FAQ (การรับเงิน / ระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด

ผู้รับจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่


ตามกฎแล้วผู้รับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่รับ

กลับไปที่ FAQ(การรับเงิน / ระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด