ថ្លៃសេវា

ថ្លៃសេវា​ផ្ញើប្រាក់

កម្ពុជា

ការទទួលជាសាច់ប្រាក់

ចំនួននៃទឹកប្រាក់ត្រូវផ្ញើ ថ្លៃសេវា
(គិតបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
1 យ៉េន– 10,000 យ៉េន 460 យ៉េន
10,001 យ៉េន– 50,000 យ៉េន 880 យ៉េន
50,001 យ៉េន – 250,000 យ៉េន 1,480 យ៉េន
250,001 យ៉េន – ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា* 1,980 យ៉េន

* ‘ផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគារ’ ការផ្ញើប្រាក់គឺត្រូវបានកំណត់ត្រឹម1,000,000 យ៉េន។

ការផ្ទេរចូលគណនីផ្ទាល់

ចំនួននៃទឹកប្រាក់ត្រូវផ្ញើ ថ្លៃសេវា
 (គិតបញ្ចូលទាំងពន្ធ)
1 យ៉េន– 10,000 យ៉េន 460 យ៉េន
10,001 យ៉េន– 50,000 យ៉េន 760 យ៉េន
50,001 យ៉េន – ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា* 960 យ៉េន

* ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាសម្រាប់ការផ្ញើប្រាក់ទៅកម្ពុជាចូលគណនីផ្ទាល់ក្នុង១ដង២៥០០ដុល្លារ។ គណនីអ្នកទទួលប្រាក់ម្នាក់អាចទទួលការវេរចូល៤ដងប៉ុណ្ណោះក្នុង១ថ្ងៃ។

ថ្លៃដាក់ប្រាក់

នៅពេលដែលអ្នកប្រើសេវាផ្ញើប្រាក់ គ្រឹះស្ថានហិរិញ្ញវត្ថុដែលគ្រប់គ្រង់ប្រាក់ដែលអ្នកដាក់នោះតម្រូវឲ្យមានការបង់ថ្លៃសេវាដាក់ប្រាក់ដូចខាងក្រោម។

ការផ្ញើប្រាក់
តាមអនឡាញ

អតិថិជនត្រូវចេញថ្លៃផ្ទេរប្រាក់ដែលត្រូវបង់នៅពេលដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីបម្រុងដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន SBI Remit។
សូមត្រួតពិនិត្យជាមួយធនាគាររបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីថ្លៃផ្ទេរប្រាក់ ដោយសារថ្លៃទាំងនេះ អាចមានខុសគ្នាទៅតាមធនាគារដែលអ្នកប្រើសេវា ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវផ្ទេរចេញ និងវិធីនៃការផ្ទេរប្រាក់។

ការផ្ញើប្រាក់ដោយប្រើកាតSBI Remit

 

ការដាក់ប្រាក់ដោយប្រើDeposit Card

ការដាក់ប្រាក់ដោយប្រើDeposit Card

ការដាក់ប្រាក់ដោយប្រើDeposit Card
ចំនួននៃទឹកប្រាក់ត្រូវផ្ញើ ATMធនាគារប៉ុស្តិ៍សំបុត្រជប៉ុន
ថ្លៃសេវា (គិតទាំងពន្ធ)
ATMធនាគារLawson
ថ្លៃសេវា (គិតទាំងពន្ធ)
50,000 យ៉េន ឬតិចជាងនេះ 330 យ៉េន 300 យ៉េន
ច្រើនជាង 50,000 យ៉េន 500 យ៉េន
ចំនួននៃទឹកប្រាក់ត្រូវផ្ញើ ATMធនាគារប៉ុស្តិ៍សំបុត្រជប៉ុន
ថ្លៃសេវា (គិតទាំងពន្ធ)
ATMធនាគារLawson
ថ្លៃសេវា (គិតទាំងពន្ធ)
50,000 យ៉េន ឬតិចជាងនេះ 330 យ៉េន 300 យ៉េន
ច្រើនជាង 50,000 យ៉េន 500 យ៉េន

*អាចដាក់ប្រាក់បានរហូតដល់១០០ម៉ឺនយ៉េនក្នុង១ដងពីATMរបស់ធនាគារប៉ុស្តិ៍សំបុត្រជប៉ុន(មិនអាចប្រើប្រាស់នៅបញ្ជរបេឡាទេ)

*អាចដាក់ប្រាក់បានច្រើនបំផុតចំនួន៥០ម៉ឺនយ៉េន(៥៩សន្លឹកប៉ុណ្ណោះ)

របៀបផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ FURIKOMI

ប្រសិនបើប្រើគណនីបម្រុងណាមួយដែលមានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុន SBI Remit ថ្លៃផ្ទេរប្រាក់នឹងត្រូវរ៉ាប់រងដោយអតិថិជន។
ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ ត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីធនាគារ ដោយសារវាអាចខុសគ្នាទៅតាមធនាគារចំនួនប្រាក់ត្រូវផ្ទេរចេញ និងវិធីផ្ទេរប្រាក់។

ការផ្ញើប្រាក់
Conbini

ចំនួនប្រាក់តម្កល់ ថ្លៃសេវា (គិតទាំងពន្ធ)
1 យ៉េន – 29,999 យ៉េន 360 យ៉េន
30,000 យ៉េន – 49,999 យ៉េន 560 យ៉េន
50,000 យ៉េន – 100,000 យ៉េន 800 យ៉េន

Snapsend

ចំនួននៃទឹកប្រាក់ត្រូវផ្ញើ ថ្លៃសេវា (គិតទាំងពន្ធ)
50,000 យ៉េន ឬតិចជាងនេះ 330 យ៉េន
ច្រើនជាង 50,000 យ៉េន 500 យ៉េន

ថ្លៃលុបចោលការផ្ញើប្រាក់

ប្រសិនបើត្រូវប្រគល់ប្រាក់ត្រឡប់ទៅវិញដោយសារការលុបចោលការផ្ញើប្រាក់ប្រាក់ដែលបានផ្ញើនោះនឹងត្រូវប្រគល់ត្រឡប់ទៅវិញ ហើយថ្លៃសេវាចំនួន1,000 យ៉េន នឹងត្រូវគិតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការត្រឡប់ទៅវិញ។

*ថ្លៃដាក់ប្រាក់តម្កល់មិនប្រគល់ជូនវិញទេ។
*ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានទទួលប្រាក់នោះរួចហើយ នោះមិនអាចលុបចោលប្រតិបត្តិការនេះបានទេ។

ថ្លៃសេវាដកប្រាក់

ថ្លៃសេវាខាងក្រោម នឹងត្រូវគិត ប្រសិនបើប្រាក់នៅសល់ក្នុងគណនីបម្រុងនៃប្រាក់ត្រូវផ្ញើ ត្រូវបានផ្ទេរចូលទៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់អ្នក។

គ្រឹះស្ថានហិរិញ្ញវត្ថុ​គោលដៅ ចំនួន​ដកប្រាក់ ថ្លៃ​ដកប្រាក់​(គិត​ទាំង​ពន្ធ)

住信SBIネット銀行
SBI Sumishin Net Bank

51 យ៉េន

ស្ថាប័ន​ហិរញ្ញវត្ថុ​ក្រៅ​ពី​ស្ថាប័ន​ខាង​លើ

ក្រោម 30,000 យ៉េន

170 យ៉េន

30,000 យ៉េន​និង​ច្រើន​ជាង​នេះ

265 យ៉េន
  • *យើងនឹងផ្ទេរចំនួនប្រាក់ដកដែលអ្នកបានបញ្ជាក់តិចជាងថ្លៃសេវាដកប្រាក់។
  • *ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ចេញពីគណនីបម្រុងនឹងមិនត្រូវកាត់នោះទេប្រសិនបើប្រាក់នៅសល់ក្នុងគណនីបម្រុងតិចជាងថ្លៃសេវាផ្ទេរចេញ។