นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท SBI Remit จำกัด ให้ความสำคัญกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก ด้วยการเรียนรู้ผ่านข้อผิดพลาดและความหละหลวมต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลในอุตสาหกรรมเดียวกัน เราจึงดำเนินขั้นตอนเชิงรุกในการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยตามที่ได้วางแนวทางไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1. การได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้งานข้อมูล

ในการดำเนินการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ บริษัทจะแจ้งจุดประสงค์การใช้งานข้อมูลนั้นๆ และเก็บข้อมูลในขอบเขตเท่าที่จำเป็น บริษัทจะระบุจุดประสงค์ในการใช้งานไว้ในหัวข้อ "การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล" และแต่งตั้งผู้บริหารจัดการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดและบังคับใช้ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางมิชอบ นอกจากนั้น บริษัทจะสร้างระบบการจัดการภายใน และดำเนินมาตรการการจัดการความปลอดภัย รวมถึงบังคับใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการใช้งานที่เกินกว่าขอบเขตจุดประสงค์การใช้งาน

2. การจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเข้มงวด และจะไม่เปิดเผยหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือสถาบันทางกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องก่อน นอกจากนี้ บริษัทจะกำหนดและดำเนินมาตรการการจัดการความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกิดการรั่วไหล สูญหาย หรือเสียหาย บริษัทจะปรับใช้มาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาใดๆ และในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้น บริษัทจะดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ

3. เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองอย่างเคร่งครัด

อีกทั้งจะพยายามดำเนินการพัฒนาโครงสร้างและระบบการจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลต่อไป

4. การตอบคำถามและคำร้องเรียนต่างๆ

บริษัทจะสร้างระบบและขั้นตอนเพื่อให้สามารถตอบคำถามและคำร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างรวดเร็ว

5. การพัฒนาขอบข่ายการบริหารจัดการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

บริษัทจะพัฒนาขอบข่ายเพื่อดูแลจัดการในด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

วันที่จัดทำ: 1 ธันวาคม 2553
วันที่แก้ไข: 23 มกราคม 2562
วันที่แก้ไข: 30 ตุลาคม 2023
บริษัท SBI Remit จำกัด
Yoshinori Kimura ผู้แทนผู้บริหาร

《ข้อมูลติดต่อสอบถาม》
ที่อยู่: บริษัท SBI Remit จำกัด
4F Sumitomo Fudosan Otowa Bldg., 2-9-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo
โทรศัพท์: 03-5652-6759
อีเมล: support@remit.co.jp
(วันธรรมดา) 9.00 – 18.00 น.
(ปิดทำการในช่วงวันหยุดสิ้นปีและขึ้นปีใหม่ รวมถึงวันหยุดตามประกาศของบริษัท)

 

On Personal Information for Electronic Payment Service

E-mail: privacy@moneytap.jp

Tel: 03-6229-0085

(Weekdays) 9:00 – 17:30