Câu hỏi thường gặp (Cập nhật thời gian lưu trú)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi cần thực hiện gia hạn thời gian lưu trú đã đăng ký trước thời gian nào?

Vui lòng gia hạn trước khi vượt quá thời gian lưu trú đã đăng ký.

Nếu thời gian lưu trú không được gia hạn, các giao dịch của bạn có thể bị hạn chế.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Cập nhật thời gian lưu trú)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu