សេវាកម្ម​

 • ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់​យើង​
  (អតិថិជន​បុគ្គល​)

 • ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់​យើង​
  (អតិថិជន​អាជីវកម្ម​)

 • ភ្នាក់​ងារ​របស់​យើង​ជា​អ្វី​
  (Under Construction)

គុណ​សម្បត្តិ​ទាំង 5 យ៉ាង​

 • គុណ​សម្បត្តិ​ទី 1

   

  ថ្លៃ​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​ឆ្លង​ប្រទេស​ចាប់​ពី 460 JPY~

  ជា​ថ្លៃ​សេវា​ដែល​ទាប​ជាង​គេ​បំផុត​​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ​

 • គុណ​សម្បត្តិ​ទី 2

   

  មានភាព​ងាយ​ស្រួល​​

  មាន​វិធី​ផ្ញើ​ប្រាក់​ជា​ច្រើន​ដែល​អាច​ស្វែងរក​បាន​គ្រប់​ពេល​។​​

 • គុណ​សម្បត្តិ​ទី 3

   

  មាន​បណ្តាញ​នៅ​បរទេស​ជា​ច្រើន​

  ប្រាក់​អាច​ផ្ញើ​បាន​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​និង​តំបន់​ច្រើន​ជាង​ 200 កន្លែង​​

 • គុណ​សម្បត្តិ​ទី 4

   

  អាច​ជ្រើស​រើស​រូបិយប័ណ្ណ និង មធ្យោបាយ​ទទួល​ប្រាក់​បាន

  អាច​បំពេញ​តាម​តម្រូវការ​នៃ​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​របស់​អ្នក​បាន​

 • គុណ​សម្បត្តិ​ទី 5

   

  សេវា​បម្រើ​អតិថិជន​ច្រើន​ភាសា​ប្រកប​ដោយ​ទំនុក​ចិត្ត​

  សេវាកម្ម​របស់​យើង​ មាន​ផ្តល់​ជូន​ 11 ភាសា​

គុណ​សម្បត្តិ​ទាំង 5 យ៉ាង​

 • ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់​យើង​
  (អតិថិជន​បុគ្គល​)

 • ការ​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់​យើង​
  (អតិថិជន​អាជីវកម្ម​)

 • ភ្នាក់​ងារ​របស់​យើង​ជា​អ្វី​
  (Under Construction)

គុណ​សម្បត្តិ​ទាំង 5 យ៉ាង​

 • គុណ​សម្បត្តិ​ទី 1

   

  ថ្លៃ​សេវា​ផ្ញើ​ប្រាក់​ឆ្លង​ប្រទេស​ចាប់​ពី 460 JPY~

  ជា​ថ្លៃ​សេវា​ដែល​ទាប​ជាង​គេ​បំផុត​​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​នេះ​

 • គុណ​សម្បត្តិ​ទី 2

   

  មានភាព​ងាយ​ស្រួល​​

  មាន​វិធី​ផ្ញើ​ប្រាក់​ជា​ច្រើន​ដែល​អាច​ស្វែងរក​បាន​គ្រប់​ពេល​។​​

 • គុណ​សម្បត្តិ​ទី 3

   

  មាន​បណ្តាញ​នៅ​បរទេស​ជា​ច្រើន​

  ប្រាក់​អាច​ផ្ញើ​បាន​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​និង​តំបន់​ច្រើន​ជាង​ 200 កន្លែង​​

 • គុណ​សម្បត្តិ​ទី 4

   

  អាច​ជ្រើស​រើស​រូបិយប័ណ្ណ និង មធ្យោបាយ​ទទួល​ប្រាក់​បាន

  អាច​បំពេញ​តាម​តម្រូវការ​នៃ​ការ​ផ្ញើ​ប្រាក់​របស់​អ្នក​បាន​

 • គុណ​សម្បត្តិ​ទី 5

   

  សេវា​បម្រើ​អតិថិជន​ច្រើន​ភាសា​ប្រកប​ដោយ​ទំនុក​ចិត្ត​

  សេវាកម្ម​របស់​យើង​ មាន​ផ្តល់​ជូន​ 11 ភាសា​

គុណ​សម្បត្តិ​ទាំង 5 យ៉ាង​