นโยบายพื้นฐานสำหรับการต่อต้านกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

SBI Remit Co., Ltd.

บริษัทได้กำหนดนโยบายต่อต้านขบวนการอาชญากรรม ดังปรากฏด้านล่าง เพื่อรักษาความเรียบร้อยและความปลอดภัยของสังคม บริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายเหล่านี้ให้ครบถ้วน

  • 1. บริษัทจะปิดกั้นความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับขบวนการอาชญากรรม รวมถึงการทำรายการธุรกรรมด้านธุรกิจด้วย
  • 2. คณะผู้บริหารของ SBI Remit เช่น กรรมการผู้จัดการจะต้องมีส่วนร่วมในการรับมือกับการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายของขบวนการอาชญากรรม และขบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกับพนักงานทุกคนในองค์กรเพื่อปกป้องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ต้องจัดการกับธุรกรรมดังกล่าว
  • 3. บริษัทได้เตรียมรับมือกับความต้องการที่ผิดกฎหมายของขบวนการอาชญากรรมโดยการยกระดับความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือกับตำรวจและผู้เชี่ยวชาญภายนอก เช่น ทนายความ ตามหลักการดำเนินธุรกิจ
  • 4. บริษัทต้องไม่ยินยอมทำตามความต้องการที่ผิดกฎหมายของขบวนการอาชญากรรม และต้องแก้ปัญหาโดยใช้วิธีที่ถูกกฎหมาย
  • 5. บริษัทต้องไม่ติดต่อกับขบวนการอาชญากรรมลับหลังโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปกปิดเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม
  • 6. บริษัทต้องไม่ให้การสนับสนุนด้านการเงินกับขบวนการอาชญากรรม