FAQ (การรับเงิน / ระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด

สามารถตรวจสอบได้อย่างไรว่าผู้รับได้เงินที่โอนแล้ว


ลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์สมาชิก และตรวจสอบสถานะการโอนเงินจากหัวข้อ “รายการคำขอโอนเงิน”…
หากสถานะแสดงว่า “ได้รับแล้ว” หมายถึงผู้รับได้รับเงินโอนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าระบบอาจใช้เวลาในการแสดงสถานะว่าได้รับแล้ว 

กลับไปที่ FAQ(การรับเงิน / ระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด