FAQ (การฝากเงิน (เพื่อโอนเงิน))

FAQ - ด้านบนสุด

หากยอดเงินเหลือน้อยกว่าค่าธรรมเนียมจะสามารถโอนเงินได้หรือไม่


ไม่สามารถโอนได้
ยอดเงินขั้นต่ำจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับวิธีโอนเงินดังนี้

 

วิธีการโอนเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
การโอนเงินผ่านบัตรเรมิตการ์ด 2,000 เยน
การโอนเงินทางอินเทอร์เน็ต 881 เยน
บริการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (Furikomi) 881 เยน
การโอนเงินที่หน้าร้าน 881 เยน
การโอนเงินที่ร้านสะดวกซื้อ 1,221 เยน
วิธีการโอนเงิน จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ
การโอนเงินผ่านบัตรเรมิตการ์ด 2,000 เยน
การโอนเงินทางอินเทอร์เน็ต 881 เยน
บริการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร (Furikomi) 881 เยน
การโอนเงินที่หน้าร้าน 881 เยน
การโอนเงินที่ร้านสะดวกซื้อ 1,221 เยน

กรณีใส่เงินจำนวนต่ำกว่ายอดเงินขั้นต่ำ เงินจะถูกส่งเข้าไปที่บัญชีสำรองเงินโดยอัตโนมัติ

กลับไปที่ FAQ(การฝากเงิน (เพื่อโอนเงิน))

FAQ - ด้านบนสุด