การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

SBI Remit ขอทำการประกาศข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ตามที่ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ (จากนี้จะเรียกว่า “กฎหมายความเป็นส่วนตัว”)

1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

SBI Remit จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า ซึ่งได้มาทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามจุดประสงค์การใช้งาน ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง
โปรดทราบว่าเมื่อบริษัทร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทจะต้องชี้แจงจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลอย่างละเอียดล่วงหน้า
นอกจากการระบุจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลอย่างละเอียดเพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนแล้ว บริษัทจะต้องใช้งานข้อมูลตามจุดประสงค์และสถานการณ์ที่ทำการเก็บข้อมูลด้วย เช่น คำตอบที่ได้รับจากแบบสอบถามต้องถูกใช้งานเพื่อการรวบรวมข้อมูลสถิติเท่านั้น

รายการจุดประสงค์การใช้งาน

 • 1.1. เพื่อลงทะเบียนสมาชิกและดำเนินการให้บริการสำหรับบริการโอนเงินระหว่างประเทศ
 • 1.2. เพื่อยืนยันตัวตนของบุคคล และเพื่อยืนยันว่าบุคคลนั้นมีคุณสมบัติในการรับบริการของบริษัทตามที่กฎหมายป้องกันการโอนเงินที่ได้จากอาชญากรรม กฎหมายค่าเงินแลกเปลี่ยนต่างประเทศ กฎหมายการส่งรายการเดินบัญชีการโอนเงินข้ามประเทศเพื่อจุดประสงค์ด้านความมั่นคงในการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้กำหนดไว้
 • 1.3. เพื่อให้การจัดการด้านข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ประกอบการธุรกิจอื่นจัดทำให้กับบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม
 • 1.4. เพื่อรักษาสิทธิและปฏิบัติตามข้อผูกมัดจากสัญญาที่มีกับลูกค้าของบริษัท รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • 1.5. เพื่อวิจัยและพัฒนาบริการของบริษัทโดยการดำเนินการสำรวจตลาด ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูล และการทำแบบสอบถาม
 • 1.6. เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ใช้บริการด้วยการส่งจดหมายโดยตรง หรือวิธีการอื่นๆ
 • 1.7. เพื่อให้ข้อมูลกับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการจากบริษัทตัวแทนบริการ และหน่วยงานอื่นๆ
 • 1.8. เพื่อการยกเลิกรายการ และจัดการเอกสารต่างๆหลังการยกเลิกดังกล่าว
 • 1.9. เพื่อการทำรายการอื่นๆให้กับลูกค้าด้วยวิธีการเหมาะสมและโปร่งใส

โปรดทราบว่าจะไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เนื่องด้วยข้อบังคับตามกฏหมาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตามบทที่ 26 ของกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ให้บริการโอนเงิน ผู้ที่ให้บริการโอนเงินจะต้องดูแลการให้บริการอย่างเหมาะสมและจะต้องไม่ใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆในกิจการโอนเงินแก่บุคคลที่สามไม่ว่าเพื่อจุดประสงค์ใด เว้นแต่ถือว่ามีเหตุจำเป็นเท่านั้น โปรดทราบว่าข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา ความเป็นมาของครอบครัว ที่พัก สถานะสุขภาพและการรักษา และประวัติอาชญากรรม รวมถึงข้อมูลพิเศษที่ไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณะซึ่งครอบครองโดยผู้ให้บริการ (เช่น ข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับระหว่างการดำเนินธุรกิจและไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณะ)

ตามกฎหมายว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากตัวเลขในการระบุตัวบุคคลในการดำเนินการ SBI Remit จะไม่เก็บหมายเลขประจำตัวประชาชนของลูกค้า หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่ประกอบด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชน นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ หรือให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากจุดประสงค์การใช้งานที่ได้รับอนุมัติภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันนี้

2. การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม

SBI Remit จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสม
ยกตัวอย่างเช่น บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่างๆ ต่อไปนี้

ตัวอย่างแหล่งที่มาในการเก็บข้อมูล
มาจากข้อมูลที่ลูกค้าให้โดยตรง เช่น เว็บไซต์ของ SBI Remit ที่ลูกค้าป้อนข้อมูลได้ด้วยตนเอง รวมถึงเอกสารที่เขียนและส่งให้กับบริษัทโดยลูกค้า เช่น ใบสมัครลงทะเบียนสมาชิก และอื่นๆ

3.ข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม

SBI Remit ต้องไม่มอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ทางบริษัทครอบครองอยู่ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า ยกเว้นเมื่อเป็นบริการที่ดำเนินการโดยตัวแทน หรือเป็นข้อมูลที่ต้องใช้ในการโอนถ่ายธุรกิจอันเป็นผลจากการรวมธุรกิจหรือเหตุผลอื่นๆ หรือเมื่อต้องมีการใช้ข้อมูลร่วมกัน รวมถึงกรณีอื่นๆ ที่ระบุไว้ด้านล่าง:

 • 3.1 เพื่อมีพันธะทางกฎหมายหรือข้อบังคับ
 • 3.2 เมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องชีวิตมนุษย์ ตัวบุคคล หรือทรัพย์สิน และยากต่อการขอความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • 3.3 เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข หรือสนับสนุนให้เด็กมีพัฒนาการอย่างสุขภาพดี และยากต่อการขอความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • 3.4 เมื่อจำเป็นต้องร่วมมือกับองค์กรระดับชาติ หน่วยงานรัฐ หรือผู้ถือกรรมสิทธิ์ในการดำเนินการด้านกฎหมายหรือข้อบังคับ และเมื่อการดำเนินการดังกล่าวถูกขัดขวาง หรือมีความเสี่ยงที่จะถูกขัดขวาง หากมีการขอความยินยอมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบว่าบริการใดๆ ที่ดำเนินการโดยตัวแทน บริษัทต้องจัดทำสัญญากับคู่ค้า เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการจัดการอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของ SBI Remit และบริษัทต้องแน่ใจว่าจะมีการวางมาตรการป้องกันที่เหมาะสม

ยกตัวอย่างเช่น SBI Remit ว่าจ้างตัวแทนในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเหล่านี้

ตัวอย่างการดำเนินการที่กระทำโดยตัวแทน
งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเอกสารคู่มือและระเบียบปฏิบัติ
งานที่เกี่ยวข้องกับการส่งจดหมายโดยตรง
บริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและบำรุงรักษาระบบ
และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่งบริการโอนเงินข้ามประเทศของบริษัท

4. การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน

SBI Remit จะแบ่งปันการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 4.1 ด้านล่างกับฝ่ายต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4.2 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเข้าทำงานที่อธิบายไว้ในข้อ 4.1.d. จะมีการใช้งานเพื่อจุดประสงค์ที่อธิบายไว้ในข้อ 4.3.e. เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทจะปฏิบัติข้อจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน ตามที่กฎหมายตราสารทางการเงินและค่าเงินแลกเปลี่ยน กฎหมายธุรกิจประกันภัย และกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนด และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโดยสอดคล้องกับกฎหมายเหล่านี้

4.1. รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะแบ่งปันมีดังต่อไปนี้:

 • 4.1.a. ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ข้อมูลความต้องการทำรายการ ข้อมูลในโดเมนสาธารณะ และข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลอื่นๆ
 • 4.1.b. ประวัติการทำรายการ ข้อมูลคะแนน ผลิตภัณฑ์และบริการประเภทต่างๆ หรืออื่นๆ ที่ลูกค้าซื้อ ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับการทำรายการ
 • 4.1.c. ข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดการการทำรายการ เช่น หมายเลขการดำเนินการ เช่น หมายเลขลูกค้า และหมายเลขรายการ หรืออื่นๆ
 • 4.1.d. ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของบริษัทในเครือ SBI Group ประกอบด้วย ชื่อ เพศ ที่อยู่อีเมล วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน แรงบันดาลใจและแรงจูงใจ และข้อมูลอื่นๆ

4.2. ขอบเขตผู้ร่วมใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่ระบุในข้อ 4.1 จะถูกแบ่งปันกับบริษัทในเครือ SBI Group ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ด้านล่าง (โดยต่อจากนี้จะเรียก “บริษัทในเครือ SBI Group”) โปรดทราบว่าผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ใช้ข้อมูลที่แบ่งปันอาจเปลี่ยนแปลงตามดุลพินิจของบริษัท

http://www.sbigroup.co.jp/company/group/overview.html

4.3. จุดประสงค์การใช้งานข้อมูลที่แบ่งปัน

 • ข้อมูลในข้อ 4.1 จะถูกแบ่งปันเพื่อจุดประสงค์การใช้งานต่อไปนี้:
  4.3.a. ความใช้งานง่ายของบริการที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือ SBI Group
  เพื่อพัฒนาความใช้งานง่ายระหว่างการลงชื่อเข้าใช้ รวมถึงการตรวจยืนยันตัวตนผู้ใช้หลังลงชื่อเข้าใช้ และเพื่อแสดงข้อมูลลูกค้าบนหน้าเว็บหลายๆ หน้าอัตโนมัติ เมื่อใช้บริการต่างๆ ในฐานะลูกค้าลงทะเบียนของบริษัทในเครือ SBI Group
 • 4.3.b. บริการที่จำเป็นต่อการจัดส่งสินค้า
  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้บริการ ดำเนินการชำระเงิน รับมือกับคำถามของลูกค้า รับมือกับคำถามของบริษัทในเครือ SBI Group ให้บริการหลังจากขายที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการทำรายการอื่นๆ เมื่อมีการสมัครเพื่อสำรอง ซื้อ หรือมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมถึงการทำรายการอื่นจากบริษัทในเครือ SBI Group
 • 4.3.c. การโฆษณาและการตลาดสำหรับบริษัทในเครือ SBI Group
  • ・ เพื่อให้ข้อมูลจากบริษัทในเครือ SBI Group ผ่านนิตยสารทางอีเมล หรือการสื่อสารอื่นๆ
  • ・ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัท SBI Group ผ่านอีเมล จดหมาย โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆ
  • ・ เพื่อจัดทำโฆษณาและเนื้อหานำเสนอโดยบริษัทในเครือ SBI Group ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ตำแหน่งที่พัก งานอดิเรก และความสนใจ รวมถึงประวัติการใช้จ่าย และประวัตการค้นหาจากเว็บไซต์ของบริษัทในเครือ SBI Group หรือหน่วยงานอื่นๆ
  • ・ เพื่อพัฒนาบริการใหม่ๆ และปรับปรุงบริการที่อยู่แล้วด้วยการวิเคราะห์การใช้บริการของ SBI Group
  • ・ เพื่อติดต่อผู้สมัครในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแบบสอบถาม แคมเปญ การจับรางวัล และการจัดส่งรางวัล
 • 4.3.d. การตอบคำถาม
  เพื่อตอบคำถามที่ส่งถึง SBI Group ทางอีเมล จดหมาย และโทรศัพท์
 • 4.3.e. การจัดหาและสรรหาพนักงาน
  ข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงประวัติการทำงานที่ส่งมาเพื่อสมัครตำแหน่งงานของ SBI Group จะถูกใช้งานเพื่อจุดประสงค์ของกิจกรรมสรรหาพนักงานใน SBI Group
 • 4.3.f. หน้าที่อื่นๆ
  เพิ่มเติมจากข้อ 4.3.a. ถึง 4.3.e. ข้างต้น ตามที่จำเป็นต่อข้อกำหนดด้านบริการของ SBI Group
 • 4.3.g. เบ็ดเตล็ด
  บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับบริการที่ดำเนินการโดยบริษัทในเครือ SBI Group เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 4.3.a. – 4.3.f ข้างต้น ในกรณีนี้ จะมีการแจ้งเตือนบนหน้าเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับบริการดังกล่าว

4.4. ชื่อของฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อของฝ่ายที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลคือ SBI Holdings, Inc.

4.5. คำถามเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลร่วมกัน
หากมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลร่วมกัน กรุณาติดต่อแผนกธุรการและทรัพยากรบุคคลของ SBI Holdings, Inc. โทรศัพท์: 03-6229-0100 (ประชาสัมพันธ์)

5. กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการแจ้งเตือนDirect Marketing

กรณีที่ลูกค้ายกเลิกการแจ้งเตือนDirect Marketing
ทางเราจะทำการระงับการส่งการแจ้งเตือนที่เกี่ยวกับ โฆษณา บริการ สินค้า รวมถึงโปรโมชั่นส่วนการแจ้งเตือนที่สำคัญต่างๆจะไม่ถูกยกเลิก เช่น การปรับปรุงระบบ การแจ้งเตือนการใช้งาน เป็นต้น

รายละเอียดขั้นตอนการยกเลิก
ท่านสามารถส่งคำร้องไปยังศูนย์บริการลูกค้าได้ตามรายละเอียดด้านล่าง

6. ขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ครอบครอง

SBI Remit จะตอบรับคำร้องจากบุคคล (หรือตัวแทนบุคคลนั้น) เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครอง และคำถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยวิธีดังต่อไปนี้
เมื่อบริษัทยืนยันตัวตนบุคคล (หรือตัวแทน) ด้วยวิธีการที่อธิบายไว้ด้านล่างแล้ว บริษัทจะให้คำตอบเป็นรายละเอียดของขั้นตอนการเปิดเผยข้อมูล ผ่านการแลกเปลี่ยนเอกสาร หรือวิธีการอื่นๆ โปรดทราบว่าทางบริษัทจะขอให้ท่านส่งคำร้องด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบริษัท โดยจะขึ้นอยู่กับเนื้่อหาของคำร้อง

การเขียนคำร้อง
คำร้องขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครองจากบุคคล (หรือตัวแทน) จะต้องกระทำผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดโดยบริษัท เมื่อกรอกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งมายังศูนย์บริการลูกค้าพร้อมกับเอกสารยืนยันตัวตนผ่านทางไปรษณีย์

การยืนยันตัวตนของบุคคลหรือตัวแทน
ในกรณีที่ตัวบุคคลเป็นผู้ร้องขอ บริษัทจะตรวจสอบตัวตนของบุคคลนั้นจากใบขับขี่ หนังสือเดินทาง บัตรประกันสุขภาพ หรือเอกสารที่ได้รับการรับรอง เช่นเอกสารรับรองการลงทะเบียนตราประทับ (โปรดทราบว่าเอกสารเหล่านั้นจะต้องยังมีผลใช้งานอยู่ หรือออกมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน) บริษัทจะติดต่อกลับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ SBI Remit และยืนยันตัวตนของบุคคลด้วยการตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์
ในกรณีที่ตัวแทนเป็นผู้ร้องขอ บริษัทจะยืนยันการรับมอบอำนาจของตัวแทนนั้น และเอกสารรับรองการลงทะเบียนตราประทับเพื่อพิสูจน์ว่าตราประทับบนจดหมายมอบอำนาจนั้นเป็นตราประทับของตัวแทน โดยที่บริษัทก็จะติดต่อตัวบุคคลผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อยืนยันตัวตนของตัวแทนด้วยเช่นกัน

ค่าธรรมเนียม
บริษัทไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทครอบครองจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับช่องทางสื่อสารใดๆที่ลูกค้าใช้ในการติดต่อกับ SBI Remit รวมถึงค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการยืนยันตัวตนดังที่ได้กล่าวไว้ในย่อหน้าที่แล้ว

การตอบรับ
เมื่อขั้นตอนข้างต้นแล้วเสร็จ บริษัทจะส่งจดหมายตอบรับให้ท่านผ่านทางไปรษณีย์
โปรดทราบว่าโดยปกติขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณสองสัปดาห์

7. ระบบช่วยเหลือลูกค้าของ SBI Remit

ท่านสามารถส่งคำถาม ข้อแนะนำ หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลมายังหน่วยบริการช่วยเหลือลูกค้าที่ระบุไว้ด้านล่างได้โดยตรง

SBI Remit Co., Ltd. – ศูนย์บริการลูกค้า:
 03-5652-6759
ภาษาญี่ปุ่น กด4/ ภาษาตากาล็อก กด1/ ภาษาจีน กด2/ ภาษาอังกฤษ กด3

ภาษาญี่ปุ่น กด 4/ ภาษาจีน กด2
เวลาให้บริการ:
วันธรรมดา 09:00-18:00
วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ 10:00-18:00

ภาษาตากาล็อก กด 1 หรือ ภาษาอังกฤษ กด 3
เวลาให้บริการ:
วันธรรมดา 08:00-22:00
วันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดราชการ 12:00-21:00
(ยกเว้นวันขึ้นปีใหม่ และวันหยุดที่ประกาศโดยบริษัท)

8. คุ้กกี้

SBI Remit ใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าคุ้กกี้กับหน้าเว็บบางหน้าของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมีความสะดวกสบายในการใช้งานเว็บไซต์มากขึ้น บริษัทใช้คุ้กกี้ เพื่อให้เว็บไซต์ของบริษัทสามารถระบุตัวตนคอมพิวเตอร์ของลูกค้า และจดจำข้อมูลไว้สำหรับเมื่อลูกค้ากลับมาใช้เว็บไซต์อีกครั้ง บริษัทจะไม่ใช้คุ้กกี้เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยเด็ดขาด

9. การใช้งานข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ให้บริการโดย Google Inc.

SBI Remit ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการวิเคราะห์การเข้าถึงเว็บไซต์ที่ให้บริการโดย Google Inc. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการของบริษัท และความสะดวกสบายที่ลูกค้าของบริษัทจะได้รับ บริษัทใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูลหน้าเว็บที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทเข้าดู โดยไม่มีระบุตัวตนเป็นรายบุคคล
นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมของ Google Analytics ในการเก็บข้อมูลต่อไปนี้ (โดยต่อจากนี้จะเรียก “ข้อมูลคุณลักษณะ”) จาก Google Inc. ข้อมูลคุณลักษณะของลูกค้า (อายุและเพศ) ความสนใจ และความกังวลซึ่งอนุมานจากสถิติในการใช้บริการโฆษณาของ Google และประวัติการใช้เว็บไซต์ของลูกค้า

* ลูกค้าสามารถเข้าหน้า Ad Settings ของ Google Inc. เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลคุณลักษณะที่อนุมานจากสถิติโดย Google Inc. ได้
* ข้อมูลคุณลักษณะที่บริษัทได้จาก Google Inc. นั้นไม่ได้รวมถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล
* จะไม่มีการเก็บข้อมูลคุณลักษณะ หากลูกค้าไม่ได้ใช้บริการโฆษณาของ Google Inc.

SBI Remit และผู้ให้บริการภายนอก (รวมถึง Google Inc.) ใช้งานคุ้กกี้ของบุคคลที่หนึ่ง (เช่น คุ้กกี้ของ Google Analytics) รวมถึงการระบุอื่นๆ ของบุคคลที่หนึ่ง และคุ้กกี้ของบุคคลที่สาม (เช่น คุ้กกี้ของ DoubleClick) หรือการระบุอื่นๆ ของบุคคลที่สาม ในการวิเคราะห์คุณลักษณะ ความสนใจ และความกังวลของผู้ใช้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังจัดเก็บข้อมูลการเปิดดูโฆษณา ประวัติการเข้าเว็บไซต์ และการใช้งานเว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของ SBI Group โดยลูกค้า เพื่อนำมาใช้ในการเผยแพร่โฆษณาของบริษัทในเครือ

หากท่านไม่ต้องการให้ SBI Remit เข้าถึงข้อมูลคุณลักษณะผ่าน Google Analyticsได้ โปรดคลิกที่ URL ด้านล่างเพื่อเลือกปิดการเข้าถึงข้อมูล
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout