FAQ (การรับเงิน / ในญี่ปุ่น)

FAQ - ด้านบนสุด

ขั้นตอนการดำเนินการ ในกรณีมีการโอนเงินจากต่างประเทศมาให้สมาชิกในประเทศญี่ปุ่น


ติดต่อเคาน์เตอร์จุดบริการMoneyGram ว่าต้องการส่งเงินให้กับสมาชิกในประเทศญี่ปุ่น ขั้นตอนในการดำเนินการนั้น ระบบจะออกหมายเลขอ้างอิง(Reference Number)เหมือนกับการโอนเงินจากญี่ปุ่น จากนั้นให้ผู้รับนำหมายเลขอ้างอิง(Reference Number)ที่ได้รับจากผู้โอน มาส่งคำร้องขอรับเงินในเว็บไซต์ของบริษัท และเมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเสร็จสิ้น เงินจะถูกโอนไปที่บัญชีที่ใช้ในการรับเงินที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ เมื่อการโอนเงินไปยังบัญชีสำเร็จ จะมีข้อความแจ้งไปตามอีเมลตามที่ลงทะเบียนไว้

กลับไปที่ FAQ(การรับเงิน / ในญี่ปุ่น)

FAQ - ด้านบนสุด