ​ប្រាក់​

សេវាកម្ម​នេះ​ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ធ្វើ ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ដោយ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ពី​ ATMធនាគារប៉ុស្តិ៍សំបុត្រជប៉ុន និង ATMធនាគារLawson នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស​ជប៉ុន​។​ យើង​ចេញ​ប័ណ្ណ​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​ម្នាក់/កាតផ្ញើប្រាក់បោះជូនដោយឥត​គិត​ថ្លៃ​។​​

ប័ណ្ណ​ផ្ញើ​ប្រាក់​

សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់ Furikomi

នេះ​គឺ​ជា​សេវា​មួយ​ដែល​គេ​បាន​បង្កើត​គណនី​មួយ​សម្រាប់​អ្នក​ទទួល​ប្រាក់​ណា​ម្នាក់​ ហើយ​ប្រាក់​ត្រូវ​បាន​គេ​ផ្ញើ​ទៅ​កាន់​គណនី​នោះ​តាម​វិធី​ផ្ទេរ​ប្រាក់​។
សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់ Furikomi​ គឺ​មាន​នៅ​តាម​ATM ទាំង​អស់​ តាម​សេវា​ធនាគារ​អ៊ីនធឺណិត​ ឬ​នៅ​តាម​បញ្ជរ​ធនាគារ​ណា​មួយ។

សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់ Furikomi

ការផ្ញើ​ប្រាក់​តាម​បញ្ជរ​
(Snapsend)

សេវា​នេះ អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ដោយ​ប្រើ​ប័ណ្ណ​សាច់​ប្រាក់​ក្នុង​ឈ្មោះ​របស់​អ្នក​នៅ​តាម​ភ្នាក់ងារ​ផ្ញើ​ប្រាក់​ណា​មួយ​។​

ការផ្ញើ​ប្រាក់​តាម​បញ្ជរ​

ការផ្ញើ​ប្រាក់​តាម​ហាង​លក់​ទំនិញ​

យើង​សូម​ណែ​នាំ​ឲ្យ​ប្រើ​សេវា​កម្ម​នេះ​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​មាន​ពេលវេលា​តិច​ក្នុង​អំឡុង​ថ្ងៃ​ចន្ទ-សុក្រ​ ដែល​មិន​អាច​ចូល​ទៅ​ប្រើ​គណនី​ធនាគារ​បាន​។​

ការផ្ញើ​ប្រាក់​តាម​ហាង​លក់​ទំនិញ​