FAQ (อื่นๆ)

FAQ - ด้านบนสุด

กรณีที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกประเภทนิติบุคคล เมื่อทำการโอนเงินระหว่างประเทศ ชื่อผู้โอนจะปรากฏเป็นชื่อบริษัทที่ลงทะเบียนไว้หรือไม่


ชื่อที่ปรากฏจะขึ้นอยู่กับวิธีการโอนเงิน
หากเป็นการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เงินก็จะถูกโอนโดยมี “ชื่อบริษัท” เป็นชื่อของผู้โอนเงิน
หากเป็นการรับเงินในรูปแบบเงินสด เงินจะถูกโอนในชื่อของ “ผู้ที่รับผิดชอบทำรายการ”

กลับไปที่ FAQ(อื่นๆ)

FAQ - ด้านบนสุด