FAQ (การบริการทั่วไป)

FAQ - ด้านบนสุด

SBI Remit คือธนาคารใช่หรือไม่ และบริษัทสามารถโอนเงินได้อย่างถูกกฎหมายใช่หรือไม่


เราไม่ใช่ธนาคาร แต่เป็นผู้ให้บริการโอนเงินที่มีความเชี่ยวชาญในบริการโอนเงินตามกฎหมายกองทุนความตกลง

เรายื่นเสนอกระบวนการโอนเงินต่อกระทรวงการคลังก่อนขึ้นทะเบียนกับ Financial Services Agency เพื่อพัฒนาบริการการโอนเงินโดยผู้ให้บริการโอนเงิน

ความแตกต่างระหว่างบริการเรากับธนาคารมีดังต่อไปนี้ -รวมถึงการที่เราไม่รับฝากเงินใดๆ ทั้งสิ้นด้วย

• การทำรายการของเราไม่ใช่การแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศแบบที่ธนาคารให้บริการ เป็นต้น แต่เป็นการทำรายการแลกเกี่ยวกับสกุลเงินในวงเงินจำกัดที่เกี่ยวกับการโอนเงินเทียบเท่า 1 ล้านเยนหรือน้อยกว่า ซึ่งตามคำสั่งคณะรัฐมนตรีจัดว่าเป็นการทำรายการมูลค่าน้อย
* จำนวนเงินสูงสุดแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาคผู้รับ
• เราไม่รับมัดจำ ฝากเงิน หรือฝากประจำ
• เราไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจ่ายเงินประกันชีวิตตามมาตรา 53 ของกฎหมายประกันเงินฝาก หรือมาตรา 55 ของกฎหมายประกันเงินฝากสหกรณ์การเกษตรและประมง

โปรดทราบว่าเราได้กำหนดระบบประกันมูลค่าเงินฝาก ซึ่งบริษัทได้สำรองเงินเทียบเท่ามูลค่าเงินที่ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจเราภายใต้ข้อกำหนดการรักษาความปลอดภัยของมูลค่าเงินฝาก หรือการฝากเงินอย่างปลอดภัยกับสำนักกฎหมาย สำหรับในบางกรณีที่การโอนเงินล้มเหลวหรือเกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันขึ้น ท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนประกันเงินฝากก่อนบุคคลอื่น ฝ่ายที่ร้องขอการโอนเงินมีสิทธิขอรับเงินจากกองทุนประกันเงินฝากดังกล่าวจนกว่าผู้รับได้รับเงินโอนดังกล่าว

กลับไปที่ FAQ(การบริการทั่วไป)

FAQ - ด้านบนสุด