Câu hỏi thường gặp (Nạp tiền/Nhận tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Làm thế nào để có thể xác nhận rằng người nhận đã nhận được tiền?

Vui lòng đăng nhập vào trang thành viên và kiểm tra trạng thái của khoản tiền được chuyển trong “danh sách lệnh chuyển tiền”.
Nếu trạng thái thể hiện “đã nhận” thì có nghĩa là người nhận đã nhận được tiền.
Tuy nhiên, quý khách vui lòng lưu ý rằng sẽ mất một khoản thời gian nhất định để thông tin nhận tiền thể hiện trên trang thàng viên.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Nạp tiền/Nhận tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu