FAQ (การโอนเงินระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด

หากไม่ทราบรายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้รับ จะสามารถโอนเงินได้หรือไม่


สามารถโอนเงินได้ ในกรณีที่ไม่ทราบรายละเอียดบัญชีของผู้รับ กรุณาเลือกโอนเงินแบบรับเงินสดที่เคาน์เตอร์จุดบริการ

กลับไปที่ FAQ(การโอนเงินระหว่างประเทศ)

FAQ - ด้านบนสุด