ค่าธรรมเนียม

FAQ - ด้านบนสุด

ค่าธรรมเนียม

  • Q1 การโอนเงินมีค่าธรรมเนียมเท่าไร

    A1 ค่าธรรมเนียมมีหลายอัตราโดยขึ้นอยู่กับประเทศและภูมิภาคที่รับโอนเงิน โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “…

    รายละเอียด
  • Q2 การรับและส่งเงินมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือไม่

    A2 【เมื่อมีการรับเงินโอนข้ามประเทศ】 ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการรับเงินโอน อย่างไรก็ตาม อาจมีค่าภาษีหรือค่าใช้จ่…

    รายละเอียด

FAQ - ด้านบนสุด