Câu hỏi thường gặp (Thành viên pháp nhân)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Chúng tôi đã thay đổi tên và địa chỉ công ty. Chúng tôi có thể thay đổi thông tin đã đăng ký trên trang thành viên không?

Thành viên pháp nhân không thể tự thay đổi thông tin. Vui lòng gửi giấy tờ chứng thực tên và địa chỉ mới của công ty (bản sao hoặc trích lục từ giấy đăng ký công ty, hoặc giấy chứng nhận về nội dung đã đăng ký (giấy chứng nhận về nội dung hiện tại/giấy chứng nhận về nội dung trong quá khứ)) đến SBI Remit.

Quay lại Câu hỏi thường gặp(Thành viên pháp nhân)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu