नेपाल

बैंक खातामा स्थानान्तरण

उपलब्ध मुद्रा

नेपाली रुपैयाँ (NPR)

सहभागी बैकहरु

नेपालका सबै बैंकहरू

नगद संकलन

उपलब्ध मुद्रा

नेपाली रुपैयाँ (NPR)

पैसा लिनेको बारेमा

①MoneyGram(10 minutes)

यो सेवा प्रयोग गरेर रेमिट गरिएका पैसा मनिग्रामका सम्बद्ध कार्यालयहरू मार्फत ट्रान्सफरगरेपछिको लगभग १० मिनेटमा* भुक्तानि दिईनेछ।

*वैदेशिक सम्बद्ध कार्यालयको रेमिटेन्स विधि र कार्यालय समय/सञ्चालन गर्ने अवस्थाहरूमा आधारित रही केही समयदेखि दुई दिनसम्म वा सोभन्दा बढी लाग्न पनि सक्ने कुरालाई बुझिदिनुहोला।

प्रापकहरूसँग बैंक खाता नभए तापनि तिनीहरूले आफ्नो नजिकैको बैंक अथवा रेमिटेन्स एजेन्टमा गएर नगद संकलन गर्न सक्नुहुन्छ।

 

②CITY EXPRESS(Cash Payment)

यो सेवा प्रयोग गरेर रेमिट गरिएका पैसा सिटि एक्सप्रेस नेपालको सम्बद्ध कार्यालयहरू मार्फत ट्रान्सफरगरेपछिको लगभग १ घण्टामा* भुक्तानि दिईनेछ।

*वैदेशिक सम्बद्ध कार्यालयको रेमिटेन्स विधि र कार्यालय समय/सञ्चालन गर्ने अवस्थाहरूमा आधारित रही केही समयदेखि दुई दिनसम्म वा सोभन्दा बढी लाग्न पनि सक्ने कुरालाई बुझिदिनुहोला।

प्रापकहरूसँग बैंक खाता नभए तापनि तिनीहरूले आफ्नो नजिकैको बैंक अथवा रेमिटेन्स एजेन्टमा गएर नगद संकलन गर्न सक्नुहुन्छ।

 

नेपाल का प्रमुख संकलन केन्द्रहरू

①MoneyGram(10 minutes)

マネーグラム

पैसा संकलन गर्न मिल्ने मनिग्रामको काउन्टरहरु

 

पैसा लिने व्यक्ति(प्रापक)लाई नेपालको कल सेन्टरको फोन नम्बर बताइदिनुहोला।

मनिग्राम कल सेन्टर

 

②CITY EXPRESS(Cash Payment)

CITY EXPRESS

पैसा संकलन गर्न मिल्ने सिटि एक्सप्रेसको काउन्टरहरु 

 

सिटि एक्सप्रेस कल सेन्टर नेपालको फोन नम्बर

पैसा लिने व्यक्ति(प्रापक)लाई नेपालको कल सेन्टरको फोन नम्बर बताइदिनुहोला।

सिटि एक्सप्रेस कल सेन्टर नेपालको फोन नम्बर

०१-४४२५८२५

०१-४४२५०८९

०१-४४३७७९७

०१-४४४०७३७

टोल फ्री फोन नम्बर :१६६००१११२१३