ព័ត៌មាន​សំខាន់

ចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០២៣តទៅ ជម្រាបជូន អ្នកប្រកាសស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយពន្ធលើបន្ទុកចិញ្ចឹមអំពីសាច់ញាតិដែលមិនស្នាក់នៅក្នុងប្រទសជប៉ុន