Câu hỏi thường gặp (Initial Settings)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu

Tôi không biết số xác thực.

Số xác thực được in ở mặt sau của thẻ số xác thực.

 

[Mặt trước của thẻ xác thực]

FAQ_image
FAQ_image

 

[Mặt sau của thẻ xác thực]

FAQ_image
FAQ_image

 

Ví dụ, bạn được yêu cầu nhập số xác thực C-1 giống như trong ví dụ bên dưới. Trong trường hợp này, vui lòng nhập số được in tại hàng 1, cột C của bảng số xác thực ở mặt sau của thẻ xác thực.

FAQ_image
FAQ_image
Quay lại Câu hỏi thường gặp(Initial Settings)

Câu hỏi thường gặp - trang đầu