Câu hỏi thường gặp (Account Usage after Re-Entry)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Sau khi tái nhập cảnh, tôi có thể mở lại tài khoản SBI Remit NEOBANK không?

Sau khi tái nhập cảnh, bạn có thể mở lại tài khoản SBI Remit NEOBANK.

Vui lòng đăng ký lại dịch vụ SBI Remit. Bạn chỉ có thể đăng ký mở tài khoản SBI Remit NEOBANK bằng cách đăng ký cùng lúc với đăng ký thành viên mới từ ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh.

Vui lòng cài đặt ứng dụng “SBI Remit” dành cho điện thoại thông minh, ở mục “Đăng ký Thành viên mới”, chọn “Đăng ký Thành viên Remit + Mở tài khoản ngân hàng” để mở lại tài khoản.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Account Usage after Re-Entry)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu