ข้อมูลสำคัญ

ขอความร่วมมือยื่นเอกสารที่เกี่ยวกับ My Number


ตาม “กฎหมายว่าด้วยการจัดการข้อมูลและระบุตัวตนจากหมายเลขประจำตัวบุคคล” และ “กฎหมายการส่งรายการเดินบัญชีการโอนเงินข้ามประเทศเพื่อจุดประสงค์ด้านความมั่นคงในการจัดเก็บภาษีในท้องถิ่นอย่างเหมาะสม” การดำเนินการส่งเงินระหว่างประเทศในญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องยื่นหมายเลขประจำตัว (My Number) ของตนเองต่อสถาบันการเงิน รายละเอียดเอกสารและการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัว (My Number) มีดังต่อไปนี้

 

ความหมายของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัว (My Number)

– สำเนาบัตรแจ้งหมายเลขประจำตัว ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (บัตรสีเขียวอ่อน)
– สำเนาบัตรหมายเลขประจำตัว ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง (บัตรแข็ง)
– ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) ที่ระบุหมายเลขประจำตัวของตนเองเท่านั้น

ข้อมูลการขอรับบัตรแจ้งเตือนและการออกบัตรหมายเลขประจำตัว กรุณาตรวจสอบที่เว็บไซต์บัตรหมายเลขประจำตัว,หรือโทรสอบถามผ่านสายด่วนของ My Number หรือสอบถามที่เขตปกครองส่วนท้องถิ่นของเขตที่ท่านพำนักอยู่

 

 

 

 

วิธีการยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัวมายังบริษัทของเรา

 

1.ยื่นผ่านแอพพลิเคชั่น
สามารถยื่นทาง “แอพพลิเคชั่นเก็บรวบรวม My Number” ที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการอยู่ โดยเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและดาวน์โหลด “แอพพลิเคชั่น My Number”

 

 

 

2. ยื่นทางไปรษณีย์

ใน welcome package (คู่มือแนะนำบริการสำหรับสมาชิกใหม่)ที่เราส่งมอบให้แก่ลูกค้าทุกท่านที่ลงทะเบียนใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2559 ผ่านทางบริษัทซากะวะนั้นจะมีซองเอกสารเพื่อใช้สำหรับยื่น “เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัว (My Number)” สีฟ้าแนบมาด้วย ขอความกรุณาจัดส่งเอกสารมาในซองนั้นผ่านทางไปรษณีย์
กรณีที่ซองเอกสารสีฟ้าที่แนบมาเกิดความเสียหาย, ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ตามลิงก์ด้านล่างเพื่อพิมพ์ซองสำหรับส่งเอกสารใหม่และกรุณาส่งมาให้เราทางไปรษณีย์


>>>พิมพ์ซองนำส่งเอกสาร

 

*ในกรณีที่ไม่มีเอกสารตรวจสอบหมายเลขประจำตัว (My Number) แนบส่งมาด้วย ท่านอาจถูกจำกัดสิทธิในการโอนเงิน
*ทางบริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลหมายเลขประจำตัว (My Number) ของท่านสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด และไม่ส่งมอบข้อมูลนี้ให้แก่บุคคลอื่นใด
*ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนสมาชิก รวมถึงกรณีที่มีการยกเลิก ทางเราขอเรียนแจ้งล่วงหน้าว่าทางบริษัทจะไม่ส่งคืนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหมายเลขประจำตัว (My Number) ที่ได้รับมาจากท่าน แต่จะนำไปทำลายอย่างเหมาะสม
*ทางเราไม่สามารถรับเอกสารทะเบียนบ้านที่ระบุหมายเลขประจำตัวของลูกบ้านทุกท่าน ขอเรียนแจ้งเพื่อรับทราบไว้ล่วง หน้าว่าหากท่านส่งเอกสารที่ระบุหมายเลขประจำตัว (My Number) ของลูกบ้านทุกคน เอกสารนั้นจะถูกตีกลับและขอให้ส่งเอกสารที่ระบุแค่หมายเลขประจำตัว (My Number) ของท่านคนเดียว