Madalas Itanong (Overseas Remittances)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Bakit kailangan mong malaman ang numero ng telepono at e-mail address ng tatanggap?


Wala kang kumpletong detalye ng numero ng telepono at e-mail address ng tatanggap. Gayunpaman, kung inirehistro mo ang e-mail address, kung gayon ipagbibigay alam namin sa tatanggap ang Reference Number sa pamamagitan ng e-mail. Ang wikang ginamit sa kasong ito ay magiging pareho sa wikang ginamit sa e-mails, nakarehistrong impormasyon ng membership para sa remitting party (ang miyembro). Halimbawa, kung natanggap mo ang e-mail mula sa amin sa Japanese, kung gayon, magpapadala kami ng e-mail sa tatanggap sa Japanese.

Bumalik sa Madalas Itanong(Overseas Remittances)

Madalas Itanong - taas ng pahina