การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม (เฉพาะสมาชิก SBI Remit NEOBANK เท่านั้น) (SBI Remit/SBI Sumishin Net Bank / องค์กรกำกับดูแล และ/หรือองค์กรสนับสนุนที่จดทะเบียน เป็นต้น)

เรียน SBI Remit Co., Ltd.

 

ข้าพเจ้ายินยอมให้ SBI Remit Co., Ltd. (“SBI Remit”) ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปยัง SBI Sumishin Net Bank, Ltd. (“SBI Sumishin Net Bank”) หรือองค์กรกำกับดูแล เป็นต้น (หมายความถึง องค์กรกำกับดูแล หรือองค์กรสนับสนุนที่จดทะเบียนซึ่งสนับสนุนผู้ฝึกงานด้านเทคนิคจากต่างประเทศหรือแรงงานที่มีทักษะเฉพาะจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับองค์กรลักษณะเดียวกันในเอกสารนี้) และองค์กรอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 

1. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ SBI Sumishin Net Bank

(1) บุคคลที่สามซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

(i) SBI Sumishin Net Bank

 

(2) วัตถุประสงค์การใช้ของบุคคลที่สามซึ่งได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

(i) เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากที่ SBI Sumishin Net Bank (สาขา SBI Remit)

(ii) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ SBI Remit NEOBANK เพื่อบริหารจัดการบัญชี SBI Sumishin Net Bank (สาขา SBI Remit) หลังจากเปิดบัญชี และเพื่อตอบคำถามของลูกค้า

(iii) เพื่อใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญากับลูกค้าหรือตามกฎหมาย เป็นต้น

(iv) เพื่อยกเลิกหรือจำกัดการทำธุรกรรมประเภทต่างๆ และเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นหลังยกเลิกการทำธุรกรรม และ

(v) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่สืบเนื่องมาจากวัตถุประสงค์ข้างต้น

 

(3) ข้อมูลที่ให้กับบุคคลที่สาม ได้แก่

(i) ชื่อ เพศและวันเดือนปีเกิด

(ii) รหัสไปรษณีย์และที่อยู่

(iii) ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่น

(iv) หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล

(v) รหัสลูกค้า

(vi) อาชีพ

(vii) บริษัทที่ลูกค้าทำงานและองค์กรต่างๆ ที่กำกับดูแลลูกค้า

(viii) สถานะการใช้บริการของ SBI Remit ของลูกค้า และ

(ix) ข้อมูลที่ได้รับจาก SBI Remit เมื่อยืนยันตัวตนและคุณลักษณะ เป็นต้น

 

2. การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์กรกำกับดูแลและองค์กรสนับสนุนที่จดทะเบียน เป็นต้น

(1) บุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

(i) องค์กรต่างๆ ที่กำกับดูแลลูกค้า

(ii) องค์กร (รวมถึงบริษัทและสมาคมต่างๆ)ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากองค์กรที่กำกับดูแลลูกค้าและมีส่วนร่วมในการให้บริการรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคจากต่างประเทศหรือแรงงานที่มีทักษะเฉพาะจากต่างประเทศ เช่น การแนะแนวทางการดำเนินชีวิตและบริการสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ สำหรับลูกค้า

(iii) องค์กร (รวมถึงบริษัทและสมาคมต่างๆ) ซึ่งมีส่วนร่วมในการให้บริการรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคจากต่างประเทศหรือแรงงานที่มีทักษะเฉพาะจากต่างประเทศ เช่น การแนะแนวทางการดำเนินชีวิตและบริการสนับสนุนชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ ร่วมกับองค์กรต่างๆ ที่กำกับดูแลลูกค้า และ

(iv) บริษัทที่ลูกค้าทำงาน

 

(2) วัตถุประสงค์การใช้ของบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่

(i) เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการส่งบัญชีเงินเดือนให้กับบริษัทที่ลูกค้าทำงาน และ

(ii) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการข้างต้น

 

(3) ข้อมูลที่ให้กับบุคคลที่สาม ได้แก่

(i) ชื่อ

(ii) วันเกิด และ

(iii) ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากที่ลูกค้าเปิดกับ SBI Sumishin Net Bank (สาขา SBI Remit) ได้แก่ วันที่เปิดบัญชี ชื่อธนาคาร ชื่อสาขา ประเภทบัญชี หมายเลขบัญชี และชื่อบัญชี

 

จบ