FAQ (การฝากเงิน (โอนเงิน) ที่ไว้วางใจได้)

FAQ - ด้านบนสุด

บริษัทจะคุ้มครองเงินที่ฝากไว้สำหรับการโอนเงินอย่างไร


พ.ร.บ.ระบบการชำระเงินระบุไว้ว่าเงินที่โอนจะได้รับการคุ้มครองอย่างปลอดภัยจนกว่าผู้รับที่อยู่ต่างประเทศจะได้รับเงินดังกล่าวจริงภายใต้สัญญาการเก็บรักษาเงินฝาก หรือภายใต้การคุ้มครองเงินฝากในความดูแลของสำนักกฎหมาย

ทั้งนี้ ในกรณีสุดวิสัยเช่นบริษัทล้มละลาย ลูกค้าจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มลำดับต้นๆ ที่ได้รับการจัดสรรเงินในจำนวนที่เทียบเท่ากับมูลค่าการโอนเงินที่ได้ส่งคำขอไปแล้วจากเงินค้ำประกันที่เหลืออยู่

กลับไปที่ FAQ(การฝากเงิน (โอนเงิน) ที่ไว้วางใจได้)

FAQ - ด้านบนสุด