Câu hỏi thường gặp (Restrictions on Transactions)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi không thể nạp/rút tiền được nữa. Tôi cần làm những thủ tục gì để có thể nạp/rút tiền được trở lại?

Vui lòng kiểm tra xem bạn có tương ứng với trường hợp nào sau đây hay không.

 

SBI Remit NEOBANK có thể hạn chế việc sử dụng tài khoản của bạn nếu bạn phù hợp với bất kỳ điều kiện nào sau đây.

 

① Khi số lần chuyển khoản, nạp tiền tại máy ATM hoặc số tiền nạp vượt quá hạn mức tối đa được quy định

② Khi không thể xác nhận việc chuyển khoản tiền lương trong một khoảng thời gian nhất định

③ Khi thời gian lưu trú không được gia hạn

 

① Khi số lần chuyển khoản, nạp tiền tại máy ATM hoặc số tiền vượt quá hạn mức tối đa được quy định

SBI Remit NEOBANK có thiết lập giới hạn đối với số lần và số tiền mà bạn có thể sử dụng tài khoản để nạp tiền chuyển khoản và nạp tiền tại ATM.

 

Cụ thể như sau.

・Hạn mức nạp tiền chuyển khoản tối đa: Trong 1 tháng (ngày 15 tháng trước ~ ngày 14 tháng này), tổng số lần nạp tiền tối đa 5 lần, hoặc tổng số tiền nạp tối đa 500.000 yên

・Hạn mức nạp tiền tại ATM tối đa: Trong 1 tháng (ngày 15 tháng trước ~ ngày 14 tháng này), tổng số tiền nạp tối đa 500.000 yên

 

Nếu vượt quá các hạn mức này, tài khoản của bạn sẽ bị hạn chế giao dịch.

Sau khi giao dịch bị hạn chế, SBI Remit sẽ liên hệ với bạn để hỏi về tình hình sử dụng tài khoản của bạn.

Dựa trên kết quả của cuộc nói chuyện, nếu chúng tôi có thể xác nhận rằng không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ dỡ bỏ các hạn chế giao dịch.

 

② Khi không thể xác nhận việc chuyển khoản tiền lương trong một khoảng thời gian nhất định.

Tài khoản SBI Remit NEOBANK là tài khoản được cung cấp chủ yếu nhằm mục đích nhận tiền lương dành cho thực tập sinh kỹ năng nước ngoài.

Do đó, chúng tôi có thể hạn chế việc sử dụng tài khoản của bạn nếu chúng tôi không thể xác nhận việc chuyển khoản tiền lương.

Trong trường hợp không thể xác nhận việc chuyển khoản tiền lương vào tài khoản, SBI Remit sẽ liên hệ với bạn để xác nhận tình hình giao dịch.

Vào thời điểm đó, nếu chúng tôi có thể xác nhận lý do chính đáng cho việc không có chuyển khoản tiền lương (ví dụ như bạn đang nghỉ làm do nơi làm việc phá sản hoặc do bị bệnh, v.v…), chúng tôi sẽ không hạn chế cụ thể việc sử dụng tài khoản của bạn.

Nhưng nếu bạn không có câu trả lời thỏa đáng để giải thích cho việc bạn không được nhận chuyển khoản tiền lương hoặc nếu bạn không trả lời trong một khoảng thời gian nhất định, chúng tôi sẽ hạn chế việc sử dụng tài khoản của bạn.

 

③ Không gia hạn thời gian lưu trú

Nếu bạn không gia hạn thời gian lưu trú, chúng tôi có thể sẽ hạn chế giao dịch của bạn. Để dỡ bỏ hạn chế giao dịch, bạn cần phải làm thủ tục gia hạn thời gian lưu trú bằng thẻ cư trú đã được gia hạn.

 

Vui lòng liên hệ với Tổng đài SBI Remit để biết chi tiết về thủ tục dỡ bỏ hạn chế giao dịch bởi các lý do nêu trên. Nhấn vào đây để biết thông tin liên hệ của SBI Remit.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Restrictions on Transactions)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu