Câu hỏi thường gặp (Nạp tiền/Nhận tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Có thể nhận tiền mặt trong khoảng thời gian nào? Và tỷ giá có thay đổi không?

Tỷ giá được sử dụng là tỷ giá có hiệu lực tại thời điểm thực hiện lệnh chuyển tiền trong vòng 45 ngày. Nếu qua hơn 45 ngày, tỷ giá khác sẽ được sử dụng thay cho tỷ giá có hiệu lực tại thời điểm thực hiện lệnh chuyển tiền.
Lưu ý rằng không thể nhận tiền mặt nếu qua hơn 90 ngày kể từ lúc thực hiện lệnh chuyển tiền.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Nạp tiền/Nhận tiền)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu