FAQ (การโอนเงินระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด

สามารถโอนเงินเพื่อจ่ายค่าบริการเกมออนไลน์หรือการพนันออนไลน์ได้หรือไม่


บริการของเราไม่สามารถใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ได้:
・ส่งเงินจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อซื้อสลากกินแบ่งของต่างประเทศ
・ส่งเงินเพื่อการพนัน เช่น คาสิโนออนไลน์ เป็นต้น
・ส่งเงินเพื่อการทำรายการผิดกฎหมาย เช่น ซื้อยาเสพติด สารกระตุ้น ปืน หรือสินค้าปลอม เป็นต้น
・ส่งเงินเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการนำเข้าต้องห้าม เช่น เอกสารที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงต่อส่วนรวมและศุลกากร
・ส่งเงินเพื่อซื้อสัตว์ป่าและพืช และสินค้าแปรรูป เป็นต้น ตามที่ Washington Convention หรือกฎหมายอื่นๆ สั่งห้ามไว้
・ส่งเงินโดยมีวัตถุประสงค์ที่จัดว่าไม่เหมาะสม


นอกจากนี้ เงินที่โอนเพื่อการค้าจะต้องปฏิบัติตามกฎของประเทศปลายทางด้วย
สำหรับรายละเอียด โปรดตรวจสอบ ข้อห้ามในการโอนเงินระหว่างประเทศและตัวแทนต่างๆ ในหน้านี้

กลับไปที่ FAQ(การโอนเงินระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด