Lịch sử công ty

Tháng 12/2010 Bắt đầu triển khai dịch vụ chuyển tiền quốc tế
Tháng 12/2010 Mở trang web của SBI Remit
Tháng 1/2011 Bắt đầu triển khai dịch vụ chuyển tiền qua cửa hàng tiện lợi
Tháng 11/2011 Ra mắt dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Philippines
Tháng 1/2012 Ra mắt dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc
Tháng 2/2012 Ra mắt dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Nepal
Tháng 2/2014 Ra mắt dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Peru
Tháng 4/2015 Ra mắt dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Sri Lanka
Tháng 7/2015 SBI Remit vượt mốc 100 tỷ JPY tổng tích lũy số tiền chuyển quốc tế
Tháng 7/2015 Ra mắt dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Brazil
Tháng 9/2016 SBI Remit vượt mốc 200 tỷ JPY đối với tổng tích lũy số tiền chuyển quốc tế
Tháng 11/2016 Ra mắt dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Indonesia
Tháng 5/2017 Ra mắt dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Việt Nam
Tháng 6/2017 Ra mắt dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Thái Lan, lần đầu tiên
sử dụng Công nghệ Sổ cái Phân tán (DLT)
Tháng 10/2017 Ra mắt dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng ở Myanmar
Tháng 7/2017 SBI Remit vượt mốc 300 tỷ JPY tổng tích lũy số tiền chuyển quốc tế
Tháng 2/2018 SBI Remit vượt mốc 400 tỷ JPY tổng tích lũy số tiền chuyển quốc tế

Tháng 9/2018

SBI Remit vượt mốc 500 tỷ JPY tổng tích lũy số tiền chuyển quốc tế

Tháng 7/2020

SBI Remit vượt mốc 1000 tỷ JPY tổng tích lũy số tiền chuyển quốc tế