FAQ (การโอนเงินระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด

จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนใด ณ เวลาใดในการโอนเงิน และหลังจากที่โอนเงินแล้ว เหตุใดอัตราแลกเปลี่ยนที่ได้รับในอีเมลกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศจึงแตกต่างกัน


อัตราการแลกเปลี่ยนเงินที่ใช้จะแตกต่างกันไปตามวิธีการโอนเงิน กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง

 

【การโอนเงินทางอินเทอร์เน็ต】
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะเป็นอัตรา ณ เวลาร้องขอการโอนเงิน

 

【การโอนเงินโดยใช้บัตรโอนเงิน】
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะเป็นอัตรา ณ เวลาออกหมายเลขอ้างอิง

 

【การโอนเงินด้วยบริการFurikomi】
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะเป็นอัตรา ณ เวลาที่เราได้รับการยืนยันการฝากเงิน

 

【การโอนเงินที่หน้าร้าน】
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะเป็นอัตรา ณ เวลาออกหมายเลขอ้างอิง

 

【การโอนเงินที่ร้านสะดวกซื้อ】
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะเป็นอัตรา ณ เวลาที่เราได้รับการยืนยันการฝากเงิน
ใช้เวลารอรับรายงานการฝากเงินราวหนึ่งชั่วโมงหลังจากลูกค้าฝากเงินที่ร้านสะดวกซื้อ

 

【บัตรโอนเงินยูโจะ (ธนาคารไปรษณีย์)】
อัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้จะเป็นอัตรา ณ เวลาที่เราได้รับการยืนยันการฝากเงิน
ระบบส่งรายงานฝากเงินวันละ 3 ครั้งในวันทำการของธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น
เงินที่ฝากก่อน 11:30 น. ในวันทำการของธนาคารจะได้รับรายงานหลัง 15:00 น.
เงินที่ฝากหลัง 11:30 น. จนถึง 16:00 น. ในวันทำการของธนาคารจะได้รับรายงานหลัง 09:00 น. ของวันทำการถัดไป
เงินที่ฝากหลัง 16:00 น. ในวันทำการของธนาคาร จะได้รับรายงานหลัง 10:00 น. ของวันทำการถัดไป

กลับไปที่ FAQ(การโอนเงินระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด