FAQ (ค่าธรรมเนียม)

FAQ - ด้านบนสุด

การรับและส่งเงินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือไม่


【เมื่อมีการรับเงินโอนข้ามประเทศ】
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการรับเงินโอน อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่รับ

【เมื่อมีการรับเงินโอนในญี่ปุ่น】
จะมีค่าธรรมเนียมถอนเงินต่อการทำรายการแต่ละครั้ง โปรดอ่านรายละเอียดของค่าใช้จ่ายในแต่ละกรณีได้จากหัวข้อ ค่าธรรมเนียม

กลับไปที่ FAQ(ค่าธรรมเนียม)

FAQ - ด้านบนสุด