FAQ (การรับเงิน / ระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด

สามารถดำเนินการรับส่งเงินสดได้ในช่วงไหนบ้าง และอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่


อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่ใช้จะเป็นอัตราแลกเปลี่ยนมีผลในเวลาที่ทำรายการส่งเงิน และผู้รับจะต้องรับเงินสดภายใน 45 วัน หากเกิน 45 วัน จะมีการใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่อาจจะไม่เท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนในเวลาที่ทำรายการส่งเงิน โปรดระวังว่าผู้รับจะไม่สามารถรับเงินได้ หากเวลาผ่านไปเกิน 90 วัน นับจากวันทำรายการส่งเงิน

กลับไปที่ FAQ(การรับเงิน / ระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด