Mục đích sử dụng thông tin cá nhân khách hàng

SBI Remit công bố các nội dung như ở dưới đây, theo “Luật bảo vệ thông tin cá nhân” (sau đây gọi tắt là “Luật”).

1. Nội dung liên quan đến việc công bố mục đích sử dụng thông tin cá nhân

Khi tiếp nhận thông tin của khách hàng trực tiếp hay gián tiếp, SBI Remit sẽ sử dụng thông tin cá nhân này trong một phạm vi cần thiết để thực hiện các mục đích như được mô tả bên dưới.
Trong trường hợp tiếp nhận thông tin khách hàng dưới dạng văn bản, chúng tôi sẽ giải thích lại rõ ràng mục đích sử dụng.
Ngoài ra, bên cạnh việc quy định cụ thể và minh bạch mục đích sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi cũng sẽ cố gắng giới hạn mục đích sử dụng, ví dụ như trong trường hợp chỉ sử dụng thông tin trả lời bản điều tra với mục đích thống kê điều tra.

Danh sách mục đích sử dụng thông tin cá nhân

 • 1.1. Để đăng ký thành viên cho dịch vụ chuyển tiền quốc tế và cung cấp dịch vụ;
 • 1.2. Để xác nhận danh tính của một cá nhân và để xác nhận cá nhân có đủ điều kiện sử dụng dịch vụ của chúng tôi căn cứ theo Luật Phòng chống chuyển giao tài sản phạm tội, Luật ngoại hối, Luật liên quan đến việc xuất trình giấy tờ các giao dịch chuyển tiền để đảm bảo cho việc nộp thuế nội địa được thực hiện một cách xác đáng, cũng như các luật và quy định có liên quan khác;
 • 1.3. Để thực hiện đúng với nội dung ủy thác trong trường hợp chúng tôi nhận được sự ủy thác xử lý toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân khách hàng từ một doanh nghiệp khác;
 • 1.4. Để thực thi quyền lợi và hoàn thành nghĩa vụ dựa trên pháp luật và hợp đồng với khách hàng;
 • 1.5. Để nghiên cứu và phát triển các dịch vụ của chúng tôi bằng cách thực hiện khảo sát thị trường, cùng phân tích dữ liệu và bảng câu hỏi;
 • 1.6. Để thông báo cho Khách hàng về dịch vụ, thông qua gửi thư trực tiếp hoặc phương thức tương tự;
 • 1.7. Để thông báo cho Khách hàng về sản phẩm và dịch vụ từ các công ty liên kết hoặc tổ chức tương tự;
 • 1.8. Để hủy giao dịch và thực hiện các công việc hành chính sau khi hủy bỏ;
 • 1.9. Để thực hiện giao dịch với khách hàng một cách phù hợp và nhanh chóng.

Lưu ý rằng trong trường hợp mục đích sử dụng thông tin cá nhân cụ thể bị hạn chế theo luật, thông tin đó sẽ không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng đã được quy định. Cụ thể nội dung này như sau.

Căn cứ theo Điều 26 Pháp lệnh Nội các Chính phủ về Nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền, Nhà cung cấp dịch vụ chuyển tiền đảm bảo việc vận hành dịch vụ một cách phù hợp, không sử dụng cũng như cung cấp thông tin về hoạt động chuyển tiền của khách hàng cá nhân cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào, ngoại trừ các mục đích được cho là cần thiết; bao gồm cả những thông tin về chủng tộc, tín ngưỡng, xuất thân, nơi cư trú, tình trạng sức khoẻ, y tế, lý lịch tư pháp, cũng như những thông tin không công khai đặc biệt khác do Nhà cung cấp xử lý (là những thông tin được biết trong quá trình kinh doanh không thuộc phạm vi công cộng).

Căn cứ theo luật pháp liên quan đến việc sử dụng mã số cá nhân để xác định một cá nhân cụ thể trong thủ tục hành chính, SBI Remit không lấy, sử dụng hoặc cung cấp số ID cá nhân của khách hàng hoặc thông tin bao gồm số ID cá nhân đó cho bên thứ ba trong bất kỳ trường hợp nào; ngoại trừ các mục đích sử dụng được phê duyệt trong Luật này.

2. Tiếp nhận thông tin cá nhân khách hàng một cách chính xác

SBI Remit sẽ tiếp nhận thông tin cá nhân của khách hàng một cách thích hợp.
Ví dụ, chúng tôi có thể tiếp nhận thông tin cá nhân từ các nguồn sau đây.

Ví dụ về các nguồn được sử dụng để tiếp nhận thông tin
Các nguồn nơi khách hàng cung cấp thông tin trực tiếp, chẳng hạn như trang web của SBI Remit, nơi khách hàng nhập dữ liệu của mình, cũng như các tài liệu dưới dạng văn bản do khách hàng điền và gửi, chẳng hạn như mẫu đơn đăng ký thành viên, v.v…

3-1. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

SBI Remit sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có cho bên thứ ba mà không được sự đồng ý của khách hàng trừ trường hợp ủy thác dịch vụ, trường hợp thông tin được cung cấp liên quan đến kế nhiệm doanh nghiệp do sáp nhập hoặc một số lý do khác, trường hợp thông tin được sử dụng chung và các trường hợp được liệt kê bên dưới:

 • 3.1. Trường hợp có căn cứ pháp lý hoặc quy định;
 • 3.2. Trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, con người hoặc tài sản và khó có được sự đồng ý từ cá nhân liên quan;
 • 3.3. Trường hợp đặc biệt cần có để cải thiện sức khỏe cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của trẻ em và khó có được sự đồng ý từ cá nhân liên quan;
 • 3.4. 3.4. Trường hợp cần thiết để hợp tác với các cơ quan quốc gia, đoàn thể chính quyền địa phương hoặc người nhận ủy thác thực thi các nhiệm vụ pháp lý được quy định, cho dù không có sự đồng ý của cá nhân có liên quan.

Ngoài ra, khi uỷ thác dịch vụ, chúng tôi sẽ ký hợp đồng với các đối tác tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo vệ thông tin cá nhân theo tiêu chuẩn của SBI Remit và chúng tôi đảm bảo luôn có biện pháp quản lý an toàn và phù hợp.

Ví dụ, SBI Remit ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân đối với các công việc hành chính sau đây.

Ví dụ về các nghiệp vụ được ủy thác
– Công việc liên quan đến việc chuyển phát tài liệu;
– Công việc liên quan đến việc chuyển phát thư từ trực tiếp;
– Nghiệp vụ liên quan đến vận hành và bảo trì hệ thống; và
– Nghiệp vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế của công ty chúng tôi.
– Công việc hỗ trợ trả lời các câu hỏi từ khách hàng

3-2. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba ở nước ngoài

(1) Tên quốc gia nước ngoài và thông tin trên hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân ở quốc gia đó được thu thập bằng phương pháp phù hợp và hợp lý
Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân mà công ty chúng tôi nắm giữ cho các doanh nghiệp dưới dây tùy thuộc vào quốc gia chuyển tiền của khách hàng.
MoneyGram International Payment Systems, Inc. Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
LandBank of The Philippines Cộng hòa Philippines
G-Xchange, Inc. Cộng hòa Philippines
COINS.PH (BETUR INC.) Cộng hòa Philippines
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cộng hoà Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk Cộng hoà Indonesia
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tien Phong Commercial Joint Stock Bank Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
City Express Money Transfer Pvt., Ltd. Cộng hòa dân chủ liên bang Nepal
JET PERU S.A. Cộng hòa Peru
Tranglo Sdn. Bhd. Malaysia
Tranglo Pte. Ltd. Singapore
The Siam Commercial Bank Public Company Limited Thái Lan
CB Bank PCL Cộng hòa liên bang Myanmar
ACLEDA Bank Plc. Vương quốc Campuchia
UnionPay International Co., Ltd. Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Về hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân ở quốc gia mà doanh nghiệp trên đang đặt trụ sở, vui lòng xem các trang sau hoặc đường liên kết dưới đây do Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân công bố.
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku
Cộng hòa dân chủ liên bang Nepal
■Sự tồn tại của hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân
・Thông tin có thể là chỉ báo của hệ thống bảo vệ thông tin cá nhân
 • ・Chứng nhận đầy đủ của EU:Không có
 • ・Hệ thống CBPR của APEC: Không có
 • ・Nghĩa vụ của doanh nghiệp, v.v… hoặc quyền lợi của cá nhân tuân thủ 8 nguyên tắc trong Hướng dẫn của OECD về Bảo vệ quyền riêng tư
 • ・Cả hai đều được quy định.
 • ・Các hệ thống khác có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến quyền và lợi ích của cá nhân: Không có
(2) Thông tin về các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân mà bên thứ ba tương ứng thực hiện
Các biện pháp tuân thủ 8 nguyên tắc trong Hướng dẫn của OECD về Bảo vệ quyền riêng tư được những doanh nghiệp nêu trên thực hiện như sau.
 • ・MoneyGram International Payment Systems, Inc.
  Đang thực hiện tất cả biện pháp.
 • ・LandBank of The Philippines
  Đang thực hiện tất cả biện pháp.
 • ・G-Xchange, Inc.
  Đang thực hiện tất cả biện pháp.
 • ・COINS.PH (BETUR INC.).
  Đang thực hiện tất cả biện pháp.
 • ・PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  1. Đang thực hiện tất cả biện pháp
 • ・PT Bank Central Asia Tbk
  1. ① Nguyên tắc về giới hạn thu thập thông tin : Xác nhận đang thực hiện một số biện pháp.
  2. ② Nguyên tắc về chất lượng dữ liệu : Xác nhận đang thực hiện một số biện pháp.
  3. ③ Nguyên tắc về xác định mục đích : Xác nhận đang thực hiện một số biện pháp.
  4. ④ Nguyên tắc về giới hạn việc sử dụng : Đang thực hiện các biện pháp.
  5. ⑤ Nguyên tắc biện pháp bảo vệ an toàn : Đang thực hiện các biện pháp.
  6. ⑥ Nguyên tắc công khai : Xác nhận đang thực hiện một số biện pháp.
  7. ⑦ Nguyên tắc sự tham gia của cá nhân : Xác nhận đang thực hiện một số biện pháp.
  8. ⑧ Nguyên tắc trách nhiệm : Xác nhận đang thực hiện một số biện pháp.
 • ・VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
   Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
 • ・Tien Phong Commercial Joint Stock Bank
   Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
 • ・SAI GON THUONG TIN COMMERCIAL JOINT STOCK BANK
   Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
 • ・City Express Money Transfer Pvt., Ltd.
   Hợp chúng quốc Hoa Kỳ
 • ・JET PERU S.A.
  1. Đang thực hiện tất cả biện pháp
 • ・Tranglo Sdn. Bhd.
  1. Đang thực hiện tất cả biện pháp
 • ・Tranglo Pte. Ltd.
  1. Đang thực hiện tất cả biện pháp
 • ・The Siam Commercial Bank Public Company Limited
  1. Đang thực hiện tất cả biện pháp
 • ・CB Bank PCL
  1. Đang thực hiện tất cả biện pháp
 • ・ACLEDA Bank Plc.
  1. Đang thực hiện tất cả biện pháp
 • ・UnionPay International Co., Ltd.
  Đang thực hiện tất cả biện pháp.

4. Sử dụng chung thông tin cá nhân

SBI Remit có thể chia sẻ việc sử dụng thông tin cá nhân được mô tả trong mục 4.1 bên dưới với các bên được liệt kê trong mục 4.2. Tuy nhiên, thông tin cá nhân liên quan đến người xin việc được mô tả trong mục 4.1.d. sẽ chỉ được sử dụng vào mục đích được mô tả trong mục 4.3.e. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tuân thủ các hạn chế về việc sử dụng thông tin chung theo Luật Giao dịch và công cụ tài chính, Luật Kinh doanh bảo hiểm, cũng như các luật và quy định có liên quan khác, và xử lý thông tin cá nhân theo các luật này.

4.1. Các mục thông tin cá nhân có thể được chia sẻ như sau:

 • 4.1.a. Tên, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin về nhu cầu giao dịch, thông tin thuộc phạm vi công cộng và thông tin về thuộc tính cá nhân khác;
 • 4.1.b. Hồ sơ giao dịch, dữ liệu điểm, các loại sản phẩm và dịch vụ, v.v… khác nhau mà khách hàng đã giao dịch, thông tin khác về giao dịch;
 • 4.1.c. Thông tin cần có để quản lý giao dịch, chẳng hạn như mã số hành chính, bao gồm mã số khách hàng và mã số giao dịch, v.v…;
 • 4.1.d. Thông tin về cá nhân nộp đơn xin việc tại các Công ty thuộc tập đoàn SBI, bao gồm tên, giới tính, địa chỉ email, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, nền tảng học vấn, quá trình làm việc, nguyện vọng và động lực, cũng như thông tin tương tự.

4.2. Phạm vi người dùng chia sẻ thông tin

Thông tin được liệt kê trong mục 4.1 có thể được chia sẻ với các công ty thuộc Tập đoàn SBI được liệt kê trên trang web bên dưới (sau đây gọi tắt là “Công ty thuộc Tập đoàn SBI”). Lưu ý rằng người dùng được cấp quyền chia sẻ thông tin có thể được thay đổi theo quyết định của chúng tôi.

http://www.sbigroup.co.jp/company/group/overview.html

4.3. Mục đích sử dụng của việc chia sẻ thông tin

 • Thông tin trong mục 4.1 được chia sẻ với mục đích sử dụng như sau:
  4.3.a. Tính thân thiện với người dùng trong dịch vụ do các Công ty thuộc Tập đoàn SBI cung cấp
  Để cải thiện tính thân thiện với người dùng trong quá trình đăng nhập và xác thực người dùng sau khi đăng nhập, và để tự động hiển thị thông tin khách hàng trên các trang khác nhau khi sử dụng Dịch vụ với tư cách là khách hàng đã đăng ký của các Công ty thuộc Tập đoàn SBI.
 • 4.3.b. Thực hiện giao dịch với các Công ty thuộc tập đoàn SBI
  Để thực hiện các nhiệm vụ cần cho việc giao sản phẩm, cung cấp dịch vụ, giải quyết các khoản thanh toán, giải đáp thắc mắc của khách hàng, thắc mắc từ các Công ty thuộc Tập đoàn SBI, cung cấp dịch vụ hậu mãi liên quan và thực hiện các giao dịch khác trong trường hợp có đơn đăng ký đặt trước, mua hoặc trao tặng sản phẩm hay dịch vụ hoặc dịch vụ khác do Công ty thuộc Tập đoàn SBI cung cấp.
 • 4.3.c. Quảng cáo và tiếp thị cho các Công ty thuộc Tập đoàn SBI
  • ・ Để các Công ty thuộc Tập đoàn SBI cung cấp thông tin thông qua tạp chí, email hoặc các phương tiện truyền thông tương tự.
  • ・ Để cung cấp thông tin về các dịch vụ của Công ty thuộc Tập đoàn SBI qua email, thư bưu chính, điện thoại hoặc các phương tiện tương tự.
  • ・ Để các Công ty thuộc Tập đoàn SBI đem đến nội dung và các quảng cáo phù hợp với đặc điểm cá nhân của khách hàng như giới tính, tuổi tác, địa điểm cư trú, sở thích và đam mê, cũng như lịch sử mua sắm và duyệt web do các Công ty thuộc Tập đoàn SBI hoặc các tổ chức tương tự quản lý.
  • ・ Để phát triển dịch vụ mới và cải thiện dịch vụ hiện có bằng cách phân tích việc sử dụng dịch vụ của Công ty thuộc Tập đoàn SBI.
  • ・ Để liên hệ với các ứng viên liên quan đến bảng câu hỏi, các chiến dịch, chương trình bốc ​​thăm trúng thưởng và vận chuyển giải thưởng.
 • 4.3.d. Giải đáp thắc mắc
  Để giải đáp thắc mắc được gửi đến Công ty thuộc Tập đoàn SBI qua email, thư bưu chính hoặc điện thoại.
 • 4.3.e. Tuyển dụng và thu hút nhân tài
  Thông tin cá nhân bao gồm sơ yếu lý lịch và quá trình công tác được nộp ứng tuyển vào vị trí tại Công ty thuộc Tập đoàn SBI sẽ được chúng tôi sử dụng cho các hoạt động thu hút nhân tài.
 • 4.3.f. Các công việc khác
  Ngoài nội dung từ 4.3.a. đến 4.3.e bên trên, theo yêu cầu để cung cấp dịch vụ của Công ty thuộc Tập đoàn SBI.
 • 4.3.g. Các mục đích khác
  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các dịch vụ do Công ty thuộc Tập đoàn SBI cung cấp với mục đích khác với những mục đích được mô tả trong 4.3.a đến 4.3.f bên trên. Trong những trường hợp đó, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web liên quan đến dịch vụ được đề cập.

4.4. Tên của bên chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân
Tên của bên chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân là Tập đoàn SBI Holdings.
Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành (CEO) Kitao Yoshitaka

4.5. Thắc mắc về việc sử dụng thông tin được chia sẻ
Mọi thắc mắc về việc sử dụng thông tin được chia sẻ sẽ được gửi đến Phòng Tổng vụ và Nhân sự của Tập đoàn SBI Holdings.
Điện thoại: 03-6229-0100 (Đại diện)

5. Thủ tục hủy bỏ tiếp thị trực tiếp

SBI Remit sẽ thực hiện hủy bỏ việc sử dụng và cung cấp các nội dung tiếp thị trực tiếp một cách kịp thời và nhanh chóng khi có yêu cầu của quý khách. Lưu ý rằng thủ tục hủy bỏ tiếp thị trực tiếp này sẽ không áp dụng đối với những thông báo quan trọng như thông báo bảo trì hệ thống.

Để biết thông tin chi tiết về thủ tục hủy bỏ tiếp thị trực tiếp
Vui lòng gửi yêu cầu đến Trung tâm hỗ trợ khách hàng như thông tin chi tiết bên dưới.

6. Dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ

(1) Tên, địa chỉ và họ tên người đại diện của doanh nghiệp sử dụng thông tin cá nhân
Công ty SBI Remit Co., Ltd.
4F Sumitomo Fudosan Otowa Bldg., 2-9-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo
Đại diện pháp luật Kimura Yoshinori
(2) Mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ
Theo như điều “1” nêu trên.
(3) Thủ tục công bố, v.v… dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ
Chúng tôi sẽ phản hồi đối với các yêu cầu công bố, v.v… dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ từ cá nhân hoặc người đại diện của cá nhân đó theo cách sau.
Để biết chi tiết về thủ tục, chúng tôi sẽ xác nhận danh tính của cá nhân (hoặc người đại diện) bằng phương pháp dưới đây, sau đó trả lời bằng cách cung cấp văn bản hoặc các hình thức khác. Ngoài ra, tùy thuộc vào nội dung yêu cầu, chúng tôi có thể yêu cầu nộp đơn đăng ký do Công ty chúng tôi quy định.

Đưa ra yêu cầu
Yêu cầu từ cá nhân (hoặc đại lý của cá nhân đó) về việc công bố dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ nên được thực hiện bằng cách sử dụng biểu mẫu do chúng tôi quy định. Sau khi quý khách đã điền xong, vui lòng gửi biểu mẫu qua đường bưu điện đến Trung tâm hỗ trợ khách hàng cùng các giấy tờ chứng thực cá nhân.

Xác nhận danh tính của cá nhân hoặc đại lý
Trong trường hợp có yêu cầu từ cá nhân, SBI Remit sẽ kiểm tra danh tính cá nhân dựa trên bằng lái xe, hộ chiếu, thẻ bảo hiểm y tế, hoặc tài liệu có chứng nhận chẳng hạn như giấy chứng nhận đăng ký con dấu (lưu ý các tài liệu này phải còn thời hạn vào thời điểm kiểm tra, hoặc được cấp trong vòng ba tháng gần nhất). Chúng tôi sẽ gọi lại số điện thoại đã đăng ký với SBI Remit và xác nhận danh tính của cá nhân bằng cách kiểm tra thông tin đã đăng ký, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại.
Trong trường hợp nhận được yêu cầu từ đại lý, chúng tôi sẽ xác nhận quyền hạn ủy quyền của đại lý và giấy chứng nhận đăng ký con dấu chứng minh rằng con dấu đóng trên thư ủy quyền thuộc về đại lý. Chúng tôi cũng sẽ liên lạc với cá nhân qua điện thoại để xác nhận danh tính của đại lý.

Lệ phí
SBI Remit không thu bất kỳ khoản phí nào của khách hàng đối với việc công bố dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ. Tuy nhiên, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về chi phí liên lạc đến SBI Remit, chi phí vận chuyển và chi phí phát sinh của khách hàng khi chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho việc nhận dạng cá nhân theo điều khoản trước đó.

Phản hồi
Sau khi hoàn tất các thủ tục, SBI Remit sẽ phản hồi bằng văn bản đến khách hàng qua đường bưu điện.
Lưu ý rằng các thủ tục thường mất khoảng hai tuần.

(4) Các biện pháp được thực hiện để quản lý an toàn dữ liệu cá nhân do chúng tôi nắm giữ

Vui lòng liên hệ với quầy thông tin liên hệ bên dưới.

7. Bộ phận hỗ trợ của SBI Remit

Vui lòng gửi mọi thắc mắc, thảo luận hoặc khiếu nại về việc xử lý thông tin cá nhân đến bộ phận hỗ trợ được liệt kê bên dưới.

Công ty SBI Remit Co., Ltd. – Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng
 03-5652-6759
Nhấn phím 4 để chọn tiếng Nhật / phím 1 để chọn tiếng Tagalog / phím 2 để chọn tiếng Trung Quốc / phím 3 để chọn tiếng Anh

Nhấn phím 4 để chọn tiếng Nhật / phím 2 để chọn tiếng Trung Quóc
Giờ làm việc:
Ngày thường 09:00–18:00

Nhấn phím 1 để chọn tiếng Tagalog / phím 3 để chọn tiếng Anh
Giờ làm việc:
Ngày thường 08:00–22:00
Ngày cuối tuần và ngày lễ quốc gia 12:00–21:00
(Trừ Tết và ngày nghỉ do chúng tôi quy định)

8. Cookie

SBI Remit sử dụng công nghệ được gọi là cookie trên một số trang web để giúp khách hàng của chúng tôi sử dụng trang web thuận tiện hơn. Chúng tôi sử dụng cookie để giúp trang web của chúng tôi nhận dạng máy tính của quý khách và giữ lại thông tin khi khách hàng quay lại trang web của chúng tôi sau đó. Chúng tôi tuyệt đối không sử dụng cookie để tiếp nhận thông tin cá nhân của khách hàng.

9. Sử dụng thông tin thuộc tính cá nhân do Công ty Google Inc. cung cấp

SBI Remit sử dụng Google Analytics – dịch vụ do Công ty Google Inc. cung cấp để phân tích truy cập vào các trang web – nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi và sự tiện lợi cho quý khách. Chúng tôi sử dụng dịch vụ này để tiếp nhận thông tin trên các trang được khách truy cập vào trang web của chúng tôi xem, mà không nhận dạng cá nhân họ.
Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng một tính năng bổ sung của Google Analytics để lấy thông tin sau (sau đây gọi tắt là “thông tin thuộc tính”) từ Công ty Google Inc.

Thông tin về thuộc tính của khách hàng (tuổi/giới tính), sở thích và mối quan tâm được phỏng đoán theo thống kê từ việc sử dụng dịch vụ quảng cáo và lịch sử duyệt web Google của khách hàng.

*Khách hàng có thể truy cập vào mục Cài đặt quảng cáo của Công ty Google Inc. để thay đổi thông tin thuộc tính được phỏng đoán theo thống kê bởi Công ty Google Inc.
*Thông tin thuộc tính mà chúng tôi lấy được từ Công ty Google Inc. tuyệt đối không bao gồm thông tin nhận dạng cá nhân.
*Thông tin thuộc tính sẽ không được tiếp nhận nếu Khách hàng không sử dụng dịch vụ quảng cáo của Công ty Google Inc.

SBI Remit và nhà phân phối bên thứ ba (bao gồm Công ty Google Inc.) sử dụng cookie của bên thứ nhất (như Cookie của Google Analytics) và các nhận dạng của bên thứ nhất khác cũng như cookie của bên thứ ba (chẳng hạn như Cookie của DoubleClick) hoặc kết hợp các nhận dạng của bên thứ ba khác để phân tích thuộc tính, sở thích và mối quan tâm của người dùng truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng tiếp nhận dữ liệu về lịch sử xem, nhấp vào quảng cáo và sử dụng các trang web không thuộc Tập đoàn SBI của quý khách để sử dụng vào việc phân phối quảng cáo của các công ty thuộc tập đoàn.

Nếu quý khách không muốn SBI Remit có thể truy cập thông tin thuộc tính thông qua việc sử dụng Google Analytics, vui lòng thực hiện theo URL bên dưới để từ chối.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 • Ngày 30 tháng 10 năm 2023