Câu hỏi thường gặp (Cập nhật thời gian lưu trú)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi đã gia hạn thẻ cư trú. Vui lòng cho tôi biết cách thực hiện thủ tục gia hạn thời gian lưu trú đã đăng ký tại SBI Remit NEOBANK.

Từ 3 tháng trước ngày hết hạn thời gian lưu trú, SBI Remit sẽ gửi cho bạn email hướng dẫn gia hạn thời gian lưu trú. Vui lòng làm theo hướng dẫn tại đây để gia hạn thời gian lưu trú đã đăng ký trong thông tin thành viên SBI Remit. Khi việc gia hạn hoàn tất, SBI Remit sẽ gửi cho bạn email thông báo rằng thời gian lưu trú đã được gia hạn.

Sau khi phía SBI Remit hoàn tất thủ tục gia hạn thời gian lưu trú, thông tin về thời gian lưu trú do Sumishin SBI Net Bank nắm giữ cũng sẽ tự động thay đổi.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Cập nhật thời gian lưu trú)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu