Mahalagang Impormasyon

Mangyaring Ipasa ang mga Dokumentong Kaugnay ng “My Number”


Alinsunod sa “Act on the Use of Numbers to Identify a Specific Individual in Administrative Procedures (My Number Act)” at sa “Act on Submission of Statement of Overseas Wire Transfers for Purpose of Securing Proper Domestic Taxation,” simula Enero 1, 2016, kinakailangan ng customer na ibigay ang kanilang Individual Number (“My Number”) sa pinansyal na institusyong nagsasagawa ng transaksiyon kapag nagpapadala ng pera sa labas ng Japan.

Mangyaring basahin ang paunawa sa ibaba tungkol sa pagpapasa ng mga dokumentong kaugnay ng Individual Number (“My Number”).

 

Ano ang mga dokumentong kaugnay ng Individual Number (“My Number”)?

– Isang xerox copy ng parehong harapan at likuran ng iyong notification card
– Isang xerox copy ng parehong harapan at likuran ng iyong Individual Number Card
– Isang certificate of residence (dapat naisyu ito sa loob ng nakaraang tatlong buwan at nakalagay dito ang iyong Individual Number)

Para sa impormasyon kung paano makuha ang iyong notification card o kung paano mag-apply para sa Individual Number Card, tingnan ang Individual Number Card website, tumawag sa Call Center (0120-0178-27), o makipag-ugnayan sa munisipyo kung saan ka nakatira.

 

 

 

 

Paano ipasa ang mga dokumentong kaugnay ng Individual Number (“My Number”)

 

1. Ipasa gamit ang app
Maaaring ipasa ang mga dokumento gamit ang My Number Submission App ng SBI. Para makapagsimula, pindutin ang link sa ibaba at i-download ang “My Number Submission App.”

 

 

 

2. Ipadala sa post office

Simula Enero 2016 ay nagpapadala kami ng mga welcome pack sa pamamagitan ng Sagawa Express para sa mga customer na nagpasa ng bagong aplikasyon. Naglalaman ito ng kulay asul na envelope para sa pagpapasa ng mga dokumentong kaugnay ng Individual Number (“My Number”). Mangyaring ipadala ang mga naka-print na dokumento gamit ang envelope na ito.
Kung naiwala mo ang kulay asul na envelope, mangyaring pindutin ang link sa ibaba, i-print ang envelope, at ipadala sa amin ang iyong naka-print na mga dokumento.


>>>I-print ang postage paid envelope dito

 

*Kung hindi namin natanggap ang iyong mga dokumentong kaugnay ng Individual Number (“My Number”), may mga partikular na pagkakataong maaari kaming maglagay ng restriksiyon sa iyong mga transaksiyon.
*Hindi gagamitin o ipamimigay ng SBI ang mga Individual Number (“My Number”) sa mga ikatlong partido para sa anumang layunin maliban sa mga nakasaad sa batas.
*Kung hindi namin natanggap ang iyong rehistrasyon, kabilang na ang mga pagkansela, ang anumang dokumentong kaugnay ng Individual Number (“My Number”) na iyong ibinigay ay hindi na ibabalik. Gayunpaman, makasisigurong ang lahat ng mga dokumentong ito ay sisirain sa paraang naaangkop.
*Hindi namin tinatanggap ang mga certificate of residence kung saan nakalista ang mga Individual Number (“My Number”) ng lahat ng iyong kasama sa tirahan. Kung makatatanggap kami ng mga certificate of residence kung saan nakalista ang mga Individual Number (“My Number”) ng lahat ng iyong kasama sa tirahan, sa kasamaang palad ay kakailanganin namin itong sirain at hihilingin muli sa iyong magpasa ng dokumentong ang ipinapakita lamang ay ang iyong Individual Number (“My Number”). Mangyaring maingat na siguraduhin ang puntong ito kapag magsusumite.