Pag-handle ng personal na impormasyon

Ilalathala ng SBI Remit ang sumusunod na mga bagay, alinsunod sa Act on the Protection of Personal Information at kaugnay na lehislasyon (mula rito ay tatawaging “Privacy Legislation”).

1. Mga bagay hinggil sa publikasyon ng nilalayong paggamit ng personal na impormasyon

Gagamitin ng SBI Remit ang anumang personal na impormasyon ng mga customer, direkta o hindi direkta mang kinuha, sa antas na kinakailangan upang maisakatuparan ang nilalayong mga paggamit na inilarawan sa ibaba.
Tandaang kapag direktang kumukuha ng personal na impormasyon sa paraang nakasulat ang kompanya, patiunang malinaw na babanggitin ng kompanya ang nilalayong paggamit nito.
Karagdagan pa sa partikular na paglalahad ng nilalayong paggamit upang maliwanag na maintindihan ito ng mga customer, sisikapin din ng kompanyang limitahan ang nilalayong paggamit batay sa mga sitwasyon kung saan kinuha ang impormasyon; halimbawa, ginagamit ang mga tugon sa iba’t ibang mga questionnaire para sa layuning pinagsama-samang istatistika.

Listahan ng nilalayong mga paggamit

 • 1.1. Upang irehistro ang mga miyembro para sa international remittance services at magbigay ng mga serbisyo;
 • 1.2. Upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng isang tao at upang kumpirmahing kuwalipikado ang isang taong gumamit ng mga serbisyo ng kompanya alinsunod sa Act on the Transfer of Criminal Proceeds, Foreign Exchange Act, Act on the Submission of Statements of Overseas Wire Transfers for the Purpose of Securing Proper Domestic Taxation, at iba pang kaugnay na mga batas at mga regulasyon;
 • 1.3. Upang wastong maisagawa ang anumang mga serbisyo ukol sa pag-proseso (bahagya o buo man) ng personal na impormasyong inoutsource sa kompanya ng isa pang nagpapatakbo ng negosyo;
 • 1.4. Upang gamitin ang mga karapatan at isakatuparan ang mga obligasyon sa mga customer ng kompanya nang ayon sa kontrata at mga kaugnay na batas at regulasyon;
 • 1.5. Upang makapagsaliksik tungkol sa at mapaunlad ang mga serbisyo ng kompanya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga market survey, kasama ang pagsusuri ng mga datos at mga questionnaire;
 • 1.6. Upang ipaalam sa mga customer ang mga serbisyo sa pamamagitan ng direktang koreo o kaparehong pamamaraan;
 • 1.7. Upang ipaalam sa mga customer ang mga produkto at mga serbisyo mula sa kaanib na mga kompanya o kaparehong mga korporasyon;
 • 1.8. Upang kanselahin ang mga transaksiyon at magsagawa ng administratibong mga gawain pagkatapos ng kanselasyon;
 • 1.9. Upang, kung hindi gayon, magsagawa ng mga transaksiyon kasama ang mga customer sa paraang naaangkop at walang balakid.

Tandaang kung ipinagbabawal ng batas ang nilalayong paggamit ng partikular na personal na impormasyon, hindi ito gagamitin para sa anumang layunin bukod sa nakatakdang nilalayong paggamit. Ito ay partikular na ang sumusunod.

Alinsunod sa Artikulo 26 ng Cabinet Ordinance on Fund Transfer Service Providers, sisiguruhin nang husto ng Mga Fund Transfer Service Provider ang operasyon ng kanilang mga serbisyo at hindi gagamitin o ibibigay sa mga third party ang personal na impormasyon ng mga gumagamit ng kanilang negosyong paglipat ng pondo para sa anumang layunin maliban sa kung anong itinuturing na kailangan; tandaang kabilang dito ang impormasyon tungkol sa lahi, paniniwala, pamilyang pinagmulan, tirahan, estadong pangkalusugan at medikal, at kriminal na mga rekord, at saka iba pang espesyal na impormasyong hindi pampubliko na hinahandle ng mga provider (iyon ay ang iba pang impormasyong ipinaalam sa buong panahon ng pakikipagnegosyo na wala sa pampublikong domain).

Alinsunod sa Act on the Utilization of Numbers to Identify Specific Persons in Administrative Procedures, hindi kinukuha, ginagamit, o ibinibigay sa mga third party ng SBI Remit ang personal na mga numero ng ID ng mga customer, o espesyal na impormasyon, kabilang ang ganoong personal na mga numero ng ID, para sa anumang layunin maliban sa inaprubahang nilalayong paggamit sa ilalim ng kaparehong batas.

2. Wastong pagkuha ng personal na impormasyon

Angkop na kukunin ng SBI Remit ang personal na impormasyon ng mga customer nito.
Halimbawa, maaaring kolektahin ng kompanya ang personal na impormasyon mula sa mga sumusunod na dokumentasyon.

Mga halimbawa ng dokumentasyon na ginagamit upang mangolekta ng impormasyon
Mga reperensiya kung saan direktang ibinibigay ng customer ang impormasyon, katulad ng website ng SBI Remit, kung saan ipinapasok ng mga customer ang kanilang mga datos, at saka nakasulat na mga dokumentong pinupunan at ipinapasa ng mga customer, katulad ng mga application form para sa pagpaparehistro bilang miyembro at iba pa.

3. Pagbibigay ng personal na impormasyon sa mga third party

Hindi ibibigay ng SBI Remit ang anumang personal na impormasyong hawak nito sa isang third party nang walang pahintulot ng customer, maliban kapag inoutsource ang mga serbisyo, kung saan ibinibigay ang impormasyon kaugnay ng sunud-sunod na mga negosyong resulta ng merger o ibang dahilan, kung saan magkasamang ginagamit ang impormasyon, at sa mga kasong nakalista sa ibaba:

 • 3.1. kung saan mayroong legal o pangunahing mga basehan;
 • 3.2. kung saan kinakailangan ito para sa proteksyon ng buhay ng tao, mga tao, o ari-arian, at mahirap kumuha ng pahintulot mula sa taong mayroong kinalaman;
 • 3.3. kung saan espesyal na kinakailangan ito upang mapabuti ang pampublikong kalusugan o itaguyod ang malusog na paglaki ng mga bata, at mahirap kumuha ng pahintulot mula sa taong mayroong kinalaman;
 • 3.4. kung saan kinakailangang makipagtulungan sa isang pambansang ahensiya, isang lupon ng pamahalaan, o kanilang consignee sa pagsasagawa ng legal o pangunahing mga gawain, at kung saan magkakaroon ng balakid o mayroong tsansang magkaroon ng balakid sa pagsasagawa ng ganoong mga gawain kung nakuha ang pahintulot sa taong mayroong kinalaman.

Tandaang kapag ina-outsource ang mga serbisyo, papasok sa isang kasunduan ang kompanya kasama ang kontratista upang siguruhing istriktong nahahandle ang personal na impormasyon ayon sa mga pamantayan ng SBI Remit at sinisiguro ng kompanyang nasa lugar ang wastong mga pamamaraan ng pag-iingat.

Halimbawa, ina-outsource ng SBI Remit ang pag-handle ng personal na impormasyong mayroong kaugnayan sa sumusunod na administratibong mga gawain.

Ang mga halimbawa ng inoutsource na administratibong mga gawain
mga trabahong mayroong kaugnayan sa pagpapadala ng mga dokumento ukol sa proseso;
trabahong mayroong kaugnayan sa pagpapadala ng direktang koreo;
mga serbisyong mayroong kaugnayan sa operasyon at pag-maintain ng mga sistema; at
mga operasyong mayroong kaugnayan sa paghahatid ng mga serbisyong overseas remittance.

4. Shared na paggamit ng personal na impormasyon

Maaaring ibahagi ng SBI Remit ang personal na impormasyong inilarawan sa bahagi 4.1 sa ilalim sa mga partidong nakalista sa bahagi 4.2. Gayunpaman, gagamitin lamang ang mga personal na impormasyong kaugnay sa mga aplikante para sa employment na inilarawan sa bahagi 4.1.d para sa layuning inilarawan sa bahagi 4.3.e. Karagdagan pa, susunod ang kompanya sa mga restriksyon sa shared na paggamit ng impormasyon alinsunod sa Financial Instruments and Exchange Act, Insurance Business Act, at iba pang kaugnay na mga batas at regulasyon, at ihahandle ang personal na impormasyon ayon sa mga batas na ito.

4.1. Ang mga item ng personal na impormasyon na maaaring ibahagi ay ang mga sumusunod:

 • 4.1.a. pangalan, address, petsa ng kapanganakan, numero ng telepono, e-mail address, impormasyon ukol sa mga pangangailangang pangtransaksiyon, impormasyon sa pampublikong domain, at impormasyon ukol sa iba pang personal na mga katangian;
 • 4.1.b. mga rekord ng transaksiyon; mga datos ukol sa mga puntos; ibaʼt ibang mga uri ng mga produkto at mga serbisyo, at iba pang ipinagpalit ng customer; at iba pang impormasyon ukol sa mga transaksiyon;
 • 4.1.c. impormasyong kinakailangan para sa pag-manage ng transaksiyon katulad ng administratibong mga numero kabilang ang mga numero ng customer at mga numero ng transaksiyon, at iba pa; at
 • 4.1.d. impormasyon ukol sa mga taong nag-aapply para sa employment sa mga kompanya ng SBI Group kabilang ang kanilang pangalan, kasarian, e-mail address, petsa ng kapanganakan, address, numero ng telepono, academic background, kasaysayan ng employment, mga hangarin at mga motibasyon, at kaparehong impormasyon.

4.2. Saklaw ng mga gumagamit na nagbabahagi ng impormasyon

Maaaring ibahagi ang mga impormasyong nakalista sa bahagi 4.1 sa mga kompanya ng SBI Group na nakalista sa website sa ilalim (mula rito ay tatawaging “SBI Group Companies”). Tandaang maaaring magbago ang mga gumagamit na mayroong karapatang magbahagi ng impormasyon batay sa pagpapasya ng kompanya.

http://www.sbigroup.co.jp/company/group/overview.html

4.3. Nilalayong paggamit ng ibinahaging impormasyon

 • Ibinahagi ang impormasyon sa 4.1 para sa sumusunod na nilalayong mga paggamit:
  4.3.a. Pagiging user-friendly ng mga serbisyong ibinibigay ng mga kompanya ng SBI Group
  Upang mapabuti ang pagiging user-friendly sa login at ang authentication ng user pagkatapos ng login, at upang awtomatikong idisplay ang impormasyon ng customer sa iba’t ibang mga pahina kapag ginagamit ang mga serbisyo bilang isang rehistradong customer ng mga kompanya ng SBI Group.
 • 4.3.b. Mga serbisyong kinakailangan upang maihatid ang mga produkto
  Upang maisagawa ang mga tungkuling kinakailangan para maihatid ang mga produkto, makapagbigay ng mga serbisyo, makapagsettle ng mga bayad, makipag-deal sa mga katanungan ng customer, makipag-deal sa mga katanungan mula sa mga kompanya ng SBI Group, makapagbigay ng kaugnay na after-sales na mga serbisyo, at maisagawa ang iba pang mga transaksyon kung saan ginagawa ang isang aplikasyon upang reserbahin, bilhin, o i-award ang produkto o serbisyo o iba pang transaksyon mula sa isang kompanya ng SBI Group.
 • 4.3.c. Pag-aanunsyo at pagbebenta para sa mga kompanya ng SBI Group
  • ・ Upang magbigay ng impormasyon mula sa mga kompanya ng SBI Group sa pamamagitan ng mga e-mail magazine o kaparehong komunikasyon.
  • ・ Upang magbigay ng impormasyon ukol sa mga serbisyo ng mga kompanya ng SBI Group sa pamamagitan ng e-mail, koreo, telepono, o kaparehong pamamaraan.
  • ・ Upang magbigay ng mga anunsyo at nilalamang ibinibigay ng mga kompanya ng SBI Group na kalinya ng personal na mga katangian katulad ng kasarian, edad, lokasyon ng tirahan, mga libangan at mga interes, at saka kasaysayan ng pagbili at kasaysayan ng pag-browse mula sa mga website na pinatatakbo ng mga kompanya ng SBI Group o kaparehong mga korporasyon.
  • ・ Upang bumuo ng bagong mga serbisyo at pagbutihin ang mga nariyan na sa pamamagitan ng pagsusuri sa paggamit ng mga serbisyo ng mga kompanya ng SBI Group.
  • ・ Upang kontakin ang mga aplikante kaugnay sa mga questionnaire, mga kampanya, mga draw ng papremyo, at pagpapadala ng mga premyo.
 • 4.3.d. Pagtugon sa mga katanungan
  Upang tumugon sa mga katanungan para sa kompanya ng SBI Group sa pamamagitan ng e-mail, koreo, o telepono.
 • 4.3.e. Pag-recruit at pagkuha ng talento
  Gagamitin ang personal na impormasyon, kabilang ang curriculum vitae at mga salaysay ukol sa kasaysayan ng pagtatrabaho na ipinasa upang mag-apply para sa isang posisyon sa isang kompanya ng SBI Group, para sa layuning mga aktibidad para sa pagkuha ng talento sa kompanya ng SBI Group.
 • 4.3.f. Iba pang mga tungkulin
  Bilang karagdagan sa 4.3.a at 4.3.e sa itaas, kung kinakailangan para sa pagbibigay ng mga serbisyo ng kompanya ng SBI Group.
 • 4.3.g. Iba pa
  Maaaring gamitin ng kompanya ang personal na impormasyon para sa mga serbisyong ibinibigay ng mga kompanya ng SBI Group para sa mga layunin maliban sa mga inilarawan sa 4.3.a hanggang 4.3.f sa itaas. Sa ganoong mga kaso, magpapaskil ng abiso sa website tungkol sa serbisyong pinag-uusapan.

4.4. Ang pangalan ng partidong responsable para sa pag-manage ng personal na impormasyon
SBI Holdings, Inc. ang pangalan ng partidong responsable para sa pag-manage ng personal na impormasyon.

4.5. Mga katanungan ukol sa shared na paggamit ng impormasyon
Dapat i-address ang anumang katanungan ukol sa shared na paggamit ng impormasyon sa General Affairs & Human Resources Department ng SBI Holdings, Inc.
Telepono: 03-6229-0100 (Rep)

5. Mga pamamaraan upang kanselahin ang direktang pagbebenta

Kung ang customer ay nagrerequest na hindi na ipagpatuloy ang direct marketing , gagawa kami ng mga hakbang upang suspindihin agad nang walang pagkaantala ang paggamit. Ang mga importanteng abiso gaya ng maintenance ay hindi napapailalim sa mga pamamaraan ng pagsuspinde.

Para sa mga detalye ukol sa mga pamamaraan ng kanselasyon
Dapat mag-request sa Customer Support Center katulad nang nakadetalye sa ibaba.

6. Mga pamamaraan para sa pagsisiwalat ng hawak na personal na mga datos

Tutugon ang SBI Remit sa sumusunod na paraan sa mga request mula sa isang tao (o kanyang agent) para sa isisiwalat na personal na datos na hawak ng kompanya at kaugnay na mga katanungan.
Kapag nakumpirma ng kompanya ang pagkakakilanlan ng isang tao (o ng agent) gamit ang paraang inilarawan sa ibaba, tutugon ang kompanya kasama ang mga detalye ng pamamaraan sa pamamagitan ng pagpapalitan ng nakasulat na mga dokumento o iba pang pamamaraan. Tandaang depende sa nilalaman ng request, maaaring obligahin ka ng kompanyang ipasa ang request gamit ang form na itinakda ng kompanya.

Paggawa ng request
Dapat gawin ang mga request mula sa isang tao (o kanyang agent) para sa pagsisiwalat ng personal na datos na hawak ng kompanya gamit ang form na itinakda ng kompanya. Kapag napunan na ito, dapat ipadala ang form sa pamamagitan ng koreo sa Customer Support Center kasama ang mga dokumento para sa personal na pagkakakilanlan.

Pagkumpirma sa pagkakakilanlan ng tao o agent
Sakaling mayroong request mula sa isang tao, sisiyasatin ng kompanya ang kanyang pagkakakilanlan mula sa lisensya para sa pagmamaneho, kard para sa health insurance, o sertipikadong dokumento katulad ng katibayan ng rehistrasyon na mayroong selyo (tandaang kailangang kasalukuyang valid ang anumang ganoong dokumento o naisyu sa loob ng nakaraang tatlong buwan). Tatawag ang kompanya sa numero ng teleponong nakarehistro sa SBI Remit at kukumpirmahin ang pagkakakilanlan ng tao sa pamamagitan ng pagtingin sa nakarehistrong impormasyon kabilang ang pangalan, address, at numero ng telepono.
Sakaling mayroong request mula sa isang agent, kukumpirmahin ng kompanya ang power of attorney ng agent at ang katibayan ng rehistrasyon na mayroong selyo na nagpapatunay na pag-aari ng agent ang selyong nakatatak sa sulat ng abogado. Kokontakin din ng kompanya ang tao sa pamamagitan ng telepono upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan ng agent.

Mga bayad
Hindi sinisingil ng kompanya ng anumang fee ang mga customer para sa pagsisiwalat ng personal na datos na hawak ng kompanya. Gayunpaman, magiging responsable ang customer para sa anumang mga gastusing kaugnay sa mga komunikasyon mula sa customer papuntang SBI Remit, anumang mga gastusing pangtransportasyon, at anumang mga gastusing tatamuhin ng customer sa preparasyon ng mga materyales na kinakailangan para sa personal na pagkakakilanlan katulad ng nasa naunang sugnay.

Tugon
Kapag nakumpleto ang mga proseso, ipadadala ang nakasulat na tugon ng kompanya sa pamamagitan ng koreo.
Tandaang normal na tumatagal ang mga proseso ng humigit-kumulang dalawang linggo.

7. Mga help desk ng SBI Remit

Dapat idirekta ang anumang mga katanungan, mga talakayan, at mga reklamo ukol sa pag-handle ng personal na impormasyon sa mga help desk na nakalista sa ibaba.

SBI Remit Co., Ltd. – Customer Support Center:
 03-5652-6759
Pindutin ang 4 para sa Japanese / 1 para sa Tagalog / 2 para sa Chinese / 3 para sa English

4 para sa Japanese / 2 para sa Chinese
Opening Hours:
Weekdays: 09:00 a.m. – 06:00 p.m
Weekends at mga national holiday: 10:00 a.m. – 06:00 p.m.

1 para sa Tagalog / 3 para sa English
Opening Hours:
Weekdays: 08:00 a.m. – 10:00 p.m.
Weekends at mga national holiday: 12:00–09:00 p.m.
(maliban sa Bagong Taon at mga holiday na tinukoy ng kompanya)

8. Cookies

Gumagamit ang SBI Remit ng teknolohiyang kilala bilang cookies sa ilan sa mga webpage nito upang mas convenient na magamit ng mga customer ng kompanya ang site. Gumagamit ng cookies ang kompanya upang makilala ng website nito ang ginamit na kompyuter ng customer at matandaan ang impormasyon para pagbumalik ang customer sa susunod sa site ng kompanya. Hindi gumagamit ng cookies ang kompanya upang kumuha ng personal na impormasyon ng mga customer.

9. Paggamit ng impormasyon ukol sa personal na mga katangian na ibinigay ng Google Inc.

Gumagamit ang SBI Remit ng Google Analytics—isang serbisyo ng Google Inc. na nagsusuri ng akses sa mga website—upang mapabuti ang kalidad ng mga serbisyo ng kompanya at ang convenience para sa mga customer ng kompanya. Ginagamit ito ng kompanya upang kumolekta ng impormasyon sa mga pahinang tiningnan ng mga bisita ng website ng kompanya nang hindi sila personal na kinikilala.
Karagdagan pa, gumagamit ang kompanya ng karagdagang feature ng Google Analytics upang kunin ang sumusunod na mga impormasyon (mula rito ay tatawaging “impormasyong ukol sa katangian”) mula sa Google Inc.

Impormasyong ukol sa mga katangian ng customer (edad/kasarian), mga interes, at mga concern na istatistikong ipinagpapalagay mula sa kasaysayan ng pag-browse at paggamit ng customer ng mga serbisyong pang-anunsyo ng Google.

*Maaaring bisitahin ng mga customer ng Google Inc. ang Ad Settings upang baguhin ang impormasyong ukol sa katangian na istatistikong ipinagpalagay ng Google Inc.
*Hindi kasama ang impormasyong kinikilala ang mga tao sa impormasyong ukol sa katangian na nakukuha ng kompanya mula sa Google Inc.
*Hindi nakukuha ang impormasyong ukol sa katangian kung hindi gumagamit ang customer ng mga serbisyong pang-anunsyo ng Google Inc.

Gumagamit ang SBI Remit at third party na mga distributor (kabilang ang Google Inc.) ng first party na cookies (katulad ng Google Analytics Cookies) at iba pang first party na mga pagkakakilanlan at third party na cookies (katulad ng DoubleClick Cookies) o kombinasyon ng iba pang third party na mga pagkakakilanlan upang suriin ang mga katangian, mga interes, at mga concern ng mga gumagamit na bumibisita sa website ng kompanya. Kinukuha rin ng kompanya ang datos ng pag-browse ng anunsyo ng mga customer, kasaysayan ng pag-click, at paggamit ng mga website na hindi sa SBI Group upang gamitin sa distribusyon ng mga anunsyo ng grupong mga kompanya.

Kung hindi mo gustong maakses ng SBI Remit ang impormasyong ukol sa katangian sa pamamagitan ng paggamit ng Google Analytics, mangyaring sundan ang URL sa ibaba upang ihinto ito .
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout