Câu hỏi thường gặp (User name and various passwords)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tên người dùng và các mật khẩu của SBI Remit NEOBANK được sử dụng để làm gì?

・Mật khẩu đăng nhập WEB

Bạn sẽ cần mật khẩu này cho các thủ tục sau đây.

① Đặt lại mật khẩu giao dịch WEB

② Đăng nhập khi làm thủ tục thanh toán tự động trực tuyến

 

Mật khẩu đăng nhập WEB do khách hàng tự đặt tại thời điểm thiết đặt ban đầu.

Để thay đổi hoặc đặt lại, vui lòng truy cập trang NEO BANK từ ứng dụng SBI Remit và làm theo các thủ tục trên màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” trong phần “Thông tin khách hàng”.

Bạn không thể đăng nhập trực tiếp từ trang WEB Sumishin SBI Net Bank bằng mật khẩu đăng nhập WEB.

 

・ Mật khẩu giao dịch WEB

Bạn sẽ cần có mật khẩu này cho nhiều loại giao dịch.

Mật khẩu giao dịch WEB do khách hàng tự đặt tại thời điểm thiết đặt ban đầu.

Để thay đổi hoặc đặt lại, vui lòng truy cập trang NEO BANK từ ứng dụng SBI Remit và làm theo các thủ tục trên màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” trong phần “Thông tin khách hàng”.

 

・ Tên người dùng

Bạn sẽ cần tên người dùng để đăng nhập khi làm thủ tục thanh toán tự động trực tuyến

Tên người dùng sẽ được ghi trên tấm bìa khi chúng tôi gửi thẻ số xác thực. Ngoài ra, bạn có thể truy cập trang NEOBANK từ ứng dụng SBI Remit để kiểm tra thông tin trên màn hình “Đối chiếu/Thay đổi Thông tin khách hàng” trong phần “Thông tin khách hàng”.

Bạn không thể đăng nhập trực tiếp từ trang WEB Sumishin SBI Net Bank bằng tên người dùng.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(User name and various passwords)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu