Madalas Itanong (Mga Deposito)

Madalas Itanong - taas ng pahina

Maaari ko bang baguhin ang bangko kung saan isinagawa ang mga paglilipat mula sa Furikomi remittance account at inilaang account para sa pagpapadala?送金準備金口座やフリコミ送金口座の振込先銀行を変更することはできますか


Hindi, hindi ka maaaring magpalit ng bangko kung saan isinagawa ang mga paglilipat sa sandaling nakapili ka na noong panahon ng aplikasyon. お申し込み時に選択された振込先銀行を変更することはできません。
Bumalik sa Madalas Itanong(Mga Deposito)

Madalas Itanong - taas ng pahina