FAQ (การโอนเงินระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด

เมื่อคำขอโอนเงินได้รับการดำเนินการแล้ว จะสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้หรือไม่


ไม่สามารถเปลี่ยนได้

ท่านไม่สามารถยกเลิกคำขอโอนเงินได้ นอกเสียจากผู้รับยังไม่ได้รับเงินโอนดังกล่าว

กลับไปที่ FAQ(การโอนเงินระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด