THỎA THUẬN VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN CHO BÊN THỨ BA (DÀNH RIÊNG CHO HỘI VIÊN SBI REMIT NEOBANK) (SBI REMIT/ SBI SUMISHIN NET BANK/ TỔ CHỨC GIÁM SÁT – CƠ QUAN HỖ TRỢ ĐÃ ĐĂNG KÝ)

Kính gửi SBI Remit Co.,Ltd

 

Tôi đồng ý về việc SBI Remit Co.,Ltd (sau đây gọi là “SBI Remit”) sẽ cung cấp thông tin cá nhân cho SBI Sumishin Net Bank. Ltd (sau đây gọi là “SBI Sumishin Net Bank”), Tổ Chức Giám Sát (Tức là Tổ Chức Giám Sát hoặc Cơ Quan Hỗ Trợ Đã Đăng Ký thực hiện việc hỗ trợ thực tập sinh kỹ năng nước ngoài hoặc người nước ngoài diện kỹ năng đặc định. Từ giờ về sau được hiểu theo nghĩa này.) và các tổ chức khác, như dưới đây:

 

I. Cung cấp thông tin cá nhân cho SBI Sumishin Net Bank

1. Bên thứ ba được cung cấp thông tin cá nhân

SBI Sumishin Net Bank

 

2. Mục đích sử dụng của bên thứ ba được cung cấp thông tin

(1) Để mở tài khoản tiền gửi tại SBI Sumishin Net Bank (Chi nhánh SBI Remit);

(2) Để hướng dẫn liên quan đến SBI Remit NEOBANK, quản lý sau khi mở tài khoản tại SBI Sumishin Net Bank (Chi nhánh SBI Remit) và giải đáp các thắc mắc từ khách hàng;

(3) Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng và pháp luật với khách hàng;

(4) Để hủy, hạn chế các loại giao dịch và quản lý theo dõi sau khi hủy giao dịch;

(5) Các mục đích khác phát sinh kèm theo các mục đích trên.

 

3. Nội dung thông tin được cung cấp cho bên thứ ba

(1) Họ tên, giới tính và ngày tháng năm sinh;

(2) Mã bưu điện và địa chỉ;

(3) Thời hạn cư trú;

(4) Số điện thoại và địa chỉ email;

(5) Mã số khách hàng;

(6) Nghề nghiệp;

(7) Công ty làm việc và Tổ Chức Giám Sát trực thuộc;

(8) Tình hình sử dụng dịch vụ SBI Remit của khách hàng;

(9) Thông tin mà SBI Remit có được khi xác nhận danh tính và thuộc tính.

 

II. Cung cấp thông tin cá nhân cho Tổ Chức Giám Sát – Cơ Quan Hỗ Trợ Đã Đăng Ký

1. Bên thứ ba được cung cấp thông tin cá nhân

(1) Tổ Chức Giám Sát mà khách hàng trực thuộc;

(2) Tổ chức (bao gồm công ty, hiệp hội) nhận ủy thác từ Tổ Chức Giám Sát mà khách hàng trực thuộc để thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng nước ngoài hoặc người nước ngoài diện kỹ năng đặc định như hướng dẫn sinh hoạt, hỗ trợ sinh hoạt, v.v… cho khách hàng;

(3) Tổ chức (bao gồm công ty, hiệp hội) hợp tác với Tổ Chức Giám Sát mà khách hàng trực thuộc để thực hiện nghiệp vụ tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng nước ngoài hoặc người nước ngoài diện kỹ năng đặc định như hướng dẫn sinh hoạt, hỗ trợ sinh hoạt, v.v… cho khách hàng;

(4) Công ty khách hàng làm việc.

 

2. Mục đích sử dụng của bên thứ ba được cung cấp thông tin

(1) Để hỗ trợ thông báo tài khoản chuyển lương đến công ty khách hàng làm việc;

(2) Các mục đích khác phát sinh kèm theo mục đích kể trên.

 

3. Nội dung thông tin được cung cấp cho bên thứ ba

(1) Họ tên;

(2) Ngày tháng năm sinh;

(3) Các thông tin liên quan đến tài khoản tiền gửi mở tại SBI Sumishin Net Bank (Chi nhánh SBI Remit) như sau: ngày mở tài khoản, tên ngân hàng, tên chi nhánh, loại tài khoản, số tài khoản, tên chủ tài khoản.

Hết.