Quốc gia gửi / nhận

Danh sách quốc gia/vùng lãnh thổ được phép chuyển tiền

Có thể gửi tiền đến bất kỳ đâu trong số 380.000 văn phòng của SBI Remit tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Danh sách quốc gia/vùng lãnh thổ được phép chuyển tiền

Danh sách quốc gia/vùng lãnh thổ không được phép chuyển tiền

Do việc chuyển tiền bất hợp pháp đến một số quốc gia gia tăng nhanh chóng, nên SBI Remit tiến hành những cuộc điều tra sơ bộ đối với tiền được chuyển đến các quốc gia này.

Danh sách quốc gia/vùng lãnh thổ không được phép chuyển tiền
hoặc hạn chế chuyển tiền

Phương thức chuyển tiền dễ dàng

Quý khách có thể lựa chọn những phương thức chuyển tiền dễ dàng này: chuyển tiền trực tuyến – gửi tiền ATM – chuyển tiền qua cửa hàng tiện lợi

Phương thức chuyển tiền dễ dàng