លក្ខខណ្ឌ​​នៃ​ប្រតិបត្តិការ​ផ្ទេរ​ប្រាក់​អន្តរជាតិ​

អតិថិជន (អតិថិជនជាបុគ្គល និងអតិថិជនជានីតិបុគ្គល តទៅនេះហៅថា អតិថិជន) ត្រូវព្រមព្រៀងថា ខ្លឹមសារនិងបទប្បញ្ញត្តិស្ដីពីប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិនេះ (តទៅនេះហៅថា “បទប្បញ្ញត្តិនេះ”) ដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន SBI Remit Co., Ltd. (តទៅនេះហៅថា “ក្រុមហ៊ុន”) ជាកិច្ចសន្យារវាងអតិថិជន និងក្រុមហ៊ុន ហើយអនុវត្តប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន។

ជំពូកទី១ (បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ)

ប្រការ១ (គោលបំណង)
បទប្បញ្ញត្តិនេះ មានគោលបំណងកំណត់អំពីលក្ខខណ្ឌប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ និងកំណត់អំពីសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់បុគ្គលដែលមានបំណងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ (និយមន័យកំណត់ក្នុងប្រការ២ ចំណុចទី១) ជាមួយក្រុមហ៊ុន ទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ (និយមន័យកំណត់ក្នុងប្រការ២ ចំណុចទី២) និងសេវាទទួលប្រាក់ពីការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ (និយមន័យកំណត់ក្នុងប្រការ២ ចំណុចទី៣)របស់ក្រុមហ៊ុន។
ប្រការ២ (និយមន័យ)
វាក្យសព្ទសំខាន់ៗដែលប្រើក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនេះ ត្រូវបានកំណត់និយមន័យដូចខាងក្រោម៖
 1. ១. “សេវាកម្មនេះ” សំដៅជារួមដល់ សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ និងសេវាទទួលប្រាក់ពីការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ។
 2. ២. “សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ” សំដៅជារួមដល់ សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណឥណពន្ធ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់Furikomi ដែលអាចឱ្យអ្នកទទួលការផ្ទេរប្រាក់ (តទៅនេះហៅថា “អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើ”) នៅក្រៅប្រទេសជប៉ុន ទទួលប្រាក់តាមរយៈអន្តរការីធនាគារ ដោយយោងតាមសំណើរផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។
 3. ៣. “សេវាទទួលប្រាក់ពីការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ” សំដៅដល់ សេវាដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនទទួលប្រាក់ដែលបានផ្ញើរ ពីអ្នកផ្ទេរប្រាក់នៅក្រៅប្រទេសជប៉ុនតាមរយៈអន្តរការីធនាគារដោយយោងតាមសំណើរទទួលប្រាក់ពីអតិថិជននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន។
 4. ៤. “សមាជិក” សំដៅដល់ អតិថិជនដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រុមហ៊ុនក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះដោយអនុលោមតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។
 5. ៥. “អន្តរការីធនាគារ” សំដៅដល់ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូររបស់ក្រុមហ៊ុន និងដៃគូរអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដែលមានទីតាំងនៅក្រៅប្រទេសជប៉ុន ដែលចាត់ចែងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់នៅពេលក្រុមហ៊ុនធ្វើប្រតិបត្តិការលើសេវាកម្មនេះ។
 6. ៦. “ការផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ” សំដៅដល់ ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន (តទៅនេះហៅថា “កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន”)។
 7. ៧. “សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ” សំដៅដល់ សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។
 8. ៨. “ការផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត” សំដៅដល់ ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដោយចូលប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន (តទៅនេះហៅថា “គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន”)។
 9. ៩. “សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត” សំដៅដល់ សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។
 10. ១០. “លេខសម្ងាត់ចូលប្រើប្រាស់” សំដៅដល់ លេខសម្ងាត់ដែលប្រើសម្រាប់ចូលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ហើយជាលេខសម្ងាត់ដែលផ្លាស់ប្តូរពីលេខសម្ងាត់ជាបណ្តោះអាសន្នដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន។
 11. ១១. “លេខសម្ងាត់ប្រតិបត្តិការ” សំដៅដល់ លេខសម្ងាត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ឬសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត។
 12. ១២. “ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់” សំដៅដល់ កាតដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន នឹងចេញជូនសម្រាប់អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើនីមួយៗដែលបានចុះឈ្មោះជាមុន។
 13. ១៣. “ការផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់” សំដៅដល់ ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដោយប្រើប្រាស់ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ ទៅកាន់អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើដែលបានចុះឈ្មោះជាមុនសម្រាប់ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់នីមួយៗ។
 14. ១៤. “សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់” សំដៅដល់ សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដោយផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់។
 15. ១៥. “ការផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណឥណពន្ធ” សំដៅដល់ ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដោយប្រើទាំងប័ណ្ណឥណពន្ធ និងប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់។
 16. ១៦. “សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណឥណពន្ធ” សំដៅដល់ សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិតាមរយៈប័ណ្ណឥណពន្ធផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ។
 17. ១៧. “ការផ្ទេរប្រាក់Furikomi” សំដៅដល់ ការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដោយដាក់ប្រាក់ចូលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូររបស់ក្រុមហ៊ុន។
 18. ១៨. “សេវាផ្ទេរប្រាក់Furikomi” សំដៅដល់ សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់Furikomi។
 19. ១៩. “សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដោយការចុះឈ្មោះជាមុន” សំដៅជារួមដល់ សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណឥណពន្ធ និងសេវាផ្ទេរប្រាក់Furikomiដែលតម្រូវឱ្យអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើត្រូវអនុវត្តការចុះឈ្មោះជាមុន។
 20. ២០. “ប័ណ្ណដាក់ប្រាក់” សំដៅដល់ ប័ណ្ណដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន ដែលបោះចេញដើម្បីដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ (និយមន័យកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ប្រការ៨) សម្រាប់ប្រតិបត្តិការការផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត។
 21. ២១. “ប័ណ្ណឥណពន្ធ” សំដៅដល់ កាតសាច់ប្រាក់ដែលអាចប្រើជាមួយសេវាកម្ម J-debit ដែលចេញដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។
 22. ២២. “ពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិត” សំដៅដល់ ការស្នើសុំប្រើប្រាស់សេវាទទួលប្រាក់បញ្ញើពីការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដោយប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។
 23. ២៣. “ពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមទូរស័ព្ទ” សំដៅដល់ ការស្នើសុំប្រើប្រាស់សេវាទទួលប្រាក់បញ្ញើពីការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិតាមរយៈទូរស័ព្ទ។
 24. ២៤. “កិច្ចព្រមព្រៀងទទួលប្រាក់” សំដៅដល់ កិច្ចព្រមព្រៀងទទួលប្រាក់បញ្ញើដែលបង្កើតឡើងដោយការស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត ឬការស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមទូរស័ព្ទ។
ប្រការ៣ (ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ)
 1. ១. ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ អតិថិជនត្រូវបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះជាសមាជិកជាមុនដោយអនុលោមតាមប្រការ៤ ដល់ ប្រការ៧ ដើម្បីក្លាយជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន។ ប៉ុន្ដែ ក្នុងករណីអតិថិជនបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះហើយ ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ទុកថាអតិថិជនបានយល់ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះ ហើយបទប្បញ្ញត្តិនេះ ត្រូវអនុវត្តប្រតិសកម្ម នៅពេលដែលអតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះជាសមាជិកស្របតាមប្រការ៤ ដល់ ប្រការ៧។
 2. ២. ជាគោលការណ៍ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃបាន២៤ម៉ោងនិង៣៦៥ថ្ងៃ តាមរយៈការដំឡើងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុននៅលើទូរសព្ទដៃស្របតាមវិធីប្រើប្រាស់ដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះ។
 3. ៣. ជាគោលការណ៍ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតបាន២៤ម៉ោងនិង៣៦៥ថ្ងៃ ដោយប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន ទូរសព្ទដៃជាដើមដែលអាចភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតបាន (តទៅនេះហៅជារួមថា “ប្រព័ន្ធ”) ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនដោយអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះ ។
 4. ៤. អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ ឬសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណឥណពន្ធ តាមម៉ោងដំណើរការដែលបានកំណត់ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬសាខាដែលមានដំឡើងម៉ាស៊ីនទូទាត់ប្រាក់សម្រាប់ផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណឥណពន្ធ ។
 5. ៥. អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះ អតិថិជនអាចប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់Furikomi តាមម៉ោងដំណើរការដែលបានកំណត់ដោយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលជាដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន។
 6. ៦. ទោះបីជាមានការកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទាំងបីខាងលើក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ឈប់ ផ្អាក ឬព្យួរការផ្តល់សេវាកម្មនេះមួយផ្នែក ឬទាំងស្រុងសម្រាប់ធ្វើការថែទាំ ជួសជុលប្រព័ន្ធដែលទាក់ទងនឹងការផ្តល់សេវាកម្មនេះ។
 7. ៧. ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនមានការផ្អាកសេវាកម្មនេះជាបណ្តោះអាសន្ន ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងជាមុននៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។ ប៉ុន្ដែ ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនយល់ឃើញថា វាជាករណីបន្ទាន់ ដោយសារប្រព័ន្ធមានបញ្ហារអាក់រអួល ក្រុមហ៊ុនអាច បញ្ឈប់ ផ្អាក ឬព្យួរការផ្តល់សេវាកម្មមួយផ្នែក ឬទាំងស្រុងនៃប្រព័ន្ធដោយពុំមានការជូនដំណឹងជាមុន។
ប្រការ៤ (នីតិវិធីចុះឈ្មោះជាសមាជិកតាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ)
 1. ១. ក្នុងករណីអតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវាកម្មនេះដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន អតិថិជនត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន រួមទាំងការយល់ស្របចំពោះបទប្បញ្ញត្តិដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនផងដែរ។
 2. ២. បន្ទាប់ពីដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះជាសមាជិកថ្មី អតិថិជនត្រូវប្រើលេខសម្ងាត់បណ្តោះអាសន្នដែលបានផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុន ដោយបំពេញព័ត៌មានអតិថិជនដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនរួមមានអាសយដ្ឋានអតិថិជនជាដើម (តទៅនេះហៅថា “ព័ត៌មានសមាជិក”) និងប្រើមុខងារ eKYC នៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយអតិថិជនត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនស្របតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការផ្ទេរប្រាក់នៃផលពីឧក្រិដ្ឋកម្ម (ច្បាប់លេខ២២ ឆ្នាំ២០០៧ រួមទាំងច្បាប់វិសោធនកម្មជាបន្ដបន្ទាប់)។ ប៉ុន្ដែ ប្រសិនបើក្រមហ៊ុនយល់ឃើញថាជាករណីចាំបាច់ ក្រុមហ៊ុននឹងទំទាក់ទំទងទៅកាន់អតិថិជនដូចជាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទជាដើម។
 3. ៣. ប្រសិនបើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនមិនអាចអនុវត្តបាន ឬក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនមិនអាចទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនចុះឈ្មោះជាសមាជិកជូនអតិថិជនឡើយ។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ឃើញថាព័ត៌មានសមាជិករបស់អតិថិជនមានករណីសង្ស័យ ក្រុមហ៊ុនក៏មិនចុះឈ្មោះជាសមាជិកជូនដែរ។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះអតិថិជនដោយសារតែការមិនចុះឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ។
 4. ៤. ក្រុមហ៊ុន នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យការចុះឈ្មោះ ចំពោះអតិថិជនដែលបានបញ្ចប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួន។
 5. ៥. អតិថិជនដែលបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យការចុះឈ្មោះជាសមាជិកដោយក្រុមហ៊ុនរួចរាល់ នឹងបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះជាសមាជិកដោយត្រូវ (១) ផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់បណ្តោះអាសន្នទៅជាលេខសម្ងាត់ចូលប្រើប្រាស់ និង (២) កំណត់លេខសម្ងាត់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការ នោះអតិថិជននឹងក្លាយជាសមាជិកនៃសេវាកម្មនេះ។
ប្រការ ៥ (នីតិវិធីចុះឈ្មោះជាសមាជិកតាមអ៊ីនធឺណិត)
 1. ១. ប្រសិនបើអតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវាកម្មនេះតាមអ៊ីនធឺណិត អតិថិជនត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះដើម្បីក្លាយជាសមាជិកតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនដោយអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ រួមទាំងការចុះឈ្មោះពត៌មានរបស់សមាជិកផងដែរ។
 2. ២. បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានទទួលពាក្យស្នើសុំដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការពិនិត្យពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះរបស់អតិថិជនតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន ហើយក្នុងករណីការចុះឈ្មោះរបស់អតិថិជនត្រូវបានអនុម័ត ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនដោយអនុវត្តវិធីណាមួយក្នុងចំណោមនីតិវិធីខាងក្រោមយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការផ្ទេរប្រាក់នៃផលពីឧក្រិដ្ឋកម្ម បន្ទាប់មកលេខសម្ងាត់បណ្ដោះអាសន្ននឺងត្រូវបានចេញជូនអតិថិជន។
  1. (១) វិធីផ្ញើរឯកសារដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការតាមមធ្យោបាយដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ នៅពេលក្រុមហ៊ុនបានទទួលឯកសារបញ្ជាក់តាមការកំណត់ពីអតិថិជន ទៅកាន់អាសយដ្ឋានដូចមានសរសេរក្នុងឯកសារដែលក្រុមហ៊ុនបានទទួលនោះ។
  2. (២) វិធីទទួលតាមរយៈការបង្ហាញនូវឯកសារបញ្ជាក់ពីអតិថិជនតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន នៅពេលក្រុមហ៊ុនផ្ញើឯកសារទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការទៅកាន់អាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនតាមរយៈសេវាកម្ម ដឹកជញ្ជូនសម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
  បន្ថែមពីលើកថាខណ្ឌខាងលើ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ថាជាករណីចាំបាច់ ក្រុមហ៊ុននឹងទំនាក់ទំនងអតិថិជនតាមលេខទូរស័ព្ទដែលទទួលបានពីអតិថិជន។
 3. ៣. ប្រសិនបើការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនមិនអាចអនុវត្តបាន ឬក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនមិនអាចទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនចុះឈ្មោះជាសមាជិកជូនអតិថិជនឡើយ។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ថាព័ត៌មានជាសមាជិករបស់អតិថិជនមានករណីសង្ស័យក្រុមហ៊ុនក៏មិនចុះឈ្មោះជាសមាជិកជូនដែរ។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះអតិថិជនដោយសារតែការមិនចុះឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ។
 4. ៤. អតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះតាមរយៈអ៊ីនធឺណិតត្រូវ (១) ចូលទៅកាន់គេហទំព័រសេវាកម្មនេះដែលមានក្នុងគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយប្រើលេខសម្ងាត់បណ្តោះអាសន្នដែលបានផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី២ និងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានកំណត់នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ (២) ត្រូវបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានសមាជិកដែលបានផ្តល់មកក្រុមហ៊ុននៅពេលអនុវត្តនីតិវិធីចុះឈ្មោះ មានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ ចំពោះករណីរកឃើញកំហុស ឬមានការផ្លាស់ប្តូរ ត្រូវផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនអំពីព័ត៌មានសមាជិកដែលត្រឹមត្រូវតាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ (៣) ត្រូវយល់ស្របទៅនឹងបទប្បញ្ញត្តិនេះដែលបានបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រសេវាកម្ម ហើយ (៤) (១) ត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរលេខសម្ងាត់បណ្ដោះអាសន្នទៅជាលេខសម្ងាត់ចូលប្រើប្រាស់ និង (២) ត្រូវដាក់លេខសម្ងាត់សម្រាប់ប្រតិបត្តការ។
 5. ៥. ការចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិករបស់អតិថិជននឹងត្រូវបញ្ចប់នៅពេលនីតិវិធីនៃការកំណត់លេខសម្ងាត់ចូលប្រើប្រាស់និងលេខសម្ងាត់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើបានបញ្ចប់ ហើយអតិថិជននឹងក្លាយជាសមាជិកនៃសេវាកម្មនេះ។
ប្រការ ៦ (នីតិវិធីចុះឈ្មោះជាសមាជិកតាមទូរស័ព្ទ)
 1. ១. ប្រសិនបើអតិថិជនស្នើសុំសេវាកម្មនេះតាមរយៈមធ្យោបាយដែលអនុញ្ញាតដោយក្រុមហ៊ុនដូចជាតាមរយៈទូរស័ព្ទជាដើម អតិថិជនត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះដើម្បីចូលជាសមាជិកតាមរយៈនីតិវិធីដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន រួមទាំងការជូនដំណឹងអំពីព័ត៌មានសមាជិកផងដែរ។
 2. ២. បន្ទាប់ពីបានទទួលពាក្យស្នើសុំរបស់អតិថិជនដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យការស្នើសុំចុះឈ្មោះរបស់អតិថិជនតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន ហើយប្រសិនបើការចុះឈ្មោះរបស់អតិថិជនត្រូវបានអនុម័ត ក្រុមហ៊ុនឹងធ្វើការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនតាមនីតិវិធីណាមួយក្នុងចំណោមនីតិវិធីខាងក្រោមដោយយោងតាមច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងការផ្ទេរប្រាក់នៃផលពីឧក្រិដ្ឋកម្ម ហើយក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើឯកសារទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការ (រួមទាំងប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់) ទៅកាន់អតិថិជន។
  1. (១) វិធីផ្ញើរឯកសារដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការតាមមធ្យោបាយដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ នៅពេលក្រុមហ៊ុនបានទទួលឯកសារបញ្ជាក់ពីអតិថិជនតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន ទៅកាន់អាសយដ្ឋានដូចមានសរសេរក្នុងឯកសារដែលក្រុមហ៊ុនបានទទួលនោះ ។
  2. (២) វិធីទទួលតាមរយៈការបង្ហាញនូវឯកសារបញ្ជាក់ពីអតិថិជនតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន នៅពេលក្រុមហ៊ុនផ្ញើឯកសារប្រតិបត្តិការទៅកាន់អាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនតាមរយៈសេវាកម្ម ដឹកជញ្ជូនផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
  បន្ថែមពីលើកថាខណ្ឌខាងលើ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ថាជាករណីចាំបាច់ ក្រុមហ៊ុននឹងទំនាក់ទំនងអតិថិជនតាមលេខទូរស័ព្ទដែលទទួលបានពីអតិថិជន។
 3. ៣. ចំពោះអតិថិជនដែលបានទទួលឯកសារប្រតិបត្តិការតាមវិធីដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ នឹងក្លាយជាសមាជិកនៃសេវាកម្មនេះ។
 4. ៤. ប្រសិនបើការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនមិនអាចអនុវត្តបានដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី២ ឬក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនមិនអាចទំនាក់ទំនងអតិថិជនបានដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី២ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនចុះឈ្មោះជាសមាជិកជូនអតិថិជនឡើយ។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ថាព័ត៌មានជាសមាជិករបស់អតិថិជនមានករណីសង្ស័យក្រុមហ៊ុនក៏មិនចុះឈ្មោះជាសមាជិកជូនដែរ។ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះអតិថិជនដោយសារតែការមិនអនុវត្តការចុះឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុននោះទេ។
 5. ៥. ប្រសិនបើខ្លឹមសារនៃព័ត៌មានសមាជិកដែលបានផ្ដល់មកក្រុមហ៊ុននៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិកត្រូវបានរកឃើញថាមានកំហុស ឬក្នុងករណីមានការផ្លាស់ប្តូរ អតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងមកក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗអំពីព័ត៌មានត្រឹមត្រូវរបស់សមាជិកតាមរយៈមធ្យោបាយដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
ប្រការ ៧ (នីតិវិធីចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកដោយផ្ទាល់)
 1. ១. ក្នុងករណីអតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវាកម្មនេះដោយផ្ទាល់ អតិថិជនត្រូវដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកតាមនីតិវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ រួមទាំងការបំពេញព័ត៌មានសមាជិកនៅលើទម្រង់ពាក្យស្នើសុំផងដែរ។
 2. ២. បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានទទួលពាក្យស្នើសុំដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជន និងត្រួតពិនិត្យការស្នើសុំចុះឈ្មោះរបស់អតិថិជន ដោយយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការផ្ទេរប្រាក់នៃផលពីឧក្រិដ្ឋកម្ម ហើយប្រសិនបើការស្នើសុំចុះឈ្មោះរបស់អតិថិជនត្រូវបានអនុម័ត ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនតាមមធ្យោបាយដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
 3. ៣. អតិថិជនដែលបានទទួលដំណឹងដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ នឹងក្លាយជាសមាជិកនៃសេវាកម្មនេះ។ ប្រការ ៨ (គណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់)
ប្រការ ៨ (គណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់)
 1. ១. ក្រុមហ៊ុនត្រូវបង្កើតគណនីមួយជូនអតិថិជនម្នាក់ដែលបានក្លាយជាសមាជិក (តទៅនេះហៅថា “គណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់”) ដែលជាគណនីប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រងប្រាក់បម្រុងផ្ទេរ និងប្រាក់ដែលទទួលតាមរយៈការប្រើប្រាស់សេវាកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើ (តទៅនេះហៅថា “ប្រាក់បញ្ញើដែលបានទទួល”)។
 2. ២. អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត ឬសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ត្រូវដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់តាមវិធីណាមួយក្នុងចំណោមវីធីដូចខាងក្រោម។ ប៉ុន្ដែ ការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ត្រូវតែជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់យ៉េនជប៉ុន ហើយអតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យទាក់ទងនឹងការបញ្ចប់ការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់។
  1. (១) ការដាក់ប្រាក់ចូលតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់ពីធនាគារដែលមានគណនីឈ្មោះអតិថិជន (រួមទាំង ធនាគារប្រៃសណីយ៍ជប៉ុន)
  2. (២) ការដាក់ប្រាក់ចូលតាមរយៈប័ណ្ណទូទាត់របស់ហាងលក់ទំនិញ
  3. (៣) ការដាក់ប្រាក់ចូលតាមរយៈប័ណ្ណដាក់ប្រាក់
 3. ៣. អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិក្នុងទម្រង់ចុះឈ្មោះជាមុន អាចដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈ ការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ដែលក្រុមហ៊ុនឱ្យខ្ចី តាមរយៈការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណឥណពន្ធ រួមជាមួយប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ ឬតាមរយៈការផ្ទេរប្រាក់។ ប៉ុន្ដែ ការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ត្រូវតែជារូបិយប័ណ្ណប្រាក់យ៉េនជប៉ុន ហើយអតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការត្រួតពិនិត្យទាក់ទងនឹងការបញ្ចប់ការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់
 4. ៤. អតិថិជនត្រូវយល់ច្បាស់ និងយល់ស្របជាមុនថា ការដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជនស្របតាមប្រការនេះគឺ គ្រាន់តែជាប្រាក់បញ្ញើសម្រាប់ជាប្រាក់បម្រុងផ្ទេរប៉ុណ្ណោះ ហើយមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីប្រាក់បញ្ញើ ឬប្រាក់សន្សំ ឬប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ជាអាទិ៍ដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារ (សំដៅដល់ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ស្របតាមបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី៤ មាត្រា២ នៃច្បាប់ស្តីពីធនាគារ (ច្បាប់លេខ៥៩ ឆ្នាំ១៩៨១ រួមទាំងច្បាប់វិសោធនកម្មបន្តបន្ទាប់)) ប្រាក់ដែលដាក់ចូលក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ គឺមិនមានការប្រាក់កើតឡើង ហើយប្រាក់ដែលមិនបានប្រើសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យរក្សាទុកឡើយ។
ប្រការ ៩ (ការបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់)
 1. ១. អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះអាចពិនិត្យមើលកំណត់ត្រានៃការដាក់ប្រាក់/ដកប្រាក់ក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ សមតុល្យក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ តាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។
 2. ២. ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាកំណត់ត្រានៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះរបស់អតិថិជនក្នុងរយៈពេលសមស្របមួយ។ ប្រសិនបើមានករណីសង្ស័យណាមួយដែលកើតមានឡើងរវាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនទាក់ទងនឹងព័ត៌មានលម្អិតនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ នោះកំណត់ត្រាដែលបានរក្សាទុកដោយក្រុមហ៊ុនគឺចាត់ទុកថាមានភាពត្រឹមត្រូវ។
ប្រការ១០ (ការបង្វិលប្រាក់បម្រុងផ្ទេរ)
 1. ១. អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះអាចទទួលបានការបង្វិលសងប្រាក់បម្រុងផ្ទេរចេញពីគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ឬតាមនីតិវិធីផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
 2. ២. មធ្យោបាយនៃការបង្វិលសងប្រាក់បម្រុងផ្ទេរដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើត្រូវកំណត់ចំពោះការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារទៅគណនីសន្សំដែលមានឈ្មោះអតិថិជនប៉ុណ្ណោះ។
 3. ៣. ជាគោលការណ៍ អតិថិជនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាដកប្រាក់ដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ចំណុច៤ ប្រការ៣៨ សម្រាប់ការដកប្រាក់ដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទាំងពីរខាងលើ។
 4. ៤. ក្រុមហ៊ុននឹងទទួលការទូទាត់ថ្លៃសេវាដកប្រាក់ ដោយធ្វើការកាត់ថ្លៃសេវាដកប្រាក់ដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើចេញពីប្រាក់បម្រុងផ្ទេរប្រាក់ដែលត្រូវបង្វិលសង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើចំនួននៃថ្លៃសេវានោះមានចំនួនលើសប្រាក់បម្រុងផ្ទេរដែលត្រូវបង្វិលសង អតិថិជនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើចំនួនថ្លៃសេវាសម្រាប់ការបង្វិលសងលើសពីចំនួនប្រាក់បម្រុងផ្ទេរ ហើយមិនអាចធ្វើការបង្វិលសងវិញដោយសារអតិថិជនខកខានក្នុងការបង់ថ្លៃសេវាដាច់ដោយឡែក ឬមិនអាចបង្វិលសងប្រាក់ចូលទៅគណនីដែលមានឈ្មោះរបស់អតិថិជននៅគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុណាមួយដោយហេតុផលផ្សេងក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងឡើយ។
ប្រការ១១ (ការគ្រប់គ្រងលេខសម្ងាត់ជាអាទិ៍)
 1. ១. ប្រសិនបើអតិថិជនប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន អតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉ឹងម៉ាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ លេខសម្ងាត់ និងលេខសម្ងាត់ប្រតិបត្តិការ (តទៅនេះ ទាំងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ហៅជារួមថា “លេខសម្ងាត់ជាអាទិ៍”) ដើម្បីកុំឱ្យភាគីទីបីស្គាល់ ហើយអតិថិជនមិនត្រូវឱ្យខ្ចី ដាក់ប្រាក់ ផ្ទេរ ឬដាក់ធានា ដល់ភាគីទីបីណាមួយឡើយ។
 2. ២. ប្រសិនបើអតិថិជនបានបាត់លេខសម្ងាត់ ឬអាចត្រូវបានភាគីទីបីស្គាល់ អតិថិជនត្រូវចាត់វិធានការភ្លាមៗដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ តាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
 3. ៣. ចំពោះការខូចខាតដែលកើតឡើងដោយសារអតិថិជនមិនបានគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌទី១ ឬភាគីទីបីស្គាល់លេខសម្ងាត់ដោយសារអតិថិជន ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវឡើយ។
 4. ៤. អតិថិជនមិនអាចចុះលេខសម្ងាត់ចូលប្រើប្រាស់ និងលេខសម្ងាត់ប្រតិបត្តិការដែលដូចគ្នានឹងឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អតិថិជន ឬលំដាប់លេខរៀងនោះទេ។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុនសូមធ្វើការណែនាំដល់អតិថិជន ជៀសវាងក្នុងការប្រើជាលេខទូរស័ព្ទ ឬលេខដែលអ្នកដទៃអាចនឹងងាយស្រួលដឹង ហើយផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់ឱ្យបានទៀងទាត់ ។
 5. ៥. អតិថិជនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់គ្រប់ពេលវេលា តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ។ ក្នុងករណីនេះ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនដោយអនុលោមតាមប្រការ១៣។
 6. ៦. ប្រសិនបើអតិថិជនភ្លេចលេខសម្ងាត់ អតិថិជនត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។ ប៉ុន្ដែ ក្នុងករណីមិនអាចបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនបានតាមរយៈលេខសម្ងាត់ អតិថិជនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំ លេខសម្ងាត់បណ្ដោះអាសន្នដោយផ្ដល់ដំណឹងមកក្រុមហ៊ុននូវចំណុចចាំបាច់តាមរយៈមធ្យោបាយដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានទទួលពាក្យស្នើសុំ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអនុម័តផ្ដល់លេខសម្ងាត់បណ្តោះអាសន្ន ក្រុមហ៊ុននឹងចេញលេខសម្ងាត់នោះជូនអតិថិជន។ អតិថិជនដែលបានទទួលលេខសម្ងាត់បណ្តោះអាសន្នត្រូវ (១) ផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់បណ្តោះអាសន្នទៅជាលេខសម្ងាត់ចូលប្រើប្រាស់ និង (២) កំណត់លេខសម្ងាត់ប្រតិបត្តិការសារជាថ្មី។
 7. ៧. ប្រសិនបើអតិថិជនវាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដែលខុសពីលេខសម្ងាត់ចូលប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ ឬខុសពីលេខសម្ងាត់ប្រតិបត្តិការច្រើនដងលើសពីចំនួនដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្អាកការប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់ក្នុងរយៈពេលដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។
ប្រការ១២ (ការគ្រប់គ្រង ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ជាអាទិ៍)
 1. ១. ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ដល់អតិថិជនសម្រាប់ខ្ចីប្រើ ចំពោះអតិថិជនដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ ឬសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណឥណពន្ធ។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ជូនដល់អតិថិជនសម្រាប់ខ្ចីប្រើ ចំពោះអតិថិជនដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត និងអតិថិជនដែលមានបំណងប្រើប្រាស់ប័ណ្ណដាក់ប្រាក់។
 2. ២. ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយអតិថិជនត្រូវប្រើប្រាស់ និងគ្រប់គ្រងប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ ក៏ដូចជាឈ្មោះអតិថិជន និងលេខទូរស័ព្ទអតិថិជនជាអាទិ៍ (តទៅនេះហៅថា “ព័ត៌មានកាត”)ដែលត្រូវបានបង្ហាញនៅលើនោះ ដោយប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ល្អ។
 3. ៣. អតិថិជនមិនត្រូវប្រើប្រាស់ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ក្នុងគោលបំណងណាមួយក្រៅពីការប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិឡើយ។
 4. ៤. អតិថិជនមិនត្រូវផ្តល់ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ទៅឱ្យភាគីទីបីខ្ចីប្រើ ដាក់តម្កល់ ផ្ទេរ ឬដាក់ធានា ឬដាក់តម្កល់ ឬប្រើប្រាស់ព័ត៌មានកាតនោះទេ។
 5. ៥. អតិថិជនមិនត្រូវក្លែងបន្លំ ឬផ្លាស់ប្តូប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ ឬអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតក្លែងបន្លំ ឬផ្លាស់ប្តូរឡើយ។
 6. ៦. ប្រសិនបើប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់របស់អតិថិជនត្រូវបានបាត់ លួច ខូច ប្រឡាក់ ឬរលុបព័ត៌មានកាត ទទួលបានព័ត៌មានដោយមិនត្រឹមត្រូវ ឬមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាន អតិថិជនត្រូវចាត់វិធានការភ្លាមៗតាមនីតិវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើការខូចខាតណាមួយកើតឡើងចំពោះអតិថិជនដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ ក្រុមហ៊ុននិងអន្តរការីធនាគារ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយឡើយ។
 7. ៧. ក្នុងករណីមានហេតុផលណាមួយដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើកើតឡើង អតិថិជនអាចទទួលបានការចេញប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ជាថ្មី។ ប៉ុន្ដែ ថ្លៃសេវាក្នុងការចេញប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់សារជាថ្មី ដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនជាបន្ទុករបស់អតិថិជន។
 8. ៨. ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលេខរបស់អតិថិជនដែលមាននៅលើប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ថាជាករណីចាំបាច់សម្រាប់អាជីវកម្ម ដូចជាការគ្រប់គ្រង ឬការការពារព័ត៌មានកាត។
 9. ៩. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ឃើញដោយសមស្របថា អតិថិជនបានបំពានបទប្បញ្ញត្តិនេះ ក្នុងករណីអតិថិជនមិនយល់ស្របនឹងបទប្បញ្ញត្តិនេះ ឬក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនយល់ថាជាភាពចាំបាច់ អតិថិជនអាចប្រគល់ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់មកក្រុមហ៊ុនវិញ ឬកាត់កាតនោះបន្ទាប់មកត្រូវបោះចោល។
 10. ១០. បទប្បញ្ញត្តិនៃប្រការនេះត្រូវអនុវត្តប្រតិសកម្ម នៅពេលដែលអតិថិជនទទួលបានប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់និងប័ណ្ណដាក់ប្រាក់។
ប្រការ១៣ (ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួននៅពេលធ្វើការផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ឬការផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត)
 1. ១. ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ឬសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតដោយផ្ទៀងផ្ទាត់ ភាពត្រូវគ្នារវាងលេខសម្ងាត់ដែលត្រូវវាយបញ្ចូលនៅពេលប្រើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬនៅពេលចូលទៅទំព័រសេវាកម្មរបស់គេហទំព័រក្រុមហ៊ុន ឬនៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ ជាមួយនឹង លេខសម្ងាត់ដែលកំណត់ជាសារថ្មីដោយយោងតាមកថាខណ្ឌទី៤ ប្រការ៤ ឬកថាខណ្ឌទី៤ ប្រការ៥ ។
 2. ២. ប្រសិនបើអតិថិជនត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ទុកថាប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់នោះមានសុពលភាព ទោះបីជាមានការក្លែងបន្លំ ការផ្លាស់ប្តូរ ការលួចយក ឬការប្រើប្រាស់លេខសម្ងាត់ដោយមិនត្រឹមត្រូវ ឬដោយហេតុផ្សេងទៀតក៏ដោយ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុន និងអន្តរការីធនាគារ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាទាំងអស់នេះឡើយ។
ប្រការ១៤ (ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួននៅពេលប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ ឬតាមប័ណ្ណឥណពន្ធ)
 1. ១. ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ ឬសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមប័ណ្ណឥណពន្ធ នៅពេលដែលអតិថិជនបានដាក់ប្រាក់ទៅក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ដោយប្រើប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់។
 2. ២. ប្រសិនបើអតិថិជនត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ទុកថាប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់នោះមានសុពលភាព ទោះបីជាមានការក្លែងបន្លំ ការផ្លាស់ប្តូរ ការលួចយក ឬការប្រើប្រាស់ប័ណ្ណផ្ញើប្រាក់ដោយមិនត្រឹមត្រូវ ឬដោយហេតុផ្សេងទៀតក៏ដោយ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុន និងអន្តរការីធនាគារ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាទាំងអស់នេះឡើយ។
ប្រការ១៥ (ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួននៅពេលធ្វើការផ្ទេរប្រាក់Furikomi)
 1. ១. ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់Furikomi អំពីការដាក់ប្រាក់ចូលគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដោយអតិថិជន នៅពេលមានការដាក់ប្រាក់ដោយគណនីឈ្មោះរបស់អតិថិជនទៅកាន់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។ ប្រសិនបើអតិថិជនត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណនេះ ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ទុកថាប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់នោះមានសុពលភាព ទោះបីជាមានការលួចប្រើប្រាស់គណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ ឬការប្រើប្រាស់ដោយមិនត្រឹមត្រូវ ឬដោយហេតុផ្សេងទៀតក៏ដោយ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុន និងអន្តរការីធនាគារនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាទាំងអស់នេះឡើយ។
 2. ២. អតិថិជនដែលដាក់ប្រាក់ចូលតាមវិធីដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ត្រូវរក្សាលេខគណនីដែលក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងជាការសម្ងាត់បំផុត ហើយមិនត្រូវបង្ហាញ ធ្វើឲ្យលេចធ្លាយ ឬត្រួវបានភាគីទីបីយកទៅប្រើប្រាស់ឡើយ។ ប្រសិនបើអតិថិជនបាត់លេខគណនី ឬត្រូវបានភាគីទីបីស្គាល់ ត្រូវធ្វើការផ្តល់ដំណឹងមកក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗ ហើយត្រូវធ្វើតាមការណែនាំដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
ប្រការ១៦ (ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនម្ដងទៀតជាអាទិ៍)
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់នីតិវិធីចុះឈ្មោះ ក្នុងករណីការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណត្រូវបានទាមទារដោយផ្អែកលើបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការផ្ទេរប្រាក់នៃផលពីឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ថាជាករណីចាំបាច់ ក្រុមហ៊ុននឹងស្នើសុំឱ្យអតិថិជនដាក់ឯកសារដែលចាំបាច់ម្តងទៀតដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់។
ប្រការ១៧ (ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានសមាជិក)
 1. ១. ប្រសិនបើអតិថិជនផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងព័ត៌មានសមាជិកផ្សេងទៀតដែលបានផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុន ឬក្នុងករណីបានផ្លាស់ប្ដូររួចរាល់ អតិថិជនត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានសមាជិកភ្លាមៗតាមវិធីដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។
 2. ២. ទោះបីជាព័ត៌មានសមាជិកដែលបានផ្ដល់មកក្រុមហ៊ុន គឺជាព័ត៌មានរបស់បុគ្គលក្រៅពីអតិថិជនក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយលើបញ្ហាទាំងអស់នេះដែលកើតឡើងចំពោះអតិថិជនឡើយ។
 3. ៣. ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងចំពោះអតិថិជន ដោយសារតែព័ត៌មានសមាជិកដែលអតិថិជនផ្តល់ជូនក្រុមហ៊ុនមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬមានការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានសមាជិក ឬការធ្វេសប្រហែសក្នុងនីតិវិធីនៃការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានសមាជិកដែលបានផ្ដល់មកក្រុមហ៊ុន។
ប្រការ១៨ (វិធីនៃការរាយការណ៍ និងការជូនដំណឹង)
 1. ១. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរាយការណ៍ឬជូនដំណឹងដល់សមាជិកដោយយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះ អតិថិជនត្រូវយល់ព្រមថាការរាយការណ៍ ឬការជូនដំណឹងបែបនេះនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្ហាញនៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន តាមរយៈការផ្ញើសារខ្លី (SMS) ឬអ៊ីមែល ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត។
 2. ២. អតិថិជនត្រូវយល់ព្រមថា នៅពេលក្រុមហ៊ុនធ្វើការជូនដំណឹងទៅកាន់អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ ឬអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជន ប្រសិនបើការជូនដំណឹងនោះត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារស្ថានភាពទំនាក់ទំនង ព័ត៌មានសមាជិកមិនគ្រប់គ្រាន់ ឬមិនទាន់កែប្រែ និងហេតុផលផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬក្នុងករណីការជូនដំណឹងមិនទាន់បានទៅដល់ក៏ដោយ ការជូនដំណឹងនោះចាត់ទុកថាបានទៅដល់អតិថិជនក្នុងថិរវេលាជាធម្មតា។
 3. ៣. អតិថិជនអាចចុះអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលបានច្រើនក្នុងទំហំដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ញើព័ត៌មានដែលអតិថិជនបានជ្រើសរើសទៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលដែលអតិថិជនបានបញ្ជាក់មកក្រុមហ៊ុនលើកលែងតែក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ផ្សេងក្រៅពីនេះ។
ប្រការ១៩ (ការហាមឃាត់ធ្វើផ្ទេរ ការបញ្ចាំ)
 1. ១. ប្រសិនបើមិនទាន់មានការអនុញ្ញាតពីក្រុមហ៊ុនជាមុន អតិថិជនមិនអាចកំណត់ឱ្យខ្ចី ដាក់ប្រាក់ ផ្ទេរ ឬធានា ឬកំណត់សិទ្ធិរបស់ភាគីទីបី ឬអនុញ្ញាតឲ្យភាគីទីបីប្រើប្រាស់អ្វីដែលទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការ ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតក្នុងប្រតិបត្តិការរវាងអតិថិជននិងក្រុមហ៊ុន។
 2. ២. ប្រសិនបើអតិថិជនបំពានកថាខណ្ឌខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតមានចំពោះអតិថិជនដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាទាំងអស់នេះឡើយ។
ប្រការ២០ (ការលុបបំបាត់ចលនាប្រឆាំងសង្គម)
 1. ១. អតិថិជន ធានាថានាពេលបច្ចុប្បន្ន អតិថិជនផ្ទាល់ និងបុគ្គលិករបស់ខ្លួនជាអាទិ៍ មិនមែនជា ក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្ម សមាជិកនៃក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬជាបុគ្គលដែលធ្លាប់ជាអតីតសមាជិកក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមិនទាន់ហួសរយៈពេល៥ឆ្នាំ សមាសភាពបម្រុងនៃក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្ម ក្រុមហ៊ុនទាក់ទងនឹងក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្ម ក្រុមគម្រាមកំហែងជាអាទិ៍ ឬចលនាសង្គមជាដើមដែលបង្កចលាចល ឬក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មខាងបច្ចេកវិទ្យា នឹងក្រុមផ្សេងទៀតដែលប្រហាក់ប្រហែល (តទៅនេះហៅថា “សមាជិកក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្ម”) ហើយអតិថិជនត្រូវធានាថាខ្លួនមិនស្ថិតក្នុងចំណុចណាមួយដូចបានកំណត់ខាងក្រោម និងមិនក្លាយជាសមាជិកឡើយនាពេលអនាគត។
  1. (១) ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានទំនាក់ទំនងដែលការដឹកនាំត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយសមាជិកក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មជាដើម
  2. (២) ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានទំនាក់ទំនងដែលការដឹកនាំមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសកម្មជាមួយក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មជាដើម
  3. (៣) ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានទំនាក់ទំនងកំពុងប្រើប្រាស់សមាជិកក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មដោយមិនត្រឹមត្រូវ ដូចជាក្នុងគោលបំណងទទួលប្រាក់ចំណេញមិនត្រឹមត្រូវសម្រាប់ខ្លួនឯង ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួន ឬភាគីទីបី ឬក្នុងគោលបំណងបង្កការខូចខាតដល់ភាគីទីបី
  4. (៤) ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានទំនាក់ទំនងក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ ឬជួយសម្របសម្រួលដល់សមាជិកក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មជាអាទិ៍
  5. (៥) បុគ្គលដែលជាបុគ្គលិក ឬអ្នកដឹកនាំត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានទំនាក់ទំនងដែលសង្គមរិះគន់ថាជាសមាជិកក្រុមឧក្រិដ្ឋកម្មជាអាទិ៍
 2. ២. អតិថិជនត្រូវធានាថានឹងមិនធ្វើសកម្មភាពក្នុងចំណុចណាមួយដូចមានចែងខាងក្រោមដោយខ្លួនឯង ឬតាមរយៈភាគីទីបីឡើយ។
  1. (១) សកម្មភាពទាមទារដោយហិង្សា
  2. (២) សកម្មភាពទាមទារមិនត្រឹមត្រូវដែលលើសពីទំនូលខុសត្រូវតាមច្បាប់
  3. (៣) សកម្មភាពដែលប្រើពាក្យពេជន៍គំរាមកំហែង ឬប្រើអំពើហឹង្សាទាក់ទងនឹងពាណិជ្ជកម្ម
  4. (៤) សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារ៉ាម បំផ្លាញការជឿទុកចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយប្រើការក្លែងបន្លំ ឬអំណាច ឬសកម្មភាពរារាំងដល់អាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន
  5. (៥) សកម្មភាពផ្សេងទៀតដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងចំណុចទាំងអស់ខាងលើ
 3. ៣. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទទួលរងការខូចខាតដោយសារការបំពានរបស់អតិថិជនចំពោះការធានាដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទាំងពីរខាងលើ អតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងនៃការខូចខាតនោះ។
ប្រការ២១ (ការលុបចោលការចុះឈ្មោះជាសមាជិក និងការកម្រិតលើប្រតិបត្តិការ)
 1. ១. អតិថិជនអាចធ្វើការលុបចោលការចុះឈ្មោះជាសមាជិកតាមវិធីដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។
 2. ២. ប្រសិនបើអតិថិជនស្ថិតក្នុងចំណុចណាមួយដូចខាងក្រោម ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងផ្អាកសេវាកម្មនេះទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែកភ្លាមៗ ឬលុបចោលការចុះឈ្មោះជាសមាជិកដោយមិនជូនដំណឹងដល់អតិថិជនជាមុន។ ចំពោះការចាត់ចែងប្រាក់បម្រុងផ្ទេរប្រាក់ដែលបានដាក់ចូលគណនី នៅពេលការចុះឈ្មោះជាសមាជិកត្រូវបានលុបចោលផ្អែកតាមកថាខណ្ឌនេះ ត្រូវអនុវត្តស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌមុន។ ប៉ុន្ដែក្នុងករណីនេះ ក្រុមហ៊ុនអាចមិនឆ្លើយតបទៅកាន់អតិថិជនអំពីហេតុផលសម្រាប់ការផ្អាកសេវាកម្មនេះទាំងស្រុង ឬមួយផ្នែក ឬការលុបចោលការចុះឈ្មោះជាសមាជិក។
  1. (១) នៅពេលដែលមានការផ្អាកការទូទាត់ ឬការដាក់ពាក្យសុំដំណើរការនីតិវិធីក្ស័យធន ដំណើរការស្តារនីតិសម្បទារដ្ឋប្បវេណី ដំណើរការរៀបចំសាជីវកម្មឡើងវិញ ឬដំណើរការជម្រះបញ្ជីពិសេសき
  2. (២) នៅពេលដែលមានដីកា សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការរឹបអូសជាបណ្តោះអាសន្ន ការរឹបអូសរក្សាការពារ ឬការរឹបអូស។
  3. (៣) នៅពេលដែលមានការចាប់ផ្តើមនៃសន្តតិកម្ម
  4. (៤) នៅពេលទីតាំងរបស់អតិថិជនមិនច្បាស់លាស់
  5. (៥) នៅពេលមិនបានប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះលើសពីរយៈពេល២ឆ្នាំ
  6. (៦) នៅពេលមានការទទួលស្គាល់ថាសេវាកម្មនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពដែលបំពានច្បាប់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈ និងទំនៀមទម្លាប់ល្អ ឬអាចប្រើប្រាស់សម្រាប់សកម្មភាពទាំងនោះ
  7. (៧) នៅពេលរកឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអតិថិជនមិនមានវត្តមានជាក់ស្ដែង ឬការចុះឈ្មោះជាសមាជិកមិនមែនជាឆន្ទៈរបស់អតិថិជន
  8. (៨) នៅពេលរកឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លឹមសារនៃការជូនដំណឹងមិនពិត ឬនៅពេលដែលឯកសារដែលបានផ្តល់មកនោះមិនពិត
  9. (៩) នៅពេលមិនមានការផ្ដល់ឯកសារចាំចាច់ តាមការតម្រូវឲ្យផ្ដល់ម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសារជាថ្មីស្របតាមប្រការ១៦ (រួមទាំងករណី អតិថិជនមិនបានទំនាក់ទំទងមកក្រុមហ៊ុនតាមកាលកំណត់ ករណីលិខិតជូនដំណឹងដែលផ្ញើរទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនមិនបានទៅដល់ ហើយត្រូវបានផ្ញើរត្រឡប់មកក្រុមហ៊ុនវិញ និងក្នុងករណីមិនអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនបាន)
  10. (១០) នៅពេលដែលមានហេតុផលណាមួយសម្រាប់ការបញ្ចប់នៅក្រោមបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការនីមួយៗជាមួយក្រុមហ៊ុនបានកើតឡើង
  11. (១១) នៅពេលដែលបានបំពានបទប្បញ្ញត្តិនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការនីមួយៗ
  12. (១២) នៅពេលដែលមានការបំពានចំពោះការធានាដូចមានកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ឬ កថាខណ្ឌទី២នៃប្រការខាងលើ ឬមានការសង្ស័យដោយសមហេតុផលថាបានបំពាន
  13. (១៣) នៅក្នុងករណីមិនសហការក្នុងការសម្ភាសន៍សម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យលើប្រតិបត្តិការដោយយោងតាមកថាខណ្ឌទី១នៃប្រការ៤០ ឬទោះបីជាមានការស្នើសុំឱ្យផ្តល់ឯកសារដើម្បីគាំទ្រលទ្ធផលសម្ភាសន៍ដោយយោងតាម កថាខណ្ឌទី២នៃប្រការដដែលក៏ដោយ តែអតិថិជនមិនផ្ដល់ឯកសារគាំទ្រដល់ក្រុមហ៊ុន (រួមទាំងករណី អតិថិជនមិនបានទំនាក់ទំទងមកក្រុមហ៊ុនតាមកាលកំណត់ ករណីលិខិតជូនដំណឹងដែលផ្ញើរទៅអាសយដ្ឋានរបស់អតិថិជនមិនបានទៅដល់ ហើយត្រូវបានផ្ញើត្រឡប់មកក្រុមហ៊ុនវិញ និងក្នុងករណីមិនអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់អតិថិជនបាន)
  14. (១៤) នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនយល់ថាជាករណីចាំបាច់បន្ទាប់ពីលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យឬ ការស៊ើបអង្កេតដោយយោងតាមប្រការ៤០
  15. (១៥) នៅពេលដែលការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈប្រាក់របស់ភាគីទីបី
  16. (១៦) បន្ថែមពីលើចំណុចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ក្រុមហ៊ុនអាចផ្អាកសេវាកម្មនេះបាននៅពេលដែលមានហេតុផល ចាំបាច់សមស្របកើតឡើង
 3. ៣. ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងចំពោះសមាជិកដោយសារតែការផ្អាកសេវាកម្មនេះ ឬការលុបចោលការចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកស្របតាមកថាខណ្ឌខាងលើឡើយ។
 4. ៤. ប្រសិនបើសេវាកម្មនេះត្រូវបានផ្អាកដោយយោងទៅតាមកថាខណ្ឌទី៤ ហើយអតិថិជនស្នើសុំលុបចោលការចុះឈ្មោះចូលជាសមាជិកដោយសារបញ្ហាការផ្អាកសេវាកម្មនេះ ការស្នើសុំត្រូវធ្វើឡើងតាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។ ក្នុងករណីនេះ អតិថិជនអាចនឹងត្រូវបានទាមទារឱ្យផ្តល់ឯកសារបន្ថែមសម្រាប់ការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ និងឯកសារចាំបាច់មួយចំនួនទៀតដែលនឹងត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយឡែកពីគ្នា។
 5. ៥. ប្រសិនបើមានសមតុល្យនៅក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់នៅពេលលុបចោលការចុះឈ្មោះជាសមាជិកដែលមានចែងក្នុងប្រការនេះ ក្រុមហ៊ុនអាចនឹងត្រូវបានលើកលែងពីការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះអតិថិជនតាមរយៈការបង្វិលសងប្រាក់បម្រុងផ្ទេរតាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
 6. ៦. ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការបង្វិលសងដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើជាបន្ទុករបស់អតិថិជន ដោយក្រុមហ៊ុននឹងកាត់ថ្លៃសេវាចេញពីគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ដែលត្រូវសង។ ប៉ុន្ដែ ប្រសិនបើចំនួននៃថ្លៃសេវាលើសពីចំនួនសមតុល្យក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ដែលត្រូវសង អតិថិជនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាដាច់ដោយឡែកបន្ថែមទៀត។ លើសពីនេះ ប្រសិនបើចំនួនថ្លៃសេវាសម្រាប់ការបង្វិលសងលើសពីចំនួនសមតុល្យនៃគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ ហើយការបង្វិលសងមិនអាចធ្វើឡើងបាន ដោយសារអតិថិជនមិនបានបង់ថ្លៃសេវាដាច់ដោយឡែកបន្ថែមទៀត ឬទោះបីជាការបង្វិលសងទៅគណនីនៃស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដែលបានកំណត់ដោយអតិថិជនមិនអាចធ្វើឡើងបានដោយហេតុផលផ្សេងទៀតក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីបញ្ហាទាំងនេះឡើយ។
ប្រការ២២ (ការជូនដំណឹងអាណាព្យាបាលសម្រាប់នីតិជន)
 1. ១. ប្រសិនបើអតិថិជនត្រូវបានប្រកាសការចាប់ផ្តើមទំនុកបម្រុង ហិតូបត្ថម្ភ ឬអាណាព្យាបាល តាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគ្រួសារ អតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមៗជូនក្រុមហ៊ុនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីឈ្មោះរបស់អាណាព្យាបាលសម្រាប់នីតិជនជាអាទិ៍ និងចំណុចចាំបាច់ផ្សេងទៀត។
 2. ២. ប្រសិនបើមានការតែងតាំងអ្នកត្រួតពិនិត្យអាណាព្យាបាលដោយស្ម័គ្រចិត្តចំពោះអតិថិជន តាមរយៈសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការគ្រួសារ អតិថិជនត្រូវជូនដំណឹងភ្លាមៗជូនក្រុមហ៊ុនជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីឈ្មោះរបស់អ្នកត្រួតពិនិត្យអាណាព្យាបាលដោយស្ម័គ្រចិត្ត និងចំណុចចាំបាច់ផ្សេងទៀត ។
 3. ៣. ក្នុងករណីអតិថិជនទទួលបានសេចក្តីសម្រេចស្តីពីការប្រកាសចាប់ផ្ដើមទំនុកបម្រុង ហិតូបត្ថម្ភ អាណាព្យាបាល ឬប្រសិនបើអ្នកត្រួតពិនិត្យអាណាព្យាបាលដោយស្ម័គ្រចិត្តត្រូវបានតែងតាំង ត្រូវផ្តល់ការជូនដំណឹងដូចគ្នានឹងកថាខណ្ឌទី១ និងកថាខណ្ឌទី២។
 4. ៤. ប្រសិនបើអតិថិជនត្រូវបានលុបចោល ឬផ្លាស់ប្តូរចំណុចដែលត្រូវជូនដំណឹងដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ដល់កថាខណ្ឌទី៣ ការជូនដំណឹងនឹងត្រូវធ្វើឡើងដូចគ្នា។
 5. ៥. ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីអតិថិជនមិនទាន់បានធ្វើការជូនដំណឹង មុនការជូនដំណឹងដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ដល់កថាខណ្ឌទី៤ នោះទេ។
ប្រការ២៣ (ការលើកលែងទំនួលខុសត្រូវចំពោះប្រព័ន្ធមានបញ្ហា គ្រោះមហន្តរាយជាដើម)
 1. ១. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអតិថិជន ឬភាគីទីបីចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីហេតុផលដូចខាងក្រោមនេះឡើយ។
  1. (១) នៅពេលការផ្តល់សេវាកម្មនេះត្រូវបានពន្យារពេល ឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយករណីប្រធានសក្ដិ ដូចជា គ្រោះធម្មជាតិ អគ្គីភ័យ គ្រោះមហន្តរាយជាអាទិ៍ បញ្ហានៃឧបករណ៍ទំនាក់ទំនង ខ្សែបណ្ដាញ និងកុំព្យូទ័ររបស់អតិថិជន ឬភាគីទីបីដែលប្រកបអាជីវកម្មទូរគមនាគមន៍ ឬបញ្ហាទូរស័ព្ទ ឬវិធានការរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋ ដូចជាតុលាការជាអាទិ៍ ដែលមិនមែនបណ្តាលមកពីកំហុសរបស់ក្រុមហ៊ុន។
  2. (២) នៅពេលការផ្តល់សេវាកម្មនេះត្រូវបានពន្យារពេល ឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយសារបញ្ហាម៉ាស៊ីនទូទាត់ប្រាក់ ខ្សែទំនាក់ទំនង ឬកុំព្យូទ័រជាអាទិ៍ បើទោះបីជាក្រុមគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនបានចាត់វិធានការសុវត្ថិភាពដោយសមស្របហើយក៏ដោយ។
  3. (៣) នៅពេលការផ្តល់សេវាកម្មនេះត្រូវបានពន្យារពេល ឬមិនអាចអនុវត្តបានដោយសារហេតុផលដែលបណ្ដាលមកពីកំហុសរបស់អតិថិជន ឬភាគីទីបី ដូចជាការខុសឈ្មោះរបស់អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើផ្សេងទៀតជាដើម។
 2. ២. បើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនបានចាត់វិធានការសុវត្ថិភាពដោយសមស្របហើយក៏ដោយ ប្រសិនបើមានករណីការលួចស្តាប់តាមបណ្តាញទំនាក់ទំនងដូចជា ខ្សែទូរស័ព្ទសាធារណៈ ខ្សែទូរស័ព្ទផ្តាច់មុខ អ៊ីនធឺណិត និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀត ដែលបណ្ដាលឱ្យមានការលេចធ្លាយព័ត៌មានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការដូចជាលេខសម្ងាត់របស់អតិថិជន នោះក្រុមហ៊ុននិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតមានឡើងចំពោះអតិថិជនដោយសារតែការខូចខាតទាំងនេះឡើយ។
ប្រការ ២៤ (ទំនួលខុសត្រូវ)
 1. ១. ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់សំណងដល់អតិថិជនសម្រាប់ការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីកំហុសដោយចេតនាឬកំហុសធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មនេះ។ ប៉ុន្តែ ក្រុមហ៊ុន និងអន្តរការីធនាគារ មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលលើសពីចំនួនប្រាក់បញ្ញើ និងថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ដែលអតិថិជនបានទូទាត់ ឬប្រាក់បញ្ញើដែលបានទទួលដោយអតិថិជនទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការក្នុងសេវាកម្មនេះដែលមានការខូចខាតនេះឡើយ។ លើសពីនេះ ក្រុមហ៊ុននិងអន្តរការីធនាគារ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ ការយឺតយ៉ាវ ការមិនបានទៅដល់ ការមិនទូទាត់ ឬការខ្វះខាតតិចតួច ដោយសារមូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ដូចជាកើតឡើងដោយសារច្បាប់នៃប្រទេសគោលដៅដែលនឹងត្រូវផ្ញើប្រាក់តាមសេវាកម្មនេះ។
 2. ២. គ្រប់ករណីទាំងអស់ក្រុមហ៊ុន និងអន្តរការីធនាគារ មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសំណងខូចខាតដោយចៃដន្យ សំណងខូចខាតដោយប្រយោល ឬសំណងខូចខាតបន្ទាប់បន្សំផ្សេងទៀតឡើយ។
ប្រការ២៥ (ការអនុវត្តន៍ដូចគ្នានៃបទប្បញ្ញត្តិ)
ចំណុចដែលមិនមានចែងក្នុងបទប្បញ្ញត្តិនេះទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនក្នុងសេវាកម្មនេះ បទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការនីមួយៗនឹងត្រូវកំណត់ដោយឡែកដោយក្រុមហ៊ុន។ បទប្បញ្ញត្តិដោយឡែកដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន នឹងត្រូវបង្ហាញនៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ឬគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។
ប្រការ២៦ (ការផ្លាស់ប្ដូរបទប្បញ្ញត្តិ)
ក្នុងករណីខ្លះក្រុមហ៊ុនអាចនឹងផ្លាស់ប្តូរខ្លឹមសារនៃបទប្បញ្ញត្តិនេះ។ ក្នុងករណីនោះ ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងអំពីគោលបំណងនៃការផ្លាស់ប្តូរ កាលបរិច្ឆេទមានសុពលភាពនៃការផ្លាស់ប្តូរ និងខ្លឹមសារនៃការផ្លាស់ប្តូរ ដោយបង្ហាញនៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនត្រឹមកាលបរិច្ឆេទមានសុពលភាព បន្ទាប់ពីកាលបរិច្ឆេទមានសុពលភាព ខ្លឹមសារក្រោយការផ្លាស់ប្ដូរនឹងត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់។
ប្រការ ២៧ (ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងសមត្ថកិច្ចតាមការព្រមព្រៀង)
 1. ១. ច្បាប់គ្រប់គ្រងចំពោះប្រតិបត្តិការរវាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនដោយយោងតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះ គឺជាច្បាប់របស់ប្រទេសជប៉ុន។
 2. ២. ប្រសិនបើមានវិវាទរវាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជនទាក់ទងនឹងបទប្បញ្ញត្តិនេះ តុលាការតំបន់ទីក្រុងតូក្យូ គឺជាតុលាការមានសមត្ថកិច្ចផ្តាច់មុខសម្រាប់ការជំនុំជម្រះលើកទី១។
 3. ៣. ប្រសិនបើមានភាពខុសគ្នារវាងការបកប្រែនៃបទប្បញ្ញត្តិនេះ និងបទប្បញ្ញត្តិជាភាសាជប៉ុន បទប្បញ្ញត្តិជាភាសាជប៉ុនត្រូវមានអាទិភាព។
ប្រការ២៨ (ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន)
 1. ១. អតិថិជនត្រូវយល់ស្របថាក្រុមហ៊ុននឹងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជនដោយអនុលោមតាម “គោលការណ៍ការពារព័ត៌មានបុគ្គល” និង “ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបុគ្គល” របស់ក្រុមហ៊ុន ។
 2. ២. “គោលការណ៍ការពារព័ត៌មានបុគ្គល” និង “ការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានបុគ្គល” របស់ក្រុមហ៊ុន នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។

ជំពូកទី ២ (សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ)

ប្រការ២៩ (ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ឬសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត)
 1. ១. ការប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ឬសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត អតិថិជនត្រូវបើកដំណើរការកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ហើយអនុវត្តតាមវិធីសាស្រ្ត និងនីតិវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។ ប៉ុន្តែ នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ ចាំបាច់ត្រូវបំពេញគោលបំណងនៃការផ្ទេរប្រាក់ និងការបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនតាមរយៈលេខសម្ងាត់។
 2. ២. ក្រុមហ៊ុននឹងឆ្លើយតបទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់អតិថិជនអំពីព័ត៌មាននៃការស្នើសុំដែលបានទទួល នៅពេលក្រុមហ៊ុនទទួលបានពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ពីអតិថិជន និងក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនបានបញ្ជាក់ថាជាការស្នើសុំផ្ញើប្រាក់ពីអតិថិជនអនុលោមតាមប្រការ១៣។
 3. ៣. អតិថិជនត្រូវបញ្ជាក់ខ្លឹមសារដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើជូនវិញដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ហើយប្រសិនបើខ្លឹមសារនោះត្រឹមត្រូវ អតិថិជនត្រូវធ្វើការឆ្លើយតបពីការបញ្ជាក់រួចរាល់មកក្រុមហ៊ុនវិញតាមនីតិវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។ ប៉ុន្តែ អតិថិជនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបចោលខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំបានតាមនីតិវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
 4. ៤. អតិថិជនត្រូវឆ្លើយតបភ្លាមៗទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ហើយក្នុងករណីការឆ្លើយតបនោះមិនបានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេលកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ទុកថាការស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជនត្រូវបានលុបចោលដោយអតិថិជន។
 5. ៥. នៅពេលក្រុមហ៊ុនបានទទួលការឆ្លើយតបដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី៣ក្នុងរយៈពេលកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន នោះការស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជនតាមសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ ឬសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតគឺត្រូវបានបញ្ចប់ នៅពេលដែលប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ចប់ដំណើរការរួចរាល់។
 6. ៦. បន្ទាប់ពីបំពេញពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើបានបញ្ចប់ ក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ជាក់ខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំនោះដោយយោងតាមស្តង់ដារដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ ហើយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនសម្រេចថាមិនមានបញ្ហា ក្រុមហ៊ុននឹងយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជន។ ប៉ុន្ដែ ជាលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារពាក្យស្នើសុំ ទោះបីក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនសម្រេចថាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនស្នើសុំមិនអាចផ្ញើបាន ដោយពិចារណាលើថ្លៃសេវាដាក់ប្រាក់ និងថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ ក្រុមហ៊ុននឹងយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជនដោយចាត់ទុកថាជាការស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ក្នុងចំនួនដែលប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់នោះរបស់អតិថិជន ហើយអតិថិជនត្រូវយល់ព្រមជាមុនថាខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់នោះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ។
 7. ៧. ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការសម្រេចយល់ព្រមដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ហើយនៅពេលដែលអតិថិជនអាចនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងនោះ កិច្ចសន្យាទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិរវាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជន (តទៅនេះហៅកាត់ថា “កិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់”) ត្រូវបានបង្កើតឡើង។
 8. ៨. ប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់ដូចមានចែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌទី៦ សម្រេចថាខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំមានបញ្ហា ក្រុមហ៊ុននឹងមិនយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់នោះឡើយ ហើយពាក្យស្នើសុំនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថាបានលុបចោលដោយអតិថិជន។ ប៉ុន្ដែ ក្រុមហ៊ុនត្រូវជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់នោះតាមវិធីដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។
 9. ៩. អតិថិជនត្រូវមានទំនួលខុសក្នុងការធានាថាប្រព័ន្ធដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការមានដំណើរការជាធម្មតា ហើយក្រុមហ៊ុនមិនធានាចំពោះដំណើរការប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនោះទេ។ ក្នុងករណីមានការខូចខាតកើតឡើងដោយសារប្រព័ន្ធដំណើរការមិនប្រក្រតី ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតទាំងនោះឡើយ។
 10. ១០. ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានកំណត់ថាបានលុបចោលស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រការនេះ ក៏ដូចជាការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីអតិថិជនបំពេញខ្លឹមសារពាក្យស្នើសុំមិនបានត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញឡើយ។
ប្រការ៣០ (ការដាក់ប្រាក់ចូលគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ)
 1. ១. ក្នុងករណីអតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់តាមសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃស្របតាមប្រការខាងលើ អតិថិជនត្រូវដាក់ប្រាក់បម្រុងផ្ទេរក្នុងចំនួនចាំបាច់សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ ទៅក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់តាមវិធីដែលអតិថិជនបានជ្រើសរើសនៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់។ ប្រសិនបើប្រាក់បម្រុងផ្ទេរមិនគ្រប់គ្រាន់ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខកខានរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការអនុវត្តការផ្ទេរប្រាក់ឡើយ។
 2. ២. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនអាចបញ្ជាក់ការដាក់ប្រាក់ចូលគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជនតាមកាលកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ (ប្រសិនបើថ្ងៃផុតកំណត់ចំថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវលើកទៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់) ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់តាមសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃ នឹងចាត់ទុកថាត្រូវបានលុបចោលដោយអតិថិជន។
ប្រការ៣១ (ការដាក់ប្រាក់ចូលគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត)
 1. ១. ប្រសិនបើអតិថិជនដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់តាមសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតស្របតាមប្រការ២៩ អតិថិជនត្រូវដាក់ប្រាក់បម្រុងផ្ទេរក្នុងចំនួនចាំបាច់សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ ទៅក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់តាមវិធីដែលអតិថិជនបានជ្រើសរើសនៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់។ ប្រសិនបើប្រាក់បម្រុងផ្ទេរមិនគ្រប់គ្រាន់ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខកខានរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការអនុវត្តការផ្ទេរប្រាក់ឡើយ។
 2. ២. នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិត ហើយក្នុងករណីអតិថិជនជ្រើសរើសវិធីដាក់ប្រាក់តាមហាងលក់ទំនិញទៅកាន់គណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ បន្ទាប់ពីការស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់នោះបានបញ្ចប់នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ (តទៅនេះហៅថា “កាលកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់”) អតិថិជនត្រូវដាក់ចំនួនទឹកប្រាក់នៃការផ្ទេរ ដោយបូកបន្ថែមនូវថ្លៃសេវាចាំបាច់ផ្សេងៗដែលមានចែងក្នុងប្រការ៣៨ ចូលក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់នោះ។
 3. ៣. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនអាចបញ្ជាក់ការដាក់ប្រាក់ចូលគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជនតាមកាលកំណត់នៃការដាក់ប្រាក់ (ប្រសិនបើថ្ងៃផុតកំណត់ចំថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវលើកទៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់) ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់តាមសេវាផ្ទេរប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនឹងចាត់ទុកថាត្រូវបានលុបចោលដោយអតិថិជន។
ប្រការ ៣២ (ពាក្យស្នើសុំសម្រាប់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដែលបានចុះឈ្មោះជាមុន)
 1. ១. ប្រសិនបើអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដែលបានចុះឈ្មោះជាមុន បានដាក់ប្រាក់ចូលគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់តាមវិធីរបស់សេវាកម្មដែលត្រូវប្រើ ក្រុមហ៊ុននឹងចាត់ទុកថាអតិថិជនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើដែលបានចុះឈ្មោះជាមុន។
 2. ២. នៅពេលការដាក់ប្រាក់ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើធ្វើឡើងក្នុងអំឡុងពេលកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុន ហើយដំណើរការប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនបានបញ្ចប់ នោះការស្នើសុំផ្ញើប្រាក់របស់អតិថិជនតាមរយៈសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដែលបានចុះឈ្មោះជាមុនគឺត្រូវបានបញ្ចប់។
 3. ៣. បន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើបានបញ្ចប់ ក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ជាក់ខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំនោះតាមស្តង់ដារដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ ហើយក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនយល់ថាពាក្យស្នើសុំមិនមានបញ្ហាទេ ក្រុមហ៊ុននឹងយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជន។
 4. ៤. ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីការយល់ព្រមដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌលើ ហើយនៅពេលអតិថិជនគួរទទួលបានការជូនដំណឹងពីក្រុមហ៊ុន នោះកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់រវាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជននឹងត្រូវបង្កើតឡើង ។
 5. ៥. ប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ សម្រេចថាខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំមានបញ្ហា ក្រុមហ៊ុននឹងមិនយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់នោះទេ ហើយពាក្យស្នើសុំនោះចាត់ទុកថាត្រូវបានលុបចោលដោយអតិថិជន។ ប៉ុន្ដែ ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់នោះតាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
 6. ៦. ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ចាត់ទុកថាបានលុបចោលស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រការនេះ ក៏ដូចជាការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពីអតិថិជនបំពេញខ្លឹមសារពាក្យស្នើសុំមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនពេញលេញឡើយ។
ប្រការ៣៣ (ការអនុវត្តការផ្ទេរប្រាក់)
 1. ១. ក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗតាមរយៈក្រុមហ៊ុន ឬអន្តរការីធនាគារ នៅពេលកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើង។
 2. ២. នៅក្នុងដំណើរការអនុវត្តនីតិវិធីផ្ទេរប្រាក់ដោយក្រុមហ៊ុន អតិថិជនត្រូវយល់ព្រមលើការបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អតិថិជនដោយក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អន្តរការីធនាគារ (១) ក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ (២) ក្នុងគោលបំណងនៃការធ្វើទីផ្សាររួមគ្នាក្នុងដែនកំណត់ដែលច្បាប់អនុញ្ញាត និង (៣) ក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងការលាងសម្អាតប្រាក់ ឬហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងដោយហេតុផលផ្នែករដ្ឋបាល។ លើសពីនេះ អតិថិជនត្រូវយល់ព្រមលើ ការចែករំលែកព័ត៌មាននោះដោយអន្តរការីធនាគារ ទៅកាន់អន្តរការីធនាគារផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុនមេ ឬសាខាផ្សេងទៀត (រួមទាំងក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន) សម្រាប់តែគោលបំណងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។
 3. ៣. ក្រុមហ៊ុន ឬអន្តរការីធនាគារ នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងចំពោះអតិថិជន ដោយសារតែការចាត់ចែងដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើឡើយ លើកលែងតែក្នុងករណីបណ្តាល់មកពីកំហុសដោយចេតនា ឬកំហុសធ្ងន់របស់ក្រុមហ៊ុន ឬអន្តរការីធនាគារ។
 4. ៤. ចំនួនអតិបរមានៃការផ្ទេរប្រាក់ដែលអតិថិជនអាចផ្ទេរបានក្នុងមូយដងនិង ចំនួនអតិបរមានៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបក្នុងមួយខែនិង ចំនួនអតិបរមានៃប្រតិបត្តិការក្នុងមួយខែត្រូវបានកំណត់ដោយឡែកដោយក្រុមហ៊ុននៅតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម ។
  (តំណភ្ជាប់: https://www.remit.co.jp/kaigaisoukin/service/flowindividual/
 5. ៥. ចាប់ពីពេលដែលកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើង ក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ចប់ការអនុវត្តការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិទៅកាន់អន្តរការីធនាគារដោយយោងតាមអំឡុងពេលអនុវត្តស្តង់ដារនៃការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម។
  (តំណភ្ជាប់: https://www.remit.co.jp/correspondent/
ប្រការ៣៤ (ការទទួលប្រាក់បញ្ញើ)
 1. ១. ចំពោះការទទួលប្រាក់បញ្ញើដែលត្រូវបានផ្ទេរស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនេះ អតិថិជនត្រូវអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលបានកំណត់ដោយអន្តរការីធនាគារ។ អតិថិជនត្រូវយល់ឱ្យបានច្បាស់ ហើយយល់ព្រមជាមុនថា នៅពេលដែលអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើ ទៅទទួលប្រាក់នោះ ថ្លៃសេវាផ្សេងទៀត ក្រៅពីថ្លៃសេវាកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុនអាចត្រូវបានគិតបន្ថែមអាស្រ័យលើស្ថានភាពរបស់ប្រទេសគោលដៅផ្ទេរប្រាក់ និង អន្តរការីធនាគារ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អតិថិជនអាចពិនិត្យមើល “វិធីសាស្រ្តផ្ទេរប្រាក់ និងការកម្រិតតាមប្រទេស/ទីភ្នាក់ងារតំណាងនីមួយៗ” នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនដូចតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមបាន។
  (តំណភ្ជាប់: https://www.remit.co.jp/kaigaisoukin/remittancearea/
 2. ២. អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើ អាចទទួលបានប្រាក់ ទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់នោះនៅអន្តរការីធនាគារបាន នៅពេលដែលការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី៥ ប្រការ៣៣ ត្រូវបានបញ្ចប់។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងករណីដែលបានលើកឡើងដូចខាងក្រោមនេះកើតមានឡើង អតិថិជនត្រូវយល់ព្រមជាមុនអំពីការចំណាយពេលវេលាច្រើនថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃដែលបានបង្កើតកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ រហូតដល់ថ្ងៃដែលអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើអាចទទួលប្រាក់បាន។
  1. (១) ក្នុងករណីក្រៅម៉ោងធ្វើការរបស់អន្តរការីធនាគារ
  2. (២) ក្នុងករណីដំណើរការប្រព័ន្ធទាមទារប្រតិបត្តិការច្រើនថ្ងៃនៅខាងអន្តរការីធនាគារ
  3. (៣) ក្នុងករណីការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានពន្យារតាមការកំណត់អន្តរការីធនាគារ
  4. (៤) បន្ថែមពីលើករណីដែលមានចែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ក្នុងករណីមាននីតិវិធីណាមួយចាំបាច់សម្រាប់ការទទួលប្រាក់ ដោយសារតែកាលៈទេសៈពិសេសនៃប្រទេសគោលដៅផ្ទេរប្រាក់ ឬនៅខាងអន្តរការីធនាគារ។
 3. ៣. អតិថិជនអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់នៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន ឬបញ្ជរសាកសួរព័ត៍មានរបស់ក្រុមហ៊ុន (តទៅនេះហៅថា “បញ្ជរសាកសួរព័ត៍មាន”) ដែលមានចែងក្នុងប្រការ៤៨។
ប្រការ ៣៥ (លេខយោង)
 1. ១. ប្រសិនបើអតិថិជនជ្រើសរើសការទទួលប្រាក់បញ្ញើនៅបញ្ជរគោលដៅរបស់អន្តរការីធនាគារ ក្រុមហ៊ុន ឬអន្តរការីធនាគារ នឹងជូនដំណឹងដល់ អតិថិជនឬអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើ អំពីលេខយោងដែលបានចេញដោយក្រុមហ៊ុន ឬអន្តរការីធនាគារ (តទៅនេះហៅថា “លេខយោង”)។ ប៉ុន្ដែ លេខយោងអាចនឹងខុសពីលេខដែលក្រុមហ៊ុនបានផ្ញើជូនអតិថិជននៅពេលបង្កើតកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់។
 2. ២. លេខយោងអាចមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម:
  1. (១) សម្រាប់អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើត្រូវទទួលប្រាក់ដែលអតិថិជនបានផ្ញើ (ក្នុងករណីច្បាប់ក្នុងប្រទេសតម្រូវ)
  2. (២) សម្រាប់អតិថិជនបញ្ជាក់អំពីស្ថានភាពនៃការផ្ទេរប្រាក់ដោយអនុលោមតាមកថាខណ្ឌទី៣ ប្រការ៣៤
  3. (៣) សម្រាប់អតិថិជនលុបចោលការស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ ឬរំលាយកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ដោយអនុលោមតាមប្រការ៣៩
 3. ៣. អតិថិជនត្រូវគ្រប់គ្រងលេខយោងតាមវិធីដែលបានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ប្រការ១១ ហើយត្រូវតម្រូវឱ្យអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើ គ្រប់គ្រងលេខយោងតាមវិធីដូចគ្នាផងដែរ។ ប្រសិនបើលេខយោងនោះអាចត្រូវបានភាគីទីបីស្គាល់ សូមទាក់ទងមកក្រុមហ៊ុនភ្លាមៗតាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។ នៅមុនពេលទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតមានចំពោះអតិថិជន ឬអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដោយសារតែភាគីទីបីបានដឹងពីលេខយោងរបស់អតិថិជន និងអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើឡើយ។
 4. ៤. ការជូនដំណឹងដល់អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើអំពីលេខយោងជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជន ក្រុមហ៊ុននឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចជូនដំណឹងដល់អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើអំពីលេខយោងទេ ហើយក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលកើតមានចំពោះអតិថិជន ឬអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើ ដោយសារអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើមិនបានទទួលដំណឹងអំពីលេខយោងឡើយ។
ប្រការ ៣៦ (ការរំលាយកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់)
 1. ១. ក្រុមហ៊ុនអាចលុបចោលកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ភ្លាមៗ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទទួលស្គាល់ចំណុចណាមួយដូចខាងក្រោមបានកើតឡើង នៅមុនពេលអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើទទួលបានប្រាក់ដែលជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់។ ប៉ុន្តែ អតិថិជនត្រូវយល់ព្រមជាមុនថា មានករណីដែលក្រុមហ៊ុនមិនអាចជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីហេតុផលនៃការរំលាយកិច្ចសន្យានោះ។ ក្នុងករណីនេះ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទាក់ទងនឹងការស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជន និងចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើនឹងថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី១ កថាខណ្ឌទី១ ប្រការ៣៨ ត្រូវដាក់ចូលក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជន(ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើនឹងថ្លៃសេវាដាក់ប្រាក់នឹងមិនត្រូវបានបង្វិលសងជូនអតិថិជនទេ)។ ប៉ុន្តែ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនរំលាយកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ដោយយោងតាមចំណុចទី១ ឬចំណុចទី៤ អតិថិជនត្រូវទទួលស្គាល់ជាមុនថា ក្រុមហ៊ុននឹងមិនបង្វិលសងប្រាក់ទាក់ទងនឹងការស្នើសុំផ្ទេររបស់អតិថិជន និងចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើនឹងថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ឡើយ។
  1. (១) នៅពេលដែលការផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជនបានបំពាននឹងបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងការប្តូរប្រាក់បរទេសរបស់ប្រទេសជប៉ុន ឬនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនបានផ្អាកប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេស។
  2. (២) នៅពេលដែលមានសង្គ្រាម សង្គ្រាមស៊ីវិល គ្រោះធម្មជាតិ វិវាទការងារ កុប្បកម្ម ភេរវកម្ម កូដកម្មជាអាទិ៍ កើតឡើង ឬអាចនឹងកើតឡើង។
  3. (៣) នៅពេលដែលមានការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ ការផ្អាកការទូទាត់ មូលហេតុនៃការចាប់ផ្តើមនីតិវិធីក្ស័យធន នីតិវិធីស្តារនីតិសម្បទារដ្ឋប្បវេណី នីតិវិធីនៃការរៀបចំសាជីវកម្មឡើងវិញ ឬនីតិវិធីជម្រះបញ្ជីពិសេស និងមូលហេតុនៃការចាប់ផ្តើមនីតិវិធីក្ស័យធនផ្សេងទៀតកើតឡើង ឬអាចនឹងកើតឡើងចំពោះអន្តរការីធនាគារ។
  4. (៤) នៅពេលដែលមានហេតុផលសមស្របដូចជាការផ្ទេររប្រាក់របស់អតិថិជនត្រូវបានរកឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើស។
  5. (៥) នៅពេលដែលការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានបដិសេធដោយការសម្រេចរបស់អន្តរការីធនាគារ។
  6. (៦) នៅពេលដែលហេតុផលដែលបានចែងក្នុងចំណុចនីមួយៗនៃកថាខណ្ឌទី២ ប្រការ២១ បានកើតឡើង។
 2. ២. ទោះបីជាមានកថាខណ្ឌខាងលើក៏ដោយ នៅក្នុងវិធីសាស្រ្តនៃការទទួលប្រាក់នៅបញ្ជររបស់អន្តរការីធនាគារ ករណីដែលហួសរយៈពេល ៩០ ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបង្កើតកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ (រួមទាំងថ្ងៃដដែល) ហើយអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើមិនបានទទួលប្រាក់ នោះប្រាក់បញ្ញើដែលជាកម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់នឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅអន្តរការីធនាគារ ហើយអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើនឹងមិនអាចទទួលប្រាក់បានទេ។ ដើម្បីឱ្យអតិថិជនទទួលបានការបង្វិលសងប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ ចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តនីតិវិធីរំលាយកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ដែលមានចែងក្នុងប្រការ៣៩។
 3. ៣. ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតមានចំពោះអតិថិជន ដោយសារតែការរំលាយកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ដែលមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទាំងពីរខាងលើនេះទេ។
ប្រការ៣៧ (ការប្តូរប្រាក់តាមសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ)
 1. ១. អតិថិជនត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់តាមសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន ជាប្រាក់យ៉េនជប៉ុន។
 2. ២. នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំការផ្ទេរប្រាក់ អតិថិជនត្រូវកំណត់ពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវទទួលជារូបិយប័ណ្ណដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន (តទៅនេះហៅថា “រូបិយប័ណ្ណដែលទទួល”)។ ប៉ុន្ដែ ទោះបីជាមានការកំណត់នេះក៏ដោយ ការទូទាត់ប្រាក់ទៅឱ្យអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើអាចត្រូវបានធ្វើឡើង បន្ទាប់ពីបានប្ដូរទៅជារូបិយប័ណ្ណដែលបានកំណត់ដោយអន្តរការីធនាគារ (តទៅនេះហៅថា “ការប្ដូរប្រាក់លើកទីពីរ”)។
 3. ៣. ប្រសិនបើចំនួនទឹកប្រាក់ទទួលត្រូវបានកំណត់ជារូបិយប័ណ្ណដែលទទួលដោយយោងតាមកថាខណ្ឌខាងលើ អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលប្រើនៅពេលប្តូរប្រាក់ គឺយកតាមអត្រាប្តូរប្រាក់នៅពេលបង្កើតកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ដែលមានបង្ហាញនៅតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម។ ប៉ុន្តែ សូមប្រុងប្រយ័ត្នថាពេលបង្កើតកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់នេះ មានន័យថាជាពេលដែលក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំ បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំរបស់អតិថិជនថាគ្មានបញ្ហា ហើយមិនមែនជាពេលដែលអតិថិជនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់រួចរាល់នោះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅក្នុងវិធីសាស្រ្តនៃការទទួលប្រាក់នៅបញ្ជររបស់អន្តរការីធនាគារ អត្រាប្ដូរប្រាក់ដែលត្រូវយកមកប្រើចំពោះករណីប្រាក់បញ្ញើដែលត្រូវបានទូទាត់ក្នុងអំឡុងពេល ៤៥ថ្ងៃ (រួមទាំងថ្ងៃដដែល) បានកន្លងផុតរហូតដល់អំឡុងពេល៩០ថ្ងៃ (រួមទាំងថ្ងៃដដែល) បានកន្លងផុតបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់បានបង្កើតឡើង គឺជាអត្រាប្តូរប្រាក់នៅពេលទូទាត់។
  (តំណភ្ជាប់: https://kumiai.remit.co.jp/exchange/
 4. ៤. ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលប្រើចំពោះសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិដែលអតិថិជនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំ។
 5. ៥. ប្រសិនបើការប្ដូរប្រាក់លើកទីពីរត្រូវបានអនុវត្តដោយយោងតាមលក្ខខណ្ឌនៃកថាខណ្ឌទី២ឃ្លាទី២ នោះប្រាក់ដែលទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជន នឹងត្រូវប្ដូរទៅជារូបិយប័ណ្ណដែលទទួលសិន ហើយបន្ទាប់មក នឹងប្ដូរប្រាក់លើកទីពីរទៅជារូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយអន្តរការីធនាគារនោះ។ អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលប្រើក្នុងការប្ដូរប្រាក់ជាលើកទីពីរគឺជាអត្រាប្តូរប្រាក់ដែលកំណត់ដោយផ្ទាល់របស់អន្តរការីធនាគារ។
ប្រការ ៣៨ (ថ្លៃសេវាជាអាទិ៍)
 1. ១. អតិថិជនត្រូវបង់ថ្លៃសេវាដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ដូចខាងក្រោម នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ។ អតិថិជនអាចពិនិត្យមើលថ្លៃសេវាពីតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមបាន។
  (តំណភ្ជាប់: https://www.remit.co.jp/kaigaisoukin/exchangeratecommission/commission/
  1. (១) ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់
  2. (២) ថ្លៃសេវាដាក់ប្រាក់
  3. (៣) ថ្លៃសេវាលុបចោលការផ្ទេរ
  4. (៤) ថ្លៃសេវាដកប្រាក់
 2. ២. ថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ដែលមានចែងក្នុងចំណុចទី១នៃកថាខណ្ឌខាងលើ គឺជាការចំណាយសម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ ហើយត្រូវកាត់ចេញពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអតិថិជនបានដាក់ចូលគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ។
 3. ៣. ថ្លៃសេវាដាក់ប្រាក់ ដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី២ កថាខណ្ឌទី១ គឺជាការចំណាយសម្រាប់ដាក់ប្រាក់ចូលគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ ហើយត្រូវកាត់ចេញពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានដាក់ចូលគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់។
 4. ៤. ថ្លៃសេវាលុបចោលការផ្ទេរដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី៣ កថាខណ្ឌទី១ គឺជាថ្លៃចំណាយចំពោះករណីការផ្ទេរប្រាក់មិនអាចអនុវត្តបានដោយសារកំហុសវាយបញ្ចូលរបស់អតិថិជន ឬខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំមិនគ្រប់គ្រាន់ ហើយនឹងត្រូវកាត់ចេញពីប្រាក់បង្វិលសងទៅក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់។
 5. ៥. ថ្លៃសេវាដកប្រាក់ដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី៤ កថាខណ្ឌទី១ ក្រុមហ៊ុននឹងទទួលការទូទាត់ដោយយោងតាមកថាខណ្ឌទី៤ ប្រការ១០ នៃបទប្បញ្ញត្តិនេះ។ ថ្លៃសេវានេះ ជាថ្លៃចំណាយនៅពេលផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីធនាគាររបស់អតិថិជន នឹងត្រូវកាត់ចេញពីប្រាក់ដែលបានផ្ទេរនោះ។
 6. ៦. ក្រុមហ៊ុន អាចនឹងផ្លាស់ប្តូរ ដោយធ្វើការជូនដំណឹងជាមុនអំពីកាលបរិច្ឆេទផ្លាស់ប្តូរ និងខ្លឹមសារផ្លាស់ប្តូរនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុនទាក់ទងនឹងថ្លៃសេវាដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី១។
ប្រការ៣៩ (ការលុបចោលការស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ជាអាទិ៍)
 1. ១. អតិថិជនអាចលុបចោលពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ និងរំលាយកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់បានលុះត្រាតែមានការយល់ព្រមពីអន្តរការីធនាគារតែប៉ុណ្ណោះ។
 2. ២. ប្រសិនបើអតិថិជនលុបចោលពាក្យស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់ ឬរំលាយកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ដោយយោងតាមកថាខណ្ឌខាងលើ ក្រុមហ៊ុននឹងបង្វិលសងទឹកប្រាក់ដែលមានចំនួនស្មើនឹងប្រាក់ផ្ទេរ និងថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់គណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់របស់អតិថិជនវិញជារូបិយប័ណ្ណយ៉េនជប៉ុន។ ក្នុងករណីនេះ ចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើនឹងថ្លៃសេវាដាក់ប្រាក់នឹងមិនត្រូវបានបង្វិលជូនវិញទេ។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងករណីខ្លះថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់នឹងមិនត្រូវបានបង្វិលជូនវិញទេ ហើយក៏មានករណីខ្លះអតិថិជនអាចត្រូវបានទាមទារឱ្យទទួលបន្ទុកថ្លៃសេវាលុបចោលការផ្ទេរ ដោយអាស្រ័យលើអន្តរការីធនាគារ។
 3. ៣. សម្រាប់វិធីសាស្ដ្រនៃការទទួលប្រាក់នៅបញ្ជររបស់អន្តរការីធនាគារ ក្នុងករណីអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើមិនបានទទួលប្រាក់ ក្នុងអំឡុងពេលលើសពី ៩០ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើង (រួមទាំងថ្ងៃដដែល) នាំឱ្យកិច្ចសន្យាផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានរំលាយ បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើមិនអាចទទួលបានប្រាក់នោះដោយយោងតាមកថាខណ្ឌទី២ ប្រការ៣៦ ចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើនឹងថ្លៃសេវាផ្ទេរប្រាក់ និងចំនួនទឹកប្រាក់ស្មើនឹងថ្លៃសេវាដាក់ប្រាក់នឹងមិនត្រូវបានបង្វិលសងវិញទេ។
ប្រការ៤០ (ការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ)
 1. ១. ដើម្បីអនុលោមតាមច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការផ្ទេរប្រាក់នៃផលពីឧក្រិដ្ឋកម្ម ក្រុមហ៊ុននឹងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៃការប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិរបស់អតិថិជន ដោយផ្អែកតាមស្តង់ដារដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន ហើយប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនយល់ថាជាករណីចាំបាច់ ក្រុមហ៊ុននឹងទំនាក់ទំនងដូចជាតាមរយៈទូរស័ព្ទ ដើម្បីធ្វើការសំសម្ភាសន៍ជាមួយអតិថិជនទាក់ទងនឹងគោលបំណងនៃការផ្ទេរប្រាក់ ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើ ចំណូលរបស់អតិថិជនជាដើម តាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
 2. ២. ជាលទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ បើក្រុមហ៊ុនយល់ថាជាករណីចាំបាច់ ក្រុមហ៊ុននឹងស្នើសុំឱ្យអតិថិជនផ្ដល់ឯកសារដែលក្រុមហ៊ុនយល់ថាសមស្របសម្រាប់គាំទ្រដល់ខ្លឹមសារនៃការសម្ភាសន៍ជូនក្រុមហ៊ុនដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ។
 3. ៣. ជាលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតដូចមានចែងក្នុងចំណុចទាំងពីរខាងលើ ក្រុមហ៊ុនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចំនួនទឹកប្រាក់នៃការផ្ទេរ ឬផ្អាកការប្រើប្រាស់សេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ ឬលុបចោលការចុះឈ្មោះរបស់អតិថិជនដោយយោងតាមប្រការ២១ តាមការវិនិច័្ឆយរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ជំពូកទី៣ (សេវាទទួលប្រាក់ពីការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ)

ប្រការ៤១ (ពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិត)
 1. ១. ពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិត អតិថិជនត្រូវចូលប្រើគេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន និងអនុវត្តតាមវិធីសាស្ដ្រនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។ ប៉ុន្តែ នៅពេលប្រតិបត្តិការស្នើសុំប្រាក់បញ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិត អតិថិជនចាំបាច់ត្រូវបំពេញគោលបំណងនៃការផ្ទេរប្រាក់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនតាមរយៈលេខសម្ងាត់។
 2. ២. ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនទទួលបានពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតពីអតិថិជន ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនយល់ព្រមថាពាក្យស្នើសុំគឺទទួលបានពីអតិថិជនដោយអនុវត្តតាមប្រការ១៣ ក្រុមហ៊ុននឹងឆ្លើយតបអំពីខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់អតិថិជន។
 3. ៣. អតិថិជនត្រូវបញ្ជាក់ខ្លឹមសារដែលក្រុមហ៊ុនបានឆ្លើយតបដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ ហើយប្រសិនបើខ្លឹមសារនោះត្រឹមត្រូវ សូមអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ដោយធ្វើការឆ្លើយតបមកក្រុមហ៊ុនវិញថាបានបញ្ជាក់។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ប្រសិនបើអតិថិជនចង់ផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបចោលខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំនោះ សូមអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលបានកំណត់ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ ឬលុបចោលខ្លឹមសារនៃពាក្យស្នើសុំនោះ។
 4. ៤. សូមធ្វើការឆ្លើយតបភ្លាមៗមកកាន់ក្រុមហ៊ុនចំពោះចម្លើយរបស់ក្រុមហ៊ុនដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ។ ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនបានទទួលការឆ្លើយតបនោះ ក្នុងរយៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ នោះពាក្យស្នើសុំនឹងចាត់ទុកថាត្រូវបានលុបចោល។
 5. ៥. នៅពេលដែលចម្លើយនៅក្នុងកថាខ័ណ្ឌទី៣បានមកដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ ហើយដំណើរការប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានបញ្ចប់ ការស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតសម្រាប់សេវាទទួលប្រាក់អន្តរជាតិរបស់អតិថិជននឹងត្រូវបានបញ្ចប់។
 6. ៦. បន្ទាប់ពីពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិតដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើបានបញ្ចប់ ក្រុមហ៊ុននឹងបញ្ជាក់ខ្លឹមសារពាក្យស្នើសុំនោះដោយផ្អែកលើស្តង់ដារដែលបានកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន។ ប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារពាក្យស្នើសុំនោះ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនសម្រេចថាមិនមានបញ្ហាទេ ក្រុមហ៊ុននឹងយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំរបស់អតិថិជន។ នៅពេលមានការទទួលយល់ព្រមពីក្រុមហ៊ុន កិច្ចសន្យាទទួលប្រាក់បញ្ញើរវាងក្រុមហ៊ុន និងអតិថិជននឹងត្រូវបានបង្កើតឡើង។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់តាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
 7. ៧. បន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យាទទួលប្រាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមកថាខណ្ឌខាងលើ អតិថិជនមិនអាចលុបចោលកិច្ចសន្យាទទួលប្រាក់នោះបានទេ ។
 8. ៨. ប្រសិនបើលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី៦ខាងលើបង្ហាញថា ពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមអ៊ីនធឺណិត មានបញ្ហា ក្រុមហ៊ុននឹងមិនយល់ព្រមលើពាក្យស្នើសុំនោះទេ ហើយពាក្យស្នើសុំចាត់ទុកថាត្រូវបានលុបចោល។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុននឹងជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអំពីលទ្ធផលនៃការបញ្ជាក់តាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់។
 9. ៩. អតិថិជនត្រូវមានទំនួលខុសក្នុងការធានាថាប្រព័ន្ធដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការមានដំណើរការជាធម្មតា ហើយក្រុមហ៊ុនមិនធានាចំពោះដំណើរការប្រក្រតីរបស់ប្រព័ន្ធដែលអតិថិជនប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការនោះទេ។ ក្នុងករណីមានការខូចខាតជាយថាហេតុណាមួយកើតឡើងដោយសារប្រព័ន្ធដំណើរការមិនប្រក្រតី ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតទាំងនោះឡើយ។
 10. ១០. ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយដែលបណ្តាលមកពី ពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើត្រូវបានលុបចោលដោយអនុលោមតាមប្រការនេះ ក៏ដូចជាការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីខ្លឹមសារដែលបានបញ្ចូលមិនត្រឹមត្រូវ ឬខ្លឹមសារនៃការស្នើសុំមិនគ្រប់គ្រាន់ដែលកើតឡើងដោយសារអតិថិជនឡើយ។
ប្រការ៤២ (ពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមទូរស័ព្ទ)
 1. ១. ចំពោះពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមទូរស័ព្ទ អតិថិជនដែលជាសមាជិកត្រូវទំទាក់ទំទងមកបញ្ជរសាកសួរព័ត៌មានតាមរយៈទូរស័ព្ទ ហើយធ្វើការបញ្ជាក់ព័ត៌មានអតិថិជន និងការបញ្ជាក់គណនីដាក់ប្រាក់តាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ ហើយប្រសិនបើឈ្មោះគណនីដាក់ប្រាក់ និងឈ្មោះអតិថិជនត្រូវគ្នា នោះការស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមទូរស័ព្ទនឹងត្រូវអនុម័ត។ ដោយឡែក នៅពេលដាក់ពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមទូរស័ព្ទ ក្រុមហ៊ុនទាមទារឱ្យមាន ការជូនដំណឹងអំពីគោលបំណងនៃការផ្ទេរប្រាក់ និងផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណសាមីខ្លួនតាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់
 2. ២. ទោះបីជាមានបញ្ញត្តិនៃកថាខណ្ឌខាងលើក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុននឹងមិនទទួលយកពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមទូរស័ព្ទពីអតិថិជនឡើយ ប្រសិនបើមានករណីមួយក្នុងចំណោមករណីដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោមកើតឡើង៖
  1. (១) ប្រសិនបើអតិថិជនមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានចាំបាច់ទាក់ទងនឹងចំនុចបញ្ជាក់ផ្សេងៗតាមវិធីដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់
  2. (២) ក្នុងករណីដែលគោលបំណងនៃការផ្ទេរប្រាក់ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើគឺផ្ទុយនឹងច្បាប់
  3. (៣) ក្នុងករណីមិនបានផ្ដល់ឯកសារបញ្ជាក់ការអនុញ្ញាតមកក្រុមហ៊ុនតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ ដូចជាឯកសារផ្លូវការដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការប្តូរប្រាក់បរទេស និងច្បាប់ពន្ធដាររបស់ប្រទេសជប៉ុន ឬក្នុងករណីប្រតិបត្តិការនោះទាមទារលិខិតអនុញ្ញាតជាអាទិ៍។
 3. ៣. អតិថិជនត្រូវយល់ព្រមថាក្រុមហ៊ុនអាចនឹងបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អតិថិជនទៅកាន់អន្តរការីធនាគារ ដោយមូលហេតុប្រឆាំងការលាងសម្អាតប្រាក់ ឬហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហេតុផលផ្នែករដ្ឋបាល នៅពេលទទួលបានពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមទូរស័ព្ទ។ លើសពីនេះ អតិថិជនក៏ត្រូវយល់ព្រមផងដែរថាអន្តរការីធនាគារ អាចនឹងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អតិថិជនជាមួយអន្តរការីធនាគារផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាអាទិ៍។
 4. ៤. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើនេះឡើយ លើកលែងតែក្នុងករណីមានកំហុសដោយចេតនា ឬកំហុសធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រុមហ៊ុន។
ប្រការ៤៣ (ការទទួលប្រាក់បញ្ញើ)
 1. ១. ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទេរចំនួនប្រាក់បញ្ញើ ដោយដកថ្លៃសេវាដូចបានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងក្រោមនេះពីប្រាក់បញ្ញើដែលបានទទួលតាមកិច្ចសន្យាទទួលប្រាក់ដែលបានបង្កើតឡើង នៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីថ្ងៃបង្កើតកិច្ចសន្យាប្រសិនបើកិច្ចសន្យាទទួលប្រាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងត្រឹមម៉ោង ៣:០០រសៀលនៅថ្ងៃនោះ ឬនៅថ្ងៃធ្វើការទី២បន្ទាប់ពីថ្ងៃបង្កើតកិច្ចសន្យាប្រសិនបើកិច្ចសន្យាទទួលប្រាក់ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយពីម៉ោង ៣:០០រសៀលនៅថ្ងៃនោះ ទៅកាន់គណនីធនាគារឈ្មោះអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះជាមុន។
 2. ២. ថ្លៃសេវាសម្រាប់ការទទួលប្រាក់បញ្ញើត្រូវបានកំណត់ដោយឡែកដោយក្រុមហ៊ុន។ អតិថិជនអាចពិនិត្យមើលថ្លៃសេវាពីតំណភ្ជាប់ខាងក្រោមបាន។
  (តំណភ្ជាប់: https://www.remit.co.jp/kaigaisoukin/exchangeratecommission/commission/
 3. ៣. ចំនួនអតិបរមានៃការផ្ទេរប្រាក់ដែលអតិថិជនអាចទទួលបាន ចំនួនអតិបរមានៃទឹកប្រាក់សរុបក្នុងមួយខែ និងចំនួនអតិបរមានៃប្រតិបត្តិការក្នុងមួយខែ ត្រូវកំណត់ដោយឡែកដោយក្រុមហ៊ុន។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមពិនិត្យមើលតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម។
  (តំណភ្ជាប់: https://www.remit.co.jp/kaigaisoukin/service/flowindividual/
 4. ៤. ប្រសិនបើអតិថិជនបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើ អតិថិជនអាចពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការទទួលប្រាក់បញ្ញើនៅលើអេក្រង់ដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ ដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន។
 5. ៥. ក្នុងការអនុវត្តការផ្ទេរប្រាក់របស់ក្រុមហ៊ុន អតិថិជនត្រូវយល់ព្រមថា ក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហាញព័ត៌មានរបស់អតិថិជនទៅកាន់អន្តរការីធនាគារ (១) ក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មនេះដល់អតិថិជន (២) ក្នុងគោលបំណងនៃការធ្វើទីផ្សាររួមគ្នាក្នុងកម្រិតដែលច្បាប់បានអនុញ្ញាត និង (៣) ដោយមូលហេតុប្រឆាំងការលាងសម្អាតប្រាក់ ឬហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហេតុផលផ្នែករដ្ឋបាល។ លើសពីនេះ អតិថិជនក៏ត្រូវយល់ព្រមដែរថា អន្តរការីធនាគារ អាចនឹងចែករំលែកព័ត៌មានរបស់អតិថិជនជាមួយអន្តរការីធនាគារផ្សេងទៀត ក្រុមហ៊ុនមេ ឬក្រុមហ៊ុនដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាអាទិ៍ (រួមទាំងក្រុមហ៊ុនដែលមិនបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន) សម្រាប់តែគោលបំណងដូចមានចែងខាងលើនេះ។
 6. ៦. ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើនេះឡើយ លើកលែងតែក្នុងករណីមានកំហុសដោយចេតនា ឬកំហុសធ្ងន់ធ្ងររបស់ក្រុមហ៊ុន។
ប្រការ៤៤ (ការប្តូរប្រាក់)
 1. ១. ប្រាក់បញ្ញើ ត្រូវទូទាត់ជារូបិយប័ណ្ណយ៉េនជប៉ុន។
 2. ២. អត្រាប្តូរប្រាក់ពីរូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកទៅរូបិយប័ណ្ណយ៉េនជប៉ុនសម្រាប់ប្រាក់ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការទទួលប្រាក់បញ្ញើគឺ ត្រូវប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ដែលកំណត់ដោយអន្តរការីធនាគាររបស់ក្រុមហ៊ុន នៅពេលដែលអ្នកស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់បានធ្វើការផ្ទេរប្រាក់។
ប្រការ ៤៥ (ការរំលាយ)
ទោះបីជាក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការទូទាត់ប្រាក់បញ្ញើទៅអតិថិជនហើយក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុនអាចបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការបាន ប្រសិនបើនៅក្នុងកិច្ចសន្យាទទួលប្រាក់ដែលបានបង្កើតឡើងនោះមានកំហុស ឬមានភាពខុសគ្នា។ ក្នុងករណីនោះ អតិថិជនត្រូវបង្វិលប្រាក់មកក្រុមហ៊ុនវិញនៅពេលមានការស្នើសុំពីក្រុមហ៊ុន។

ជំពូកទី៤ (ចំណុចដែលយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់)

ប្រការ៤៦ (ចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងការទប់ស្កាត់ការភាន់ច្រឡំជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារ)
អតិថិជនត្រូវប្រើប្រាស់សេវាកម្មនេះ បន្ទាប់ពីយល់ច្បាស់ និងយល់ព្រមតាមចំណុចនីមួយៗដែលបានកំណត់ដូចខាងក្រោម៖
 1. (១) សេវាកម្មនេះមិនមែនជាប្រតិបត្តិការប្តូរប្រាក់បរទេសដែលធ្វើឡើងដោយធនាគារឡើយ។
 2. (២) សេវាកម្មនេះមិនមែនជាការទទួលយកប្រាក់បញ្ញើ ឬប្រាក់សន្សំ ឬប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុនឡើយ ។
 3. (៣) សេវាកម្មនេះមិនមែនជាកម្មវត្ថុចំពោះការទូទាត់ប្រាក់ធានារ៉ាប់រងដូចមានចែងក្នុងមាត្រា៥៣នៃច្បាប់ស្ដីពីធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើ (ច្បាប់លេខ៣៤ឆ្នាំ១៩៧១ និងច្បាប់វិសោធនកម្មបន្តបន្ទាប់នោះ) ឬមាត្រា៥៥នៃច្បាប់ស្ដីពីធានារ៉ាប់រងសន្សំនៃសមាគមសហករណ៍កសិកម្ម និងនេសាទ (ច្បាប់លេខ៥៣ឆ្នាំ១៩៧៣ និងច្បាប់វិសោធនកម្មបន្តបន្ទាប់នោះ)។
 4. (៤) ដើម្បីដាក់ធានាសិទ្ធិស្នើសុំបង្វិលសង (និយមន័យកំណត់ក្នុងកថាខណ្ឌទី១ ប្រការ៤៧) របស់អ្នកស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់តាមសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ និងអ្នកស្នើសុំទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមសេវាទទួលប្រាក់បញ្ញើអន្តរជាតិ ក្រុមហ៊ុនបានកំណត់វិធានការដូចខាងក្រោម៖
  1. (ក) ការបង្កើតកិច្ចសន្យាអាណត្តិធានាការទូទាត់ជាមួយធនាគារ Aozora, Ltd.
  2. (ខ) ការបង្កើតកិច្ចសន្យារក្សាការពារប្រាក់ធានាអនុវត្តជាមួយក្រុមហ៊ុន SBI Insurance Co., Ltd.
  3. (គ) ការបង្កើតកិច្ចសន្យារក្សាការពារប្រាក់ធានាអនុវត្តជាមួយក្រុមហ៊ុន SBI Life Insurance Co., Ltd.
  4. (ឃ) ការតម្កល់ប្រាក់ធានាអនុវត្តទៅការិយាល័យនីតិកម្មនៃទីក្រុងតូក្យូ
ប្រការ៤៧ (ប្រព័ន្ធប្រាក់ធានាអនុវត្ត)
 1. ១. ក្រុមហ៊ុននឹងរក្សាការពារប្រាក់បញ្ញើធានាអនុវត្តក្នុងតម្លៃដែលស្មើនឹង ឬធំជាងចំនួនដែលគណនាដោយគុណនឹងផលបូកនៃចំនួនទឹកប្រាក់សរុបនៃប្រាក់បម្រុងផ្ទេរដែលបានដាក់ចូលគណនីបម្រុងផ្ទេរប្រាក់ និងចំនួនប្រាក់បញ្ញើដែលបានទទួល សម្រាប់ការចំណាយទាក់ទងនឹងនីតិវិធីសងប្រាក់ដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី៥មាត្រា១១ នៃបទបញ្ជារបស់ គណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទេរប្រាក់ស្របតាមវិធីដូចមានចែងក្នុងចំណុចទី៤ នៃប្រការខាងលើ ដើម្បីធានាកាតព្វកិច្ចសងប្រាក់បម្រុងផ្ទេរជូនអតិថិជន និងកាតព្វកិច្ចទូទាត់ប្រាក់បញ្ញើដែលបានទទួលជូនអតិថិជន ស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិនៃមាត្រា៤៣នៃច្បាប់ស្ដីពីការទូទាត់ប្រាក់ (ច្បាប់លេខ៥៩ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៩ រួមទាំងច្បាប់វិសោធនកម្មបន្តបន្ទាប់នោះ) (តទៅនេះហៅថា “ច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់”)។ ក្នុងករណីក្រុមហ៊ុនមិនអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចសងបាន អ្នកស្នើសុំផ្ទេរប្រាក់មានសិទ្ធិទទួលបានការសង(តទៅនេះហៅថា “សិទ្ធិទាមទារសំណង”) ពីក្រុមហ៊ុនបានមុនកូនបំណុលផ្សេងទៀតចំពោះប្រាក់ធានាអនុវត្ត។
 2. ២. សិទ្ធិទាមទារសំណងក្នុងសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ ជាសិទ្ធិរបស់អតិថិជន រហូតដល់អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើបានទទួលប្រាក់នោះជាក់ស្តែង។ បន្ទាប់ពីអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើបានទទួលប្រាក់បញ្ញើនោះជាក់ស្តែង អតិថិជនមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិក្នុងការទាមទារសំណងបានទេ។ លើសពីនេះ ក្នុងសេវាកម្មទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមការផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ សិទ្ធិទាមទារសំណងជាសិទ្ធិរបស់អតិថិជន។
 3. ៣. ក្នុងករណីមានហេតុផលដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌទី២ មាត្រា៥៩ នៃច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់កើតឡើង អតិថិជនអាចទទួលបានការសងនូវប្រាក់ធានាអនុវត្តតាមនីតិវិធីបង្វិលសងដូចមានចែងក្នុងប្រការនេះ។
 4. ៤. ប្រសិនបើហេតុផលដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើកើតឡើង អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិ មិនអាចទទួលប្រាក់បញ្ញើបានទេ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកទទួលប្រាក់បញ្ញើតាមសេវាផ្ទេរប្រាក់អន្តរជាតិបានទទួលប្រាក់ ហើយនីតិវិធីបង្វិលសងត្រូវបានអនុវត្តដោយសារហេតុផលដូចមានចែងក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើ អតិថិជនត្រូវតែប្រគល់ប្រាក់ដែលស្មើនឹងប្រាក់ធានាអនុវត្តនោះត្រលប់មកក្រុមហ៊ុនវិញ។
ប្រការ៤៨ (បញ្ជរសាកសួរព៌ត៍មាន និងវិធាននៃដំណើរការតវ៉ា និងវិធានការដោះស្រាយវិវាទ)
 1. ១. ការសាកសួរព៌ត៍មាននិងការប្រឹក្សាយោបល់អំពីសេវាកម្មនេះអតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងបានដូចខាងក្រោម។
  អាសយដ្ឋាន៖ SBI Remit Co., Ltd., Customer Center13F Izumi Garden Tower, 1-6-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-6013 លេខទូរស័ព្ទ៖ ០៣ ៥៦៥២ ៦៧៥៩
  អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែល៖ : support@remit.co.jp
  ម៉ោងទទួលភ្ញៀវ៖ (ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ) ៩:០០ ដល់ ១៨:០០ (ថ្ងៃសៅរ៏ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យ) ១០:០០ ដល់ ១៨:០០ (លើកលែងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលកំណត់ដោយក្រុមហ៊ុន)
 2. ២. ក្រុមហ៊ុនកំពុងអនុវត្តវិធាននៃដំណើរការតវ៉ា និងវិធានការដោះស្រាយវិវាទដូចខាងក្រោមដោយយោងតាមច្បាប់ស្តីពីការទូទាត់ប្រាក់។ ចំពោះការតវ៉ា និងវិវាទដែលទាក់ទងនឹងអាជីវកម្មផ្ទេរប្រាក់ដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន អតិថិជនអាចទំនាក់ទំនងស្ថាប័នផ្សេងដូចខាងក្រោម។
  1. (១) វិធាននៃដំណើរការតវ៉ា
   សមាគមឧស្សាហកម្មទូទាត់ប្រាក់ជប៉ុន “ការិយាល័យពិគ្រោះយោបល់អតិថិជន”
   ទូរស័ព្ទ៖ : ០៣-៣៥៥៦-៦២៦១
   ប៉ុន្ដែ អតិថិជនអាចពិនិត្យមើលលំហូរនៃការពិគ្រោះយោបល់ និងការដោះស្រាយការតវ៉ានៅសមាគមពីតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម។
   http://www.s-kessai.jp/consumer/giftcard_prica_netprica/funds_consumer_inquiry_cg.html
  2. (២) វិធានការក្នុងការដោះស្រាយវិវាទ
   មជ្ឈមណ្ឌលដោះស្រាយវិវាទរបស់គណៈមេធាវីតូក្យូ ទូរស័ព្ទ៖ : ០៣-៣៥៨១-០០៣១
   មជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈត្តការរបស់គណៈមេធាវីដាយអ៊ិឈិតូក្យូ ទូរស័ព្ទ៖ : ០៣-៣៥៩៥-៨៥៨៨
   មជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈត្តការរបស់គណៈមេធាវីដាយនិតូក្យូ ទូរស័ព្ទ៖ : ០៣-៣៥៨១-២២៤៩

«ចប់»

 • បង្កើត ថ្ងៃទី១៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៤
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី២០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១
 • វិសោធនកម្ម ថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២