Chính sách cơ bản về các thế lực chống đối xã hội

Công ty SBI Remit Co., Ltd.

Để đảm bảo trật tự và an toàn xã hội, SBI Remit đã thiết lập “Chính sách cơ bản đối với các lực lượng chống đối xã hội” được liệt kê bên dưới và cam kết thực hiện triệt để theo đúng chính sách này.

  • 1. Chúng tôi cắt đứt tất cả mối quan hệ liên quan tới lực lượng chống đối xã hội, bao gồm các giao dịch kinh doanh.
  • 2. Đối với những yêu cầu không chính đáng do lực lượng chống đối xã hội đưa ra, đội ngũ quản lý và các cổ đông của chúng tôi sẽ tham gia cùng toàn thể nhân viên để đối phó và cam kết bảo đảm an toàn cho nhân viên.
  • 3. Chúng tôi đẩy mạnh mối liên hệ mật thiết với các lực lượng chức năng bên ngoài như cảnh sát, luật sư để đối phó với những yêu cầu không chính đáng từ lực lượng chống đối xã hội.
  • 4. Chúng tôi sẽ không đáp ứng bất cứ yêu cầu không chính đáng từ các lực lượng chống đối xã hội và kiên quyết tuân thủ theo luật pháp.
  • 5. Dù có bất cứ lý do nào, chúng tôi sẽ không thực hiện bất cứ thỏa thuận ngầm nào với các lực lượng chống đối xã hội nhằm mục đích che giấu sự việc.
  • 6. Chúng tôi tuyệt đối không cung cấp kinh phí cho lực lượng chống đối xã hội.