FAQ (การลงทะเบียนสมาชิก)

FAQ - ด้านบนสุด

หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ต้องทำอย่างไร


จำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรณีเป็นสมาชิกแบบอินเตอร์เน็ต ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ เลือกข้อมูลสมาชิก แล้วเลือกเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก จากนั้นลงทะเบียนที่อยู่ใหม่
นอกจากนี้สามารถส่งอีเมล หรือโทรศัพท์ แจ้งผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ได้เช่นกัน ในกรณีนี้กรุณาแจ้งเลขสมาชิก เพื่อการประสานงานที่ดียิ่งขึ้น

กลับไปที่ FAQ(การลงทะเบียนสมาชิก)

FAQ - ด้านบนสุด