ទទួលប្រាក់ផ្ញើពីក្រៅប្រទេស/ផ្ញើប្រាក់ចេញ

ការ​ទទួល​ប្រាក់ផ្ញើពី​​ក្រៅប្រទេស​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ជប៉ុន​​

ការ​ដក​ប្រាក់​ពី​គណនី​បម្រុង​